Państwo i Społeczeństwo, 2005

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2005 (Wolność - Własność - Władza. Dylematy doktryny i praktyki)

Spis treści:

Paweł Laidler, Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna M arshalla

Krystyna Daniel, Prawo w świetle przekonań moralnych i politycznych

Bogdan Szlachta, Przedmiotowy i podmiotowy sens władzy politycznej. Przyczynek do badań nowożytnych doktryn politycznych

Piotr Kimla, Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa

Marcin Sala-Szczypiński, Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim

Marek Balicki, Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski

Bronisław Bombała, Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne

Monika Chlipała, Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości

Piotr Laskowski, Korupcja w samorządzie terytorialnym - patologia władzy czy koszt transformacji

Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej

Diane Ryland, The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspective

Eleonora Marišová, Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2005 (Media i Polityka)

Spis treści:

Barbara Krauz-Mozer, Polityka i informacja w dobie globalizacji

Agnieszka Gałkowska, Stanisław Gałkowski, Oportunizm i społeczeństwo otwarte

Stefan J. Rittel, Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej

Katarzyna Pokoma-Ignatowicz, Polskie media w czasach „Solidarności"

Mateusz Nieć, Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy)

Andrzej Nowosad, Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu

Agnieszka Kasińska-Metryka, Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej

Tomasz Płudowski, Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich

Małgorzata Winiarska, Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej

Agnieszka Szymańska, Spieglowski wizerunek polskiej polityki

Beata Romiszewska, III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej

Grzegorz Tokarz, Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów

Agnieszka Sznajder, Wizerunek kobiety aktywnej politycznie

Stefan Stępień, Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych III R P

Piotr Borowiec, Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie?


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2005 (Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności)

Spis treści:

Jan Szmyd, „Bycie razem" w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego

Lucjan Kocik, Katarzyna Jaskulska, Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt socjologiczny

Grażyna Makiełło-Jarża, Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny

Anna Panek, Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej

Paweł Drobny, Inwestycja w rodzinę inwestycją w kapitał ludzki

Wojciech M. Szot, Jan Grochowski, Dom jako środowisko życia rodziny

Andrzej Szyszko-Bohusz, Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowotechnicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych

Patrycja Huget, Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli

Aniela Kaczanowska, Czy w wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?

Katarzyna Kuziel, Zofia Szarota, Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dziec

Agnieszka Balicka, Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę

Vaska Stancheva-Popkostadinova, Families with intellectually disabled children - psychosocial problems and support in the Republic of Bułgaria

Maria Kliś, Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rówieśników. Sposoby zapobiegania

Maria Bocheńska-Seweryn, Barbara Worek, Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem „Siemachy

Katarzyna Loranc, Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców

Michał Młynarczyk, Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat

Monika Wasilewska, Trudności z opuszczaniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi

Katarzyna Wójcik, Współpraca z rodziną w warunkach Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego na przykładzie doświadczeń Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Barbara Józefik, Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne

Emilia Kolarzyk, Jagoda Jaworska-Szyc, Justyna Łyszczarz, Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia

Katarzyna Moszner, Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem)

Anna Kaczmarska-Maderak, Wideotrening Komunikacji, podejście zorientowane na rozwiązanie i program „Starszy brat, starsza siostra" w pracy z rodziną z dzieckiem nadpobudliwym

Błażej Pasiut, Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych

Olga Seweryn, Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny

Krystyna Klimek, Holistyczna opieka nad człowiekiem chorym u schyłku życia i jego rodziną w środowisku domowym (zadania i sposób ich realizacji

Anna Pabiańczyk, Edukacja rodziny w zakresie tanatologii. Interpretacja wyników badań własnych


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005

Spis treści:

Henryk Lewandowski, Prawo polskie po akcesji (Polski) do Unii Europejskiej. Zagadnienia ogólne

Apoloniusz Kostecki, Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE

Marek J. Lubelski, Wokół tzw. konstytucyjnych zasad karania

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wpływ prawa wspólnotowego na kształtowanie się standardów ochrony konsumenta w prawie polskim

Krzysztof Tor, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a regulacje prawa krajowego dotyczące statutów gmin

Andrzej Buczek, Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich na tle Konstytucji R P

Ewa Hofmańska, Uprawnienia członków rodziny zmarłego pracownika do świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Łukasz Smaga, Rozważania na tle zmian w ustawie Prawo budowlane (obowiązujących od dnia 26 września 2005 r.)

Katarzyna Banasik, Współsprawstwo. Glosa do orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1.03.2005 r. wydanych w sprawach o sygnaturach: III KK 208/04 i III KK 249/04

Katarzyna Banasik, Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II Aka 50/05)

Izabela Lewandowska-Malec, Sejmy walne w latach 1588-1598 i ich dorobek ustawodawczy

Renata Ślusarska, Organizacja administracji skarbowej w zaborze rosyjskim w latach 1869-1915

Janusz Karp, Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina

Stanisław Obirek, Holokaust - problem Boga czy człowieka?

Wojciech Czajkowski, Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym

Anna Pulit, Prezydentura we współczesnym systemie parlamentarnym (na przykładzie Grecji)


Przeglądaj