Repozytorium Instytucjonalne
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Witaj w Repozytorium Instytucjonalnym
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne. A wszystko w otwartym dostępie!

Zbiory w DSpace

Wybierz Zbiór, aby przeglądać jego Kolekcje

Najnowsze publikacje

Pozycja
Universal design maturity model in the digital area for the beauty sector - theoretical foundations
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Wozniak-Zapór, Marta
From introduction: "The growing public awareness of the design of goods and services enables their design to cater to the broadest possible audience. The principles of universal design are widely described in the literature, predominantly from an architectural standpoint. Adapting organisations to accommodate individuals with various temporary and permanent constraints raises the need to assess the extent to which organisations are prepared to do so. This necessitates developing mechanisms for assessing the level of sophistication a company has achieved in implementing universal design. A possible approach to assessing levels of maturity may be the concept of organisational maturity. Considering the long-established development of maturity models in management science, it becomes reasonable to draw on this knowledge and, on the basis of this knowledge, create a universal design maturity model."(...)
Pozycja
Reconsidering a civil case in the same court composition when the decision making in the case may be problematic
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Partyk, Aleksandra
According to art. 386 § 5 of Civil Procedure Code where the judgment is set aside and the case is referred to be re-examined, the court examines it in the same composition, unless it is not possible or it would cause excessive delay in the proceedings. Such a provision is controversial as, in principle, the judge will have to conduct the same civil case again – even if they already gave judgement in the case. The current regulation in which the same judge is to adjudicate in the case for the second time may be seen as inappropriate in view of the content of another legal regulation. According to art. 386 § 6 of Civil Procedure Code a legal assessment expressed in the statement of reasons for a judgment issued by the court of the second instance is binding on the court to which the case was referred and the court of the second instance in the case of re-examining the case. However, this does not apply to a situation when there was a change in facts or the legal situation, or when after the court of the second instance issued a judgment the Supreme Court of the Republic of Poland expressed a different legal assessment in a resolution settling a legal issue. In the paper I pay attention to the regulation from the judges’ perspective. I present some observations on the difficult role of a judge who is to pass the judgment in the case for the second time. I focus on the issue of psychological mechanisms relating to the reconsideration of a decision that has been challenged. The paper is partly based on the interviews with Polish judges.
Pozycja
Manipulacja, perswazja i socjotechnika jako formy wywierania wpływu
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Konieczny, Marcin
Manipulację postrzega się jako strategię kierowania ludzkimi zachowaniami lub też jako metodę wpływania na ludzi przez ukryte kształtowanie świadomości bez ich wyraźnej woli i wiedzy. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie subtelnych różnic znaczeniowych między pojęciami manipulacji, perswazji i socjotechniki. Zadaniem podjętym przez autora jest wykazanie, że szerokie spektrum narzędzi wpływu jest różnie postrzegane i definiowane przez poszczególne dyscypliny naukowe. Inaczej interpretowane są przez językoznawców, inaczej przez socjologów, a jeszcze inaczej przez psychologów. W artykule autor przedstawia również wybrane techniki i rodzaje manipulacji oraz dowodzi, że są wśród nich takie, które szkodzą odbiorcom, ale są również takie, w przypadku których manipulujący nie ma złych intencji. Z przedstawionych analiz wynika, że wywieranie wpływu na innych ma wiele form i różni się pod względem technik, celów, intencji oraz skutków w sferze kształtowania postaw i zachowań. Co do zasady, manipulator dąży do osiągnięcia korzyści kosztem osoby manipulowanej. Takie ujęcie nawiązuje do popularnego w dziedzinie psychologii zjawiska psychomanipulacji, z jednoczesnym pominięciem jego aspektu prawnego. Tymczasem nie należy zapominać o kwestii równie ważnej, czyli odpowiedzialności karnej za manipulację, pojmowaną jako działanie szkodliwe dla ofiary i wysoce nieetyczne. Przedstawienie aspektów prawnych wydaje się zatem znaczące dla całości zagadnień związanych z przedstawianymi zjawiskami.
Pozycja
Problem dopuszczalności dokonania czynności inwestycyjnej przez syndyka masy upadłości prowadzącego przedsiębiorstwo upadłego
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Adamus, Rafał
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie czynności inwestycyjnych dokonywanych przez syndyka masy upadłości. Syndyk jest zobowiązany do zachowania przedsiębiorstwa upadłego w stanie niepogorszonym. Syndyk prowadzi egzekucję generalną z majątku upadłego celem jak najbardziej efektywnego zaspokojenia wierzycieli. Nie można jednak z góry wykluczyć dopuszczalności czynności inwestycyjnej syndyka, jeżeli spełnia ona obiektywne kryteria celowości ekonomicznej. W związku z tym, że ambicją tego artykułu jest rozwiązanie pewnego problemu prawnego, zaproponowana została instytucja testu inwestycyjnego, aby uzasadnić celowość dokonywania przez syndyka czynności inwestycyjnych. Test taki powinien być przygotowany, aby uniknąć wątpliwości co do potrzeby dokonania czynności inwestycyjnej w toku postępowania upadłościowego. Wiodącym kryterium jest kryterium celowości ekonomicznej.
Pozycja
Systemy wykonania kary pozbawienia wolności a powrót do przestępstwa w zarysie prawnym i psychologicznym
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Maruszewska, Angelika
Kara pozbawienia wolności ma zawierać pełną dolegliwość wyrażającą potępienie dla popełnionych czynów zabronionych. Kodeks karny wykonawczy wskazuje, że celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie – zapobiegnięcie powrotu do przestępstwa. Zasadniczym zadaniem jest przygotowanie skazanego do życia na wolności, kształtowanie jego odpowiedzialności za czyny, a także woli współdziałania na rzecz jego readaptacji społecznej. Z uwagi na powyższe ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego wykonawczego instytucję trzech systemów wykonywania kary i tym samym przyznał wysoki stopień problematyce oddziaływań podejmowanych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności, dodatkowo ją akcentując w nadanej każdemu systemowi nazwie. W niniejszym opracowaniu posłużono się analizą danych statystycznych wynikających z prowadzonych badań własnych oraz literaturą przedmiotu w zakresie omówienia systemów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz ich wpływu powrotność do przestępstwa. Co powoduje, że skazani po odbyciu kary pozbawienia wolności decydują się na powrót do przestępstwa? Czy rzeczywiście dobrze dobrany system wykonywania kary pozbawienia wolności pozwoli zapobiec ryzyku powrotu do przestępstwa?