Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2005 : Wolność - Własność - Władza. Dylematy doktryny i praktyki

Abstrakt
Niniejszy numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” tworzy zbiór artykułów poświęconych w całości tematowi „Wolność, własność, władza - dylematy doktryny i praktyki”1.
Opis
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy, precedens, common law, własność (mat.), władza, wolność, moralność, normy społeczne, religia, normy prawne, polityka, Locke, John, konserwatyzm, Gehlen, Arnold, antropologia filozoficzna, państwo, konstytucyjność prawa, zasady współżycia społecznego, służba cywilna, Wielka Brytania, administracja publiczna, społeczeństwo, personalizm, samorząd terytorialny, korupcja, zasada proporcjonalności, Wspólnota Europejska, Słowacja, grunt rolny, rewolucja, studenci, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM), Grecja, prawosławie, transformacja demokratyczna, III Rzeczpospolita, prawo wyznaniowe, supreme court, precedent, Founding Fathers of the United States, Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, power, freedom, morality, religious norms, legal standards, social norms, religion, policy, conservatism, philosophical anthropology, state, civil code, civil service, Great Britain, public administration, society, personalism, local government, subsidiarity, corruption, Court of Justice of the European Union, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, European Economic Community, European Union (EU), European Convention on Human Rights, Slovakia, agricultural land, revolution, students, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (AFMKU), Greece, orthodox christianity, democratic transformation, religious right, kodeks postępowania cywilnego, subsydiarność, zasada pomocniczości, Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC), Unia Europejska (UE), historia prawa
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska