4.2 Nagrodzone prace dyplomowe

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 70
 • Pozycja
  Czułość i empatia w kontaktach nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym na przykładzie badań wybranych przedszkoli w województwie Małopolskim
  (2023) Chachlica, Justyna; Aksman, Joanna; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Ze wstępu: "Edukacja przedszkolna stanowi niezwykle ważne podwaliny w późniejszym rozwoju dziecka. Elementem takowej edukacji są nie tylko dzieci, ale i nauczyciele oraz rodzice. Zarówno pierwsi, jak i drudzy pełnią niebagatelną rolę, aby proces kształcenia i wychowywania dziecka przebiegał efektywnie i przynosił zamierzone skutki. Jednym z czynników mających bezpośredni wpływ na dzieci w wieku przedszkolnym jest postawa nauczyciela. To właśnie od wychowawcy zależy, czy dziecko będzie przedmiotem, czy podmiotem procesu dydaktycznego. Empatyczna, wspierająca, czuła postawa pedagoga ma na celu rozumienie dziecka, jego potrzeb, indywidualności, zainteresowań, zdolności i słabości. Troska o drugiego człowieka, ciepło, chęć pomocy i brak obojętności to emblematy, którymi odznaczać powinni się wszyscy podejmujący zawód nauczyciela."(...)
 • Pozycja
  Analiza częstości występowania prób samobójczych wśród nastolatków zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w czasie pandemii COVID-19
  (2023) Bielec, Ewa; Tomaszek, Lucyna; Pielęgniarstwo
  Wstęp: Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród nastolatków, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. W Polsce samobójstwa są drugą po wypadkach przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży. Wyraźnie negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ludności na całym świecie wywarła pandemia COVID-19. Dzieci i młodzież odczuwają najwięcej psychospołecznych skutków z nią związanych. Cel pracy: Celem pracy było: (1) poznanie częstości hospitalizacji nastoletnich pacjentów z powodu prób samobójczych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w czasie pandemii COVID-19, (2) określenie profilu nastoletniego pacjenta podejmującego próbę samobójczą. Materiał i metoda: Analizą retrospektywną objęto, na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie CliniNet, dane socjodemograficzne i kliniczne pacjentów w wieku 10-18 lat z rozpoznaniem próby samobójczej. Okres obserwacji: od 20 marca 2020 roku do 16 maja 2023 roku. Wyniki: W czasie pandemii COVID-19 odnotowano 425 hospitalizacji pacjentów w wieku 11-17 lat z powodu próby samobójczej (0,7%), najwięcej (69%) w przedziale wiekowym 15-17 lat. 80% badanej grupy stanowiły dziewczynki, a 75,3% to mieszkańcy miast. Samozatrucie było najczęstszą przyczyną zamachów samobójczych (52,4%), następnie samookaleczenia (41%), powieszenie (3,2%) i skok z wysokości (2,1%). Najczęstszą substancją toksyczną w samozatruciach były leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne oraz paracetamol. Około 70% hospitalizacji powiązanych było z występowaniem zaburzeń psychicznych u nastolatków, spośród których najczęstsza była depresja. Co dziewiętnasty hospitalizowany pacjent wymagał leczenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Śmiertelność w całej badanej grupie wynosiła 0,2%. Wnioski: W czasie pandemii COVID-19 przyczyną 0,7% hospitalizacji na SOR-ze były próby samobójcze. Hospitalizowane były najczęściej: osoby płci żeńskiej, w przedziale wiekowym 15-17 lat, będące mieszkańcami miast, leczone psychiatrycznie głównie z powodu depresji.
 • Pozycja
  Lokalne Centrum Integracji we wsi Górno koło Rzeszowa
  (2023) Radomska, Aleksandra; Ingarden, Krzysztof; Urbanowicz, Piotr; Architektura; Architektura
  Ze wstępu: "Czym jest architektura bez społeczności? Kim jest architekt bez społeczności? „Istnieje wiele możliwości działania dla jednostki, by rozwinąć własną twórczość i być aktywnym jako obywatel-architekt. Przyjmij za zasadę, że problem należy zidentyfikować i próbować go rozwiązać. Możesz zająć się problemem znanym, albo wyeksponować problem przeoczony. Zrób to sam lub stwórz zespół. Możesz nie znać wszystkich odpowiedzi, i to jest w porządku; bądź tylko przygotowany do zrobienia wszystkiego czego wymaga rozwiązanie problemu. Jeśli twoje propozycje znajdą uznanie, może zaskoczyć cię ile zainteresowania i wsparcia możesz wygenerować swoim wysiłkiem.” (Peterson, 2008, s. 103)."(...)
 • Pozycja
  Kryminalizacja narażenia na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu
  (2023) Polegaj-Pasierb, Barbara; Banasik, Katarzyna; Prawo
  Pandemia choroby COVID-19 skłania do analizy problemu przypisania odpowiedzialności karnej za narażenie na zakażenie chorobami. Penalizacja takiego czynu unormowana została m.in. w art. 161 KK. Konstrukcja tego przepisu i użyta w nim terminologia budzi jednak wątpliwości i przeradza się w pytania: czy kształt tej normy pozwala na precyzyjną, jednoznaczną ocenę czynu narażenia na zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, mającym negatywny wpływ na zdrowie i życie jednostki, a także czy przepis spełnia swoje funkcje w praktyce stosowania prawa. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest głównym celem badawczym niniejszej pracy. Ponadto celem pobocznym jest przybliżenie i analiza uwarunkowań historycznych, terminologii zawartej w treści przepisu oraz elementów struktury występku zarówno dogmatycznie jak i w kontekście określonych sytuacji, w tym pandemii COVID-19. W pracy zostanie postawiony i zweryfikowany szereg hipotez badawczych pozwalających odpowiedzieć na powyższe pytania.
 • Pozycja
  Ochrona interesów dającego zabezpieczenie w umowie przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie
  (2023) Blichowska, Anna; Biernat, Jakub; Prawo; Kryminologia
  Ze wstępu: "Tematykę niniejszej pracy stanowią rozważania dotyczące ochrony interesów prawnych dającego zabezpieczenie, jako jednej ze stron umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Koncepcja merytoryczna pracy oparta jest na tezie, zgodnie z którą między stronami umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, zachodzi dysproporcja w zakresie ochrony interesów prawnych. Podstawą dla wspomnianej tezy jest analiza charakterystyki umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie oraz wniosek, zgodnie z którym na skutek zawarcia tej umowy, jedna ze stron (beneficjent zabezpieczenia) z mocy prawa, zyskuje pozycję uprzywilejowaną względem drugiej strony umowy. Celem poznawczym pracy jest przedstawienie uregulowań dotyczących ochrony interesów dającego zabezpieczenie. Hipoteza badawcza zakłada, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie likwidują dysproporcji w zakresie ochrony interesów stron umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie."(…)
 • Pozycja
  D(EKO)TERAPIA® a rozwój emocjonalny dzieci szkolnych (Proekologiczna metoda pracy pedagoga w niepublicznej placówce Edukacyjny Handmade – Twórcza Przestrzeń Rozwoju i Terapii w Sosnowcu)
  (2022) Szober, Aleksandra; Zinkiewicz, Beata; Pedagogika; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
  Wstęp: "Sztuka – to brzmi dumnie. Jak się jednak okazuje, nie zawsze wzbudza ona pozytywne emocje i reakcje. Moje wieloletnie obserwacje oraz rozmowy z różnymi ludźmi skłoniły mnie do refleksji, że pewna część społeczeństwa postrzega sztukę przez pryzmat wyłącznie czegoś do podziwiania – majestatycznego, elitarnego, nieosiągalnego. Samo zaś obcowanie ze sztuką (np. na etapie edukacji szkolnej), niezależnie od jej formy, niejednemu mojemu rozmówcy dostarczyło uczucia stresu i przekonania o braku umiejętności. Tymczasem sztuka (w mniejszym lub większym stopniu) jest obecna w życiu każdego człowieka. Jej różnorodne formy otaczają nas każdego dnia, wzbudzając emocje, regulując postawy i reakcje, stymulując określone działania. To bardzo naturalne zjawisko. Bowiem, jak wskazują badacze z obszaru neuronauk - sztuka “od swego zarania nie mogła mieć na celu przedstawienia świata, bo świata nie można przedstawić, można jedynie przedstawić swoje odczuwanie świata” jako wynik interpretacji wewnętrznych stanów mózgu powstałych wskutek bycia w tym świecie i potrzeby działania w nim."(...)
 • Pozycja
  Centrum Integracji Społecznej w Odessie, miejsce spotkań lokalnej społeczności wraz z ośrodkiem opieki nad osobami starszymi i kaplicą ekumeniczną
  (2022) Katsan, Mariia; Wróbel, Piotr; Architektura
  Żyjemy w chaosie - pandemia, wojny, gry polityczne, niesprawiedliwość i nierówności ekonomiczne, prześladowania rasowe i etniczne, problemy z ekologią - to dzisiejsze realia ludzkości. Z każdym dniem w naszej cywilizacji pojawia się coraz więcej gniewu i nienawiści. Postęp naukowy i technologiczny dystansuje ludzi od duchowości i przesłania postrzeganie prawdziwych wartości życia. Coraz trudniej jest zachować nadzieję i chęć dążenia do czegoś lepszego. Temat mojej pracy dyplomowej - Centrum Integracji Społecznej w Odessie jako miejsce spotkań lokalnej społeczności wraz z ośrodkiem opieki nad osobami starszymi i kaplica ekumeniczną - jest bezpośrednią reakcją na wydarzenia, które stały się nową rzeczywistością dla milionów ludzi. Centrum zostało zlokalizowane w moim rodzinnym mieście, w którym się urodziłam i w którym spędziłam dzieciństwo i młodość.
 • Pozycja
  Ghost Gear: The Abandoned Fishing Nets Haunting World Ocean
  (2022) Nesina, Olena; Bednarczyk, Bogusława; International Relations; International Business
  Zagubione i porzucone narzędzia połowowe przyczyniają się do poważnej katastrofy ekologicznej i społeczno-gospodarczej. To właśnie z powodu połowów rośnie liczba stworzeń morskich o niskiej płodności. Wymieranie i zmniejszanie się stad gatunków docelowych w wyniku utraty sieci rybackich ogranicza zrównoważoną produkcję zasobów rybnych, co oznacza upadek gospodarki. Najbardziej poprawną odpowiedzią na pytanie, jak uporać się z tym pozornie nierozwiązywalnym problemem, jest stworzenie ogólnego porozumienia międzynarodowego z jasnymi zobowiązaniami, normami i przepisami, które mają zapobiegać przedostawaniu się sieci rybackich do oceanu. Problem plastikowych sieci rybackich to nie tylko problem zanieczyszczenia przez nie oceanów, to kwestia naszej przyszłości, ponieważ takie aspekty jak problemy z bezpieczeństwem żywnościowym ze względu na zmniejszenie zasobów ryb i wpływ na ludzi nie mogą nas ominąć.
 • Pozycja
  Wpływ zażywania substancji psychodelicznych na subiektywną ocenę nastroju oraz objawów depresji i lęku
  (2022) Buda, Mateusz; Barwiński, Łukasz; Psychologia; Psychologia kliniczno-sądowa
  STRESZCZENIE Substancje psychodeliczne były stosowane przez ludzi od zarania dziejów. Przez wiele wieków używane były w formie ceremonialnej przez kultury na całym świecie. Przełomem, jeśli chodzi o badanie ich potencjalnej użyteczności w psychoterapii były dopiero lata 50 i 60-te XX wieku. Okazało się, że oprócz wysokiej skuteczności w leczeniu zaburzeń takich jak lęk, depresja czy uzależnienia, używane w kontrolowanych warunkach są również stosunkowo bezpieczne. Badania jednak zostały przerwane po politycznej decyzji o zdelegalizowaniu tych substancji. Przez kolejne kilkadziesiąt lat, pomimo narastającego kryzysu zdrowia psychicznego nie wynaleziono żadnej przełomowej metody w leczeniu najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Część naukowców postanowiła wznowić badania nad psychodelikami. Obecnie prowadzone badania, z zachowaniem naukowych standardów potwierdzają wysoką skuteczność tych substancji w leczeniu m.in. zaburzeń lękowych i depresji, choć w Polsce należą one do rzadkości. W swojej pracy postanowiłem sprawdzić jak osoby przyjmujące psychodeliki w celach terapeutycznych oceniają ich wpływ na objawy o takim charakterze. Zrealizowany projekt badawczy objął 150 osób, zarówno posiadających formalne rozpoznania zaburzeń psychicznych, jak i doświadczających obniżenia nastroju, stanów lękowych oraz innych objawów depresyjnych, ale dotąd psychiatrycznie niezdiagnozowanych. Pomiaru dokonano za pomocą kwestionariuszy oceniających nasilenie objawów depresji i lęku, a także poziom subiektywnie doświadczanych emocji pozytywnych oraz negatywnych, przed i po ostatnim doświadczeniu psychodelicznym. Uzyskane wyniki wykazały, że objawy depresji oraz lęku wyraźnie zmniejszały się u badanych po ostatniej sesji psychodelicznej, a wielkość ujawnionych zależności osiągnęła w przypadku większości zmiennych wysoki poziom. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają sformułować wniosek zbieżny z wieloma doniesieniami, iż substancje psychodeliczne istotnie mogą posiadać potencjał terapeutyczny w zakresie wspomagania leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz prowadzić do obniżania subiektywnego nasilenia doświadczanych objawów w tym zakresie. Uzyskane wyniki mogą stanowić przyczynek do podejmowania dalszych badań w tym obszarze, szczególnie w kontekście pomiaru nieograniczającego się wyłącznie do retrospektywnej oceny kwestionariuszowej.
 • Pozycja
  Wpływ zaburzeń snu na jakość życia pacjentów z chorobą alzheimera
  (2022) Tomaszewska, Agnieszka; Wójcik-Pędziwiatr, Magdalena; Pielęgniarstwo
  Wstęp: Choroba Alzheimera (AD) jest jedną z chorób neurodegeneracyjnych mózgu, która cechuje się stopniowym zanikiem pamięci oraz innych funkcji poznawczych, stanowiąc tym samym najczęstszą przyczynę otępienia w wieku podeszłym. Zaburzenia snu są problemem dotykającym coraz większej ilości osób, mogą inicjować i propagować zjawiska sprzyjające rozwojowi procesu neurodegeneracyjnemu. Ponadto sama AD i zmiany neuropatologiczne w niej zachodzące mogą prowadzić do zaburzeń rytmu snu i czuwania, a co za tym idzie znaczne pogorszyć codzienne funkcjonowanie oraz jakość życia chorych. Holistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem z AD zawiera w sobie szereg działań zmierzających do zminimalizowania zjawiska zaburzeń snu, a przez to do podniesienia jakości życia pacjentów. Cel: Celem niniejszej pracy naukowej jest zbadanie występowania zaburzeń snu u pacjentów z AD, określenie rodzaju tych zaburzeń i ich wpływu na jakość życia chorych. Materiał i metody: Badaniem została objęta grupa 70 pacjentów ze zdiagnozowaną AD (32 kobiety i 38 mężczyzn) w wieku od 60 do 94 lat, przebywających w Instytucji Opiekuńczej oraz mieszkających w domu rodzinnym. W badaniu wykorzystano ankietę własną oraz następujące skale: skala Barthel, Geriatryczna Skala Depresji wg Yesavage’a, Test oceny upośledzenia funkcji poznawczych wg Blesseda, Test rysowania zegara wg Sunderlanda, Skala Senności Epworth, Ateńska Skala Bezsenności, Skrócona Wersja Ankiety Oceniającej Jakość Życia WHO. Wyniki: Wykazano negatywną korelację zaburzeń snu z pobytem w Instytucji Opiekuńczej, depresją, długością trwania AD, niską aktywnością chorych, farmakoterapią oraz jakością życia pacjentów. Wnioski: Na nasilenie występowania zaburzeń snu u pacjentów z AD wpływa pobyt w Instytucji Opiekuńczej, długi czas trwania choroby, depresja, niska aktywność, częsta i długa drzemka w ciągu dnia, nieregularne pory snu i budzenia się oraz częsta farmakoterapia. W AD występują specyficzne zaburzenia snu, które znacznie obniżają jakość życia pacjentów.
 • Pozycja
  Zagrożenie uzależnieniem od mediów elektronicznych młodzieży szkolnej - Przyczyny, przejawy i sposoby zapobiegania (Na przykładzie badań uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz
  (2021) Mrowiec, Tadeusz; Zinkiewicz, Beata; Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
  Ze wstępu: "Aktualnie prawie każdy z nas posiada przynajmniej jedno urządzenie multimedialne, od dzieci po osoby w podeszłym wieku. Potrzeba pozostawania w "stałym kontakcie ze światem" i "bycia na bieżąco" w ostatnich latach bardzo się pogłębiła, a zjawisko to stało się już normą społeczną. Pytanie tylko, kiedy ta nowa norma społeczna przestaje być normą, a zaczyna być problemem. Bardzo duży postęp technologiczny, a co za tym idzie - coraz to nowe możliwości wykorzystania telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i całej reszty urządzeń multimedialnych nie idą w parze z postępem psychologiczno - społecznym. Brak świadomości zagrożeń związanych z patologicznym korzystaniem z „dobrodziejstw technologii” i zachwyt nad ich możliwościami sprawiają, iż ludzie stają się bezbronni wobec zagrożeń, które niesie ze sobą "kultura pochylonej głowy". Przekonanie to stało się punktem wyjścia do napisania niniejszej pracy. Problem uzależnienia młodzieży od mediów elektronicznych jest stosunkowo nowym zagadnieniem, ale – co ważniejsze – zmieniającym się wciąż na naszych oczach zjawiskiem. Obowiązkiem pedagoga jest zatem jego monitorowanie. I taki właśnie cel nadrzędny przyświecał autorowi tego opracowania – śledzenie dynamiki i specyfiki problemu."(...)
 • Pozycja
  Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na zmysł równowagi u osób po 60. roku życia
  (2021) Klimczak, Karolina; Klimek-Piskorz, Ewa; Fizjoterapia
  Wprowadzenie. Starzenie się organizmu prowadzi do zmian fizjologicznej kontroli stabilności postawy i chodu, ograniczając sprawność fizyczną. Niebagatelne znaczenie mają także choroby wieku podeszłego, które poprzez zmiany patofizjologiczne i przez stosowane leczenie w znacznym stopniu mogą wpływać na sprawność ruchową. Wraz z procesem starzenia narastają specyficzne problemy zdrowotne, w następstwie których dochodzi do upośledzenia funkcjonalnego, a w dalszej kolejności — ograniczenia sprawności osób starszych, co stwarza potrzebę pomocy i sprawowania opieki, a także obniża jakość życia. W praktyce przekłada się to na pogorszenie równowagi czego konsekwencją jest zwiększone ryzyko upadków. Dlatego ważne jest wczesne wykrycie zaburzeń równowagi i wprowadzenie programów rehabilitacyjnych oraz działań profilaktycznych. Cel pracy. Celem podjętych badań była ocena wpływu skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego wykonywanego w warunkach sanatoryjnych na poprawę funkcjonowania zmysłu równowagi u osób po 60. roku życia, Metodologia badań. Badaniom poddano 37. pacjentów (16 kobiet i 21 mężczyzn) po 60. roku życia, przebywających na 21- dniowym turnusie leczniczym w Starych Łazienkach Mineralnych „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” w Krynicy-Zdrój. Przed rozpoczęciem postępowania fizjoterapeutycznego, którego celem była poprawa ogólnej sprawności funkcjonalnej pacjentów, zostali oni przebadani przez lekarza o specjalizacji balneologicznej w celu zakwalifikowania do zabiegów i oceny ewentualnych przeciwwskazań. Na wstępie kuracjusze wypełniali autorską ankietę, zawierającą metryczkę i podstawowe informacje dotyczące ich dolegliwości. Następnie oceniono u nich złożone czynności życia codziennego wg skali Lawtona (IADL) i było to badanie kwalifikujące do dalszego postępowania. Narzędziami badawczymi w kolejnym etapie postępowania były: autorska ankieta oraz skalę bólu wg Laitinena i test OLS (dla oceny równowagi), które były przeprowadzone przed (bad. I) i po kuracji (bad. II). W analizie statystycznej wyniki dwóch badań porównywano testem Wilcoxona. Wpływ wybranych czynników na wyniki leczenia badano testem Manna-Whitneya lub jednoczynnikową analizą Kruskala-Wallisa oraz korelacją rang Spearmana. Za statystycznie znamienne przyjmowano te wyniki testów, dla których poziom istotności był mniejszy lub równy 0,05 (p≤0,05). Wyniki badań. Średnia wieku w badanej grupie wynosiła 70,7 lat. Wskaźnik masy ciała (BMI) badanych pacjentów wahał się od 19,1 do 32,7 kg/m2, a jego średnia wartość wynosiła 26,2 kg/m2. Blisko połowa badanych (45,9%) miała nadwagę, 16,2% było osób otyłych, a osób z prawidłowym BMI było 37,8%. W skali Lawtona pacjenci uzyskali średni wynik wynoszący 18,7/24 pkt. W skali bólu wg Laitinena pacjenci poprawili wynik z 8.19 pkt w bad. I do 5.87 pkt w bad. II (przy p<0,05). Czas utrzymywania równowagi w teście One Leg Standing przed terapią wynosił średnio 9,75 sek, a po jej przeprowadzeniu wzrósł statystycznie istotnie (p<0,001) do 14,42 sek. Wnioski. Sprawność funkcjonalna badanych osób po 60. roku życia w złożonych czynnościach życia codziennego kształtuje się na poziomie dobrym, natomiast ich równowaga ciała w stosunku do wieku jest upośledzona w stopniu znacznym. Stwierdzono, że im wykonywanie czynności dnia codziennego przez osoby starsze jest łatwiejsze, tym lepsza jest równowaga ciała. Wykazano, że postępowanie fizjoterapeutyczne wdrożone w ramach terapii uzdrowiskowej wpłynęło na istotne zmniejszenie odczuwania bólu, a dzięki temu na poprawę równowagi ciała. Podsumowując, w postępowaniu fizjoterapeutycznym osób starszych, należałoby położyć nacisk na systematyczne ćwiczenia poprawiające ich wytrzymałość, koordynację, co z pewnością poprawi równowagi ciała, a tym samym zmniejszy ryzyko upadków.
 • Pozycja
  Project of the development of Zabłocie Boulevards with an experimental project of the office, service and sport complex
  (2020) Jałocha, Tomasz; Ingarden, Krzysztof; Architecture
  From Introduction: "As part of my master's thesis, I decided to take up the topic of reorganizing public spaces in the Zabłocie district in Krakow. The focus of attention on this area of the city results from the fact that during the past 5 years of studying at the Krakow Academy, I had the pleasure to get to know the structure of this district, its possibilities, potential, architectural and landscape values. I also got to know the threats and weaknesses of the studied area. In getting to know Zabłocie, I focused primarily on the critical observation of public space. From the point of view of the inhabitant, this is an extremely important point in the functional program of each district, because public space surrounds us every day. However, we cannot only limit its definition to attractively designed parks, city squares and streets. Public space is also any place accessible to the public, where any of the city's residents can find themselves. Observing the values of the above-mentioned public spaces in Zabłocie, an image of mediocrity and mediocrity emerges, and the dominant function is subordinated to cars. This is incomprehensible, as in recent years Zabłocie has become an area of exceptionally intensive residential development, around which the space should serve to improve the quality of life of residents and to establish and develop social relations. In order to solve the above-mentioned problems, I decided to make an architectural and urban intervention"(...)
 • Pozycja
  Ocena efektywności terapii przezczaszkową stymulacją prądem stałym (tDCS) w redukcji objawów depresji u osób po przejściowym epizodzie niedokrwiennym mózgu
  (2021) Piś, Gabriela; Pąchalska, Maria; Psychologia kliniczna z neuropsychologią
  Tematem pracy magisterskiej jest „Ocena efektywności przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) w redukcji objawów depresji u osób po przejściowym epizodzie niedokrwiennym”. Celem pracy było zbadanie efektywności tDCS w redukcji depresji u pacjentów po przejściowym epizodzie niedokrwiennym mózgu w porównaniu z psychoterapią indywidualną. Pracę rozpoczyna wstęp wyjaśniający plan oraz zawartość pracy. Pierwszy rozdział skupia się na rozpatrzeniu pojęcia przemijającego epizodu niedokrwiennego (TIA) oraz jego odniesienia względem pacjentów z depresją. Drugi rozdział dotyczy pojęcia depresji rozumianego jako zaburzenie nastroju. Objawy, modele poznawcze, triada poznawcza oraz teoria mikrogenetyczna, to główne tematy rozdziału. Trzeci rozdział zawiera opis mechanizmu funkcjonowania przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) oraz roli tej metody w redukcji objawów depresji u pacjentów po TIA. W rozdziale 4. zaprezentowałam metodologię badań, pytania i hipotezy oraz charakterystykę materiału badawczego; to dwie grupy pacjentów badanych w Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego w Krakowie leczonych wg dwóch różnych protokołów terapii. Znajduje się tu również opis metod badań oraz procedura przebiegu eksperymentu. W rozdziale 5. znajdują się wyniki badań. Ostatni, szósty rozdział to odpowiedzi na pytania badawcze i weryfikacja hipotez, podsumowanie i dyskusja dotycząca efektywności terapii tDCS w porównaniu z terapią indywidualną. Potwierdzono hipotezy, że przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) jest bardziej efektywna w redukcji objawów depresji u osób po przejściowym epizodzie niedokrwiennym niż psychoterapia indywidualna. Cała praca zawiera aktualną wiedzę o przejściowym epizodzie niedokrwiennym (TIA), depresji, jak i przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS). Posiada wymiar aplikacyjny, który polega na tym, że zaproponowany protokół treningu F3-F4 może być z powodzeniem stosowany u osób z depresją po przejściowym epizodzie niedokrwiennym mózgu. Fundamentem pracy magisterskiej jest dorobek naukowy Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej, która w swych publikacjach i książkach dokładnie opisuje problematykę zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej.
 • Pozycja
  Światowa Organizacja Zdrowia i jej znaczenie w zwalczaniu pandemii
  (2021) Szuban, Maciej; Srogosz, Tomasz; Prawo
  Celem pracy badawczej jest omówienie tematyki związanej z funkcjonowaniem Światowej Organizacji Zdrowia i jej znaczeniem przy zwalczaniu zagrożenia jakim jest pandemia. Praca zawiera omówienie historii powstania organizacji, jej zarządzania i struktury oraz celów i zadań jakim organizacja musi sprostać. Głównym punktem pracy badawczej jest zbadanie mechanizmów i zaleceń WHO podczas trwania pandemii grypy i pandemii COVID-19. Praca badawcza sprowadza się do odpowiedzi na główne pytanie badawcze: „Czy WHO działa w odpowiedni sposób na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania pandemii?”. W ramach uzyskania odpowiedzi na główne pytanie badawcze posłużono się metodą teoretyczną, dogmatyczną oraz historyczno-prawną. Badania potwierdziły, że WHO działa w odpowiedni sposób, pogłębiając współpracę międzynarodową koordynuje i wydaje zalecenia, umożliwiające walkę z zagrożeniem jakim jest pandemia oraz inne czynniki zagrażające zdrowiu publicznemu.
 • Pozycja
  Objawy kliniczne i wpływ leczenia na stan psycho-fizyczny u chorych z nadczynnością tarczycy
  Matyaszek, Kinga; Krzentowska-Korek, Anna; Pielęgniarstwo
  Nadczynność tarczycy to zaburzenie funkcji tarczycy wprowadzające organizm w stan hipertyreozy. Jest to schorzenie endokrynologiczne, w którym dochodzi do zwiększonej syntezy i wydzielania hormonów gruczołu tarczowego. Chorobę rozpoznaje się u około 2% osób dorosłych w Polsce. Przyczynami nadprodukcji hormonów tarczycy jest autoimmunologiczna choroba Gravesa – Basedowa i wole wieloguzkowe nadczynne – choroba Plummera. Do stosowanych metody leczenia zaliczamy leczenie farmakologiczne - tyreostatyki, radioaktywną ablacją jodu tarczycy oraz leczenie operacyjne.
 • Pozycja
  Waterfront student centre in Krakow
  Rodrigue, Kongne Mousob; Jasiński, v; Architecture
  INTRODUCTION: "“Waterfront revitalization is one of the most interesting phenomena of urban renewal of the last decades, bringing ‘cities on water’ around the world to a new leadership. […] port and fluvial cities can be considered laboratories for the process of urban renewal in terms of residential [areas], transports, public spaces and quality of the environment”. In the past, riverfronts in Krakow were mostly used as ports, locations for industrial plants or military facilities, as a result they were poorly developed. Now, they are actually abandoned and dilapidated." (...)
 • Pozycja
  Ewolucja postaci Jokera w kinematografii
  Palka, Hanna; Preizner, Joanna; Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
  Ze wstępu: "Filmy komiksowe to fenomen współczesnej popkultury, mimo iż ich początki sięgają wiele lat wstecz. Wytwórnie filmowe nieustannie pracują nad ich tworze-niem, produkując nie tylko większość kasowych przebojów, ale również gromadząc wokół rzeszę fanów. Wśród widzów znajdują się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, miłośnicy historyjek obrazkowych oraz laicy. Ten rynek należy głównie do dwóch wydawnictw komiksowych, a mianowicie do DC Comics oraz Marvel Co-mics. Zdania są podzielone, które jest lepsze, albowiem każde z nich posiada swoich zwolenników. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania postacią antybohatera, co spowodowane jest tym, iż widzowie oczekują coraz bardziej złożonych postaci. Antybohater nie jest ideałem, przez co wydaje się być bardziej real-ny niż superbohater czy czarny charakter. Wszak żaden człowiek nie jest ani zupeł-nie dobry, ani zupełnie zły."(...)
 • Pozycja
  Sytuacja wyspiarskich państw Pacyfiku w kontekście zmian klimatycznych
  Hougardy, Alison; Srogosz, Tomasz; Prawo
  Zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla całej ludzkości, jednak najdotkliwiej odczują je wyspiarskie państwa Pacyfiku. W dobie podnoszenia się poziomu mórz i oceanów prawo międzynarodowe stoi przed nowym wyzwaniem – fizycznym zniknięciem terytorium państw na skutek działania sił przyrody, spowodowanych działalnością człowieka. Rodzi to wiele trudności, m.in. problem państwowości wyspiarskich narodów. W prawie międzynarodowym przeważa stanowisko, że państwo bez podstawy terytorialnej nie istnieje. Przyjmuje się, że istnieje absolutny związek pomiędzy terytorium a suwerennością. Prawo międzynarodowe ewoluowało przy założeniu, że środowisko naturalne jest stałe, a takie nie jest. Celem pracy jest przedstawienie sytuacji wyspiarskich państw Pacyfiku oraz podanie możliwych rozwiązań w/w problemu w przestrzeni prawnomiędzynarodowej. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie, gdzie ujęte zostały najtrafniejsze możliwości na kontynuacje istnienia państwowości wyspiarskich państw.
 • Pozycja
  Muzeum Wawelu
  Nowak, Wioletta; Haduch, Bartosz; Architektura
  Ze wstępu: "Na przestrzeni ostatnich lat, sposób doświadczania czasu we współczesnej kulturze uległ dużym przeobrażeniom. Mówi się o kulturze „teraz”, kulturze teraźniejszości, podkreślając jej ulotność, szybkość oraz zmienność. Zygmunt Bauman, filozof i socjolog, opisuje to zjawisko „płynną nowoczesnością”, wskazując, że zwyczajność jest pozorna, a rzeczywistość toczy ciągłą walkę z historią, z tym co stałe1. W dobie zmian ludzie coraz częściej spoglądają w przeszłość, poszukując w niej fundamentów dla tożsamości. Utrzymywanie pamięci o niej pozwala zachować ciągłość kulturową. Identyfikuje ważne wartości, zdarzenia oraz cenne obiekty dziedzictwa kulturowego."(...)