Światowa Organizacja Zdrowia i jej znaczenie w zwalczaniu pandemii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Celem pracy badawczej jest omówienie tematyki związanej z funkcjonowaniem Światowej Organizacji Zdrowia i jej znaczeniem przy zwalczaniu zagrożenia jakim jest pandemia. Praca zawiera omówienie historii powstania organizacji, jej zarządzania i struktury oraz celów i zadań jakim organizacja musi sprostać. Głównym punktem pracy badawczej jest zbadanie mechanizmów i zaleceń WHO podczas trwania pandemii grypy i pandemii COVID-19. Praca badawcza sprowadza się do odpowiedzi na główne pytanie badawcze: „Czy WHO działa w odpowiedni sposób na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania pandemii?”. W ramach uzyskania odpowiedzi na główne pytanie badawcze posłużono się metodą teoretyczną, dogmatyczną oraz historyczno-prawną. Badania potwierdziły, że WHO działa w odpowiedni sposób, pogłębiając współpracę międzynarodową koordynuje i wydaje zalecenia, umożliwiające walkę z zagrożeniem jakim jest pandemia oraz inne czynniki zagrażające zdrowiu publicznemu.
The purpose of this research paper is to discuss topics related to the functioning of the World Health Organization and her importance in combating the threat of a pandemic. The paper includes a discussion of the history of the creation of the organization, her management and structure, and the goals and objectives the organization must meet. The main point of the research work is to investigate the mechanisms and recommen-dations of WHO during pandemic influenza and pandemic COVID-19. The research paper boils down to an-swering the main research question, "Is the WHO working adequately to increase cooperation between countries in health and pandemic control?". Theoretical, dogmatic and historical-legal methods were used to answer the main research question. Studies have confirmed that the WHO is acting appropriately, increasing international cooperation, coordinating and making recommendations to combat the threat of pandemics and other public health threats.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska