Analiza częstości występowania prób samobójczych wśród nastolatków zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w czasie pandemii COVID-19

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wstęp: Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród nastolatków, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. W Polsce samobójstwa są drugą po wypadkach przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży. Wyraźnie negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ludności na całym świecie wywarła pandemia COVID-19. Dzieci i młodzież odczuwają najwięcej psychospołecznych skutków z nią związanych. Cel pracy: Celem pracy było: (1) poznanie częstości hospitalizacji nastoletnich pacjentów z powodu prób samobójczych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w czasie pandemii COVID-19, (2) określenie profilu nastoletniego pacjenta podejmującego próbę samobójczą. Materiał i metoda: Analizą retrospektywną objęto, na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie CliniNet, dane socjodemograficzne i kliniczne pacjentów w wieku 10-18 lat z rozpoznaniem próby samobójczej. Okres obserwacji: od 20 marca 2020 roku do 16 maja 2023 roku. Wyniki: W czasie pandemii COVID-19 odnotowano 425 hospitalizacji pacjentów w wieku 11-17 lat z powodu próby samobójczej (0,7%), najwięcej (69%) w przedziale wiekowym 15-17 lat. 80% badanej grupy stanowiły dziewczynki, a 75,3% to mieszkańcy miast. Samozatrucie było najczęstszą przyczyną zamachów samobójczych (52,4%), następnie samookaleczenia (41%), powieszenie (3,2%) i skok z wysokości (2,1%). Najczęstszą substancją toksyczną w samozatruciach były leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne oraz paracetamol. Około 70% hospitalizacji powiązanych było z występowaniem zaburzeń psychicznych u nastolatków, spośród których najczęstsza była depresja. Co dziewiętnasty hospitalizowany pacjent wymagał leczenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Śmiertelność w całej badanej grupie wynosiła 0,2%. Wnioski: W czasie pandemii COVID-19 przyczyną 0,7% hospitalizacji na SOR-ze były próby samobójcze. Hospitalizowane były najczęściej: osoby płci żeńskiej, w przedziale wiekowym 15-17 lat, będące mieszkańcami miast, leczone psychiatrycznie głównie z powodu depresji.
Introduction: Year after year, the number of suicide attempts among adolescents is steadily increasing, and the age threshold for suicide attempts is decreasing. In Poland, suicide is the second cause of death among children and adolescents after accidents. The COVID-19 pandemic has had a pronounced negative impact on the mental health of the population worldwide, with children and adolescents suffering the most psychosocial effects associated with the pandemic. Objective: The aim of the study was (1) to find out the frequency of hospitalization of adolescent patients for suicide attempts in the Hospital Emergency Department (ED) of the University Children's Hospital in Krakow during the Covid-19 pandemic, (2) to determine the profile of adolescent patients making a suicide attempt. Material and method: the retrospective analysis included, on the basis of electronic medical records in the CliniNet system, sociodemographic and clinical data of patients aged 10-18 years with a diagnosis of suicide attempt. Follow-up period: from March 20, 2020 to May 16, 2023. Results: During the COVID-19 pandemic, there were 425 hospitalizations of patients aged 11-17 due to a suicide attempt (0.7%), with the largest number (69%) in the 15-17 age range. 80% of the study group were girls, and 75.3% were urban residents. Self-poisoning was the most common cause of suicide attempts (52.4%), followed by self-harm (41%), hanging (3.2%) and jumping from a height (2.1%). The most common toxic substances in self-poisonings were antidepressants and antipsychotics, as well as paracetamol. About 70% of hospitalizations were associated with adolescent mental disorders, of which depression was the most common. One in 19 hospitalized patients required treatment in the Anesthesiology and Intensive Care Unit. The mortality rate in the entire study group was 0.2%. Conclusions: During the COVID-19 pandemic, suicide attempts were the cause of 0.7% of hospitalizations in the ED. Those hospitalized were mostly female, in the age range of 15-17 years, who were urban residents, receiving psychiatric treatment mainly for depression.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska