4.1 Rozprawy doktorskie

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014 Studium politologiczne
  (2019) Piotrowski, Paweł; prof. dr hab. Janusz Fałowski
  Ze wstępu: "Polityka społeczna w swoim podstawowym założeniu pełni funkcje związane z zabezpieczeniem całego społeczeństwa, w postaci zapewnienia pomocy materialnej, prawnej i aktywizacyjnej (co dotyczy wyjścia z biedy, ubóstwa, czyli po pierwsze znalezienia i podjęcia pracy). Pomoc ta obejmuje osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, a także będąc na skraju minimum biologicznego, zdegradowane w hierarchii społecznej z klasy średniej, do klasy niższej lub nawet podklasy. Funkcje polityki społecznej nie kończą się na pomocy najbardziej zdegradowanym jednostkom, ale także na stworzeniu zaplecza socjalnego dla rodzin, które muszą sprostać wielu trudnościom związanym z sytuacją ekonomiczno-bytową. Związek ten dotyczy wysokości najniższej pensji krajowej, regulacji dotyczących zatrudnienia (rodzaj umowy o świadczenie pracy), infrastruktury społecznej w postaci dostępu do żłobków, przedszkoli, pomocy finansowej dla rodzin posiadających dzieci (zwłaszcza rodzin wielodzietnych). Brak ingerencji, lub zbyt słaba ingerencja w gospodarkę, która ma pewną, ale ograniczoną zdolność samoregulacji rynku, powoduje powstawanie bardzo dużego rozwarstwienia między klasą wyższą, średnią i niższą. Zróżnicowanie wysokości dochodów w Polsce jest duże i wynosi według współczynnika Ginniego 30,9."(...)
 • Pozycja
  Dziedziczenie transgraniczne. między swobodą testowania a ograniczeniami wynikającymi z opodatkowania spadków
  (2018) Balza, Bogusław; prof. nadzw. dr. hab. Mariusz Załucki
  Wstęp: "Współczesny świat to globalna wioska, w której postęp technologiczny umożliwia niemal nieograniczoną swobodę komunikowania się i podróżowania. Ludzie coraz częściej decydują się na wyjazd bez ryzyka utraty kontaktu z najbliższymi. To brak barier i większa mobilność społeczeństwa powoduje, że wiele osób rozpoczyna pracę, nabywa nieruchomości lub inwestuje poza granicami macierzystego kraju. Lata, w których tylko nieliczne jednostki emigrowały odeszły do przeszłości. Likwidacja formalnych ograniczeń oraz chęć poprawy statusu materialnego powoduje, że bezpowrotnie minęły czasy przebywania w jednym kraju przez całe życie."(...)
 • Pozycja
  Ewolucja roli dzielnic miasta Krakowa na tle rozwiązań krajowych i europejskich w latach 1990-2015
  (2018) Jaśkowiec, Dominik; dr hab. Stanisław Kilian
  Celem badawczym rozprawy jest analiza ewolucji roli dzielnic w strukturze organów samorządowych miasta Krakowa - począwszy od jednostek o funkcjach opiniodawczych do współdecydentów w sferze zadań lokalnych, dalej - nakreślenie przebiegu tego procesu (jego poszczególnych etapów), a także ukazanie czynników i uwarunkowań go kształtujących. Badane zagadnienie zostało poddane analizie porównawczej rozwiązań przyjętych w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Synteza naukowa problemu badawczego została oparta na kilku płaszczyznach: historycznej, prawnoustrojowej, społecznej i politycznej.
 • Pozycja
  Prawo nieletniego sprawcy czynu zabronionego do rzetelnego procesu sądowego na tle obowiązujących i projektowanych przepisów prawa polskiego oraz standardów międzynarodowych
  (2017) Mączyńska, Magdalena; prof. dr hab. Marianna Korcyl-Wolska
  Wstęp: "Tematyka postępowania z nieletnimi sprawcami czynów zabronionych doczekała się na gruncie ustawodawstwa polskiego licznych publikacji naukowych, w których zwraca się uwagę na potrzebę fundamentalnej reformy tej dziedziny prawa i uchwalenie nowego, kompleksowego, zgodnego ze standardami międzynarodowymi aktu prawnego, regulującego problematykę nieletnich. Wymaga podkreślenia, że ten podnoszony od lat, trafny postulat, pomimo zaawansowanych prac projektodawczych prowadzonych w tym kierunku od 2003 r., które zaowocowały przedstawieniem czterech odrębnych projektów: „Kodeksu nieletnich” i „Prawa nieletnich”1, nie został dotychczas zrealizowany."(...)
 • Pozycja
  Niemajątkowe środki karne w Kodeksie Karnym z 1997 roku
  (2015) Nowicki, Mieszko; prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski
  Wstęp: "Zgodnie z dość powszechnym przekonaniem w prawie karnym XXI wieku najistotniejszą rolę odgrywać mają kary i środki karne o charakterze nieizolacyjnym. Jest to trend widoczny nie tylko w polskim prawie karnym, ale również w prawie karnym innych krajów. Tendencja taka zobrazowana została w art. 58 §1 obowiązującego kodeksu karnego ,który stanowi, że: „jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.” Przepis ten ukazuje, że kara bezwzględnego pozbawienia wolności powinna być traktowana przez sąd orzekający w sprawie jako ultima ratio. Zresztą poszukiwania modelu prawa karnego, który nie będzie opierał się na o karę pozbawienia wolności, toczą się na całym świecie."(...)