Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014 Studium politologiczne

Abstrakt
Ze wstępu: "Polityka społeczna w swoim podstawowym założeniu pełni funkcje związane z zabezpieczeniem całego społeczeństwa, w postaci zapewnienia pomocy materialnej, prawnej i aktywizacyjnej (co dotyczy wyjścia z biedy, ubóstwa, czyli po pierwsze znalezienia i podjęcia pracy). Pomoc ta obejmuje osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, a także będąc na skraju minimum biologicznego, zdegradowane w hierarchii społecznej z klasy średniej, do klasy niższej lub nawet podklasy. Funkcje polityki społecznej nie kończą się na pomocy najbardziej zdegradowanym jednostkom, ale także na stworzeniu zaplecza socjalnego dla rodzin, które muszą sprostać wielu trudnościom związanym z sytuacją ekonomiczno-bytową. Związek ten dotyczy wysokości najniższej pensji krajowej, regulacji dotyczących zatrudnienia (rodzaj umowy o świadczenie pracy), infrastruktury społecznej w postaci dostępu do żłobków, przedszkoli, pomocy finansowej dla rodzin posiadających dzieci (zwłaszcza rodzin wielodzietnych). Brak ingerencji, lub zbyt słaba ingerencja w gospodarkę, która ma pewną, ale ograniczoną zdolność samoregulacji rynku, powoduje powstawanie bardzo dużego rozwarstwienia między klasą wyższą, średnią i niższą. Zróżnicowanie wysokości dochodów w Polsce jest duże i wynosi według współczynnika Ginniego 30,9."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska