Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2019

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2019 (Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku.)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków

Tomasz Młynarski, Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej

Erhard Cziomer, Globalne implikacje polityki „America First” USA dla współpracy Niemiec z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo, Niemcy wobec wyzwań współpracy Unii Europejskiej z Chinami w drugiej dekadzie XXI wieku

Peter Munkelt, Zukunft der EU und ihre internationale Rolle. Deutsche Diskussionen und Pläne

Anna Diawoł-Sitko, Przyszłość stosunków Unii Europejskiej z Iranem – szanse i zagrożenia wynikające z porozumienia nuklearnego

Marcin Lasoń, Zmiany w polityce obronnej Szwecji po 2014 roku


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2019 (Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw)

Spis treści:

Elżbieta Bombińska, Servicifi cation of Manufacturing – The Concept and Consequences for International Trade in Services

Małgorzata Czermińska, Umowy o wolnym handlu nowej generacji i ich znaczenie dla relacji handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi – przypadek Korei Południowej

Agnieszka Hajdukiewicz, Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA

Elżbieta Majchrowska, Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski

Eugeniusz M. Pluciński, Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski

Kazimierz Starzyk, Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne

Wojciech Zysk, Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym

Natalia Adamczyk, Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii

Erhard Cziomer, Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym

Marcin Lasoń, Liudmyla Tkach, Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy

Beata Molo, Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec – uwarunkowania, geneza i rozwój

Anna Paterek, Polityczno-gospodarcza dynamika pomocy rozwojowej – na przykładzie zaangażowania Francji i Niemiec w Afryce Subsaharyjskiej

Jowita Świerczyńska, W kierunku nowoczesnej organizacji – reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2019 (The Presidency of Donald Trump)

Spis treści:

Andrzej Bryk, Donald Trump as a Response to a Global Post-Cold War Liberal World

Zbigniew Lewicki, Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?

Michał Kuź, Trump and the Anti-Globalization Rebalancing Within the West

Kazimierz Dadak, Donald Trump and the China Challenge

Jerzy Zarzycki-Siek, America and Energy Domination Plan – A New Way of Regime Change?

Elżbieta Majchrowska, Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism

Bartosz Rydliński, Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2019 (Edukacja Praw Człowieka: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość)

Spis treści:

Linda Briskman, Scott Poynting, Speech for Justice for Palestinians: A Human Rights Conundrum

Bogusława Bednarczyk, Supporting HRE for Aged Persons in the EU

Małgorzata Czermińska, System GSP Plus Unii Europejskiej – znaczenie dla promowania praw człowieka i praw pracowniczych

Elisa Gazzotti, Young Global Citizens: Building Inclusive Societies Through Human Rights Education

Marta Kolendowska-Matejczuk, Marcin Mrowicki, Prawo do informacji o własnych prawach w postępowaniu karnym jako jeden z wymiarów edukacji praw człowieka

Katarzyna Brataniec, Współczesny islam w Azerbejdżanie – ciągłość czy zmiana w kontekście praw człowieka

Margaryta Khvostova, Influence of the European Court of Human Rights on the National Legal Systems in Central and Eastern Europe

Iwona Wrześniewska-Wal, Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Ewelina Tomczyk, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

Łukasz Wojcieszak, Bezpieczeństwo gazowe Słowacji. Perspektywy i bariery dywersyfikacji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 3 (XVI) The Presidency of Donald Trump
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Bryk, Andrzej; Lewicki, Zbigniew; Kuź, Michał; Dadak, Kazimierz; Zarzycki-Siek, Jerzy; Majchrowska, Elżbieta; Rydliński, Bartosz
  From introduction: "Donald Trump’s victory in 2016 shattered a complacency of the global liberal consensus, already shaking in Europe in the wake of the immigration crisis in 2015 and its political consequences. His victory was quickly defi ned by the liberal-left elites, because of the United States superpower status among modern democracies, as the most consequential and disruptive populist phenomenon among other already visible in Europe, subverting not only the post-Soviet liberal consensus of the “end of history” shaped after 1989, but more generally questioning the principles of the post-1945 model of social and political development of liberal democracy. We may also risk an opinion that Trump’s victory, together with other victories of the so called “populist movements” in such countries as Great Britain, Hungary, Poland or Italy with a corresponding breaking of the consensual politics in many European countries, including the most, so it seemed, stable Germany, are truly important milestones in western political history for reasons not necessarily connected with the immediate changes in so far unquestionable concrete liberal policies taken for granted. They are also important because they suddenly deepened political divisions and stirred passions inside of particular societies leveling them to a nearly quasi-religious dimension."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2 (XVI) Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Bombińska, Elżbieta; Czermińska, Małgorzata; Hajdukiewicz, Agnieszka; Majchrowska, Elżbieta; Pluciński, Eugeniusz M.; Starzyk, Kazimierz; Zysk, Wojciech; Adamczyk, Natalia; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Tkach, Liudmyla; Molo, Beata; Paterek, Anna; Świerczyńska, Jowita
  Z wprowadzenia: "Handel międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla współpracy polityczno-gospodaczej państw oraz innych struktur w kontekście ich powiązań dwu- i wielostronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej. W toku nasilającej się globalizacji XXI w. istotne znaczenie dla pogłębienia i poszerzenia wymiany handlowej posiadają między innymi: • wzrost wolumenu obrotów towarowych, wzrost znaczenia handlu elektronicznego; • nowe i złożone międzynarodowe łańcuchy dostaw; • postępująca modernizacja transportu i komunikacji międzynarodowej; • powiązanie wymiany handlowej z przepływem inwestycji i usług; • wzrost roli i znaczenia wielonarodowych przedsiębiorstw przemysłowo- -handlowych; • wzrost zagrożeń związanych z globalizacją w postaci przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu, ataków terrorystycznych; • przyspieszenie przepływu informacji w skali międzynarodowej; • nowa jakość kształcenia oraz doboru kadry specjalistycznej i kierowniczej; • wzrost kosztów badań, rozwoju i szereg innych działań organizacyjnych. Współcześnie, pod koniec drugiej dekady XXI w., handel międzynarodowy odgrywa pierwszoplanową rolę w rywalizacji państw w ich dążeniu do ustanowienienia nowego układu sił oraz multilateralnego porządku międzynarodowego, zmierzającego do przebudowy dotychczas dominującego, prozachodniego modelu gospodarki neoliberalnej. Widoczną tendencją w tym zakresie jest między innymi nasilająca się od przełomu 2018/2019 wojna celno-handlowa między USA oraz Chińską Republiką Ludową o trudnych do przewidzenia następstwach globalnych i regionalnych, w tym także dla UE."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4 (XVI) Edukacja Praw Człowieka: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Briskman, Linda; Bednarczyk, Bogusława; Poynting, Scott; Czermińska, Małgorzata; Gazzotti, Elisa; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Mrowicki, Marcin; Brataniec, Katarzyna; Khvostova, Margaryta; Wrześniewska-Wal, Iwona; Tomczyk, Ewelina; Wojcieszak, Łukasz
  Z wprowadzenia: "Bieżący numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” poświęcamy pamięci Profesora Michała Chorośnickiego. Zmarły w grudniu 2019 roku Prof. dr hab. Michał Chorośnicki był wieloletnim członkiem Rady programowej naszego czasopisma. A przede wszystkim był naszym Przyjacielem, zawsze gotowym do współpracy i pomocy. Artykuł Strategie Handlowe Donalda Trumpa. Kilka refleksji nad procesem transformacji NAFTA w USMCA, przedstawiający zakres badań Profesora Michała Chorośnickiego, przygotował Profesor Rett R. Ludwikowski z Columbus School of Law (The Catholic University of America), natomiast uczniowie i współpracownicy Profesora z Katedry Strategii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliżają nam postać Uczonego we wspomnieniach in memoriam."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (XVI), 2019 (Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku.)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Cziomer, Erhard; Żukrowska, Katarzyna; Młynarski, Tomasz; Molo, Beata; Munkelt, Peter; Diawoł-Sitko, Anna; Lasoń, Marcin
  Z wprowadzenia: "W pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku współpracę państw europejskich zakłóciło szereg kryzysów o charakterze finansowo-gospodarczym, polityczno- -międzynarodowym oraz migracyjnym, Istotę ważniejszych kryzysów i napięć można podzielić i ująć syntetycznie następująco: • pierwszy kryzys strefy euro, jaki rozwinął się na tle nadmiernego zadłużenia Grecji, a także Hiszpanii, Portugalii i Irlandii (2010–2015), został tylko częściowo rozwiązany; • drugi kryzys, wywołany przez konflikt ukraińsko-rosyjski po aneksji Krymu przez Rosję (18.04.2014) oraz wspieranie przez Kreml prorosyjskich separatystów w Ukrainie Wschodniej (Donbas), doprowadził do utrzymujących się po dzień dzisiejszy sankcji państw zachodnich wobec agresora oraz do konfrontacji USA, UE i NATO z Rosją; • trzeci kryzys spowodowany został nasileniem na niespotykaną skalę nielegalnej migracji (ok. 1,2 mln w latach 2015–2016) z Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki, zwłaszcza Syrii, do UE; brak systemowego rozwiązania w kolejnych latach, doprowadził do wielu napięć i kontrowersji m.in. wokół dyslokacji przybyszów przez państwa członkowskie UE; • czwarty kryzys wywołał brexit, czyli kontrowersje wokół wyniku referendum z czerwca 2016 r. w sprawie pozostania lub wyjścia Wielkiej Brytanii z UE; brexit stanowi poważne wyzwanie, powodujące liczne implikacje dla spójności oraz przyszłości integracji europejskiej. "(...)