Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2 (XVI) Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Handel międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla współpracy polityczno-gospodaczej państw oraz innych struktur w kontekście ich powiązań dwu- i wielostronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej. W toku nasilającej się globalizacji XXI w. istotne znaczenie dla pogłębienia i poszerzenia wymiany handlowej posiadają między innymi: • wzrost wolumenu obrotów towarowych, wzrost znaczenia handlu elektronicznego; • nowe i złożone międzynarodowe łańcuchy dostaw; • postępująca modernizacja transportu i komunikacji międzynarodowej; • powiązanie wymiany handlowej z przepływem inwestycji i usług; • wzrost roli i znaczenia wielonarodowych przedsiębiorstw przemysłowo- -handlowych; • wzrost zagrożeń związanych z globalizacją w postaci przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu, ataków terrorystycznych; • przyspieszenie przepływu informacji w skali międzynarodowej; • nowa jakość kształcenia oraz doboru kadry specjalistycznej i kierowniczej; • wzrost kosztów badań, rozwoju i szereg innych działań organizacyjnych. Współcześnie, pod koniec drugiej dekady XXI w., handel międzynarodowy odgrywa pierwszoplanową rolę w rywalizacji państw w ich dążeniu do ustanowienienia nowego układu sił oraz multilateralnego porządku międzynarodowego, zmierzającego do przebudowy dotychczas dominującego, prozachodniego modelu gospodarki neoliberalnej. Widoczną tendencją w tym zakresie jest między innymi nasilająca się od przełomu 2018/2019 wojna celno-handlowa między USA oraz Chińską Republiką Ludową o trudnych do przewidzenia następstwach globalnych i regionalnych, w tym także dla UE."(...)
Opis
Słowa kluczowe
servicification of manufacturing, usługi, międzynarodowy handel usługami, modele świadczenia usług, umowy o wolnym handlu nowej generacji, strefa wolnego handlu. Unia Europejska, Korea Południowa, cło, oznaczenia geografi czne, produkty rolno-spożywcze, Unia Europejska, Kanada, stosunki handlowe, CETA, EJEPA, handel międzynarodowy, Japonia, polityka handlowa, UE, RTA, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, gospodarka otwarta, globalizacja regionalna, globalizacja światowa, korzyści z międzynarodowego podziału pracy, handel wewnątrzgałęziowy, konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu w UE, kryzys globalnej gospodarki towarowo-pieniężnej, zarządzanie kryzysem w UE, podmioty z udziałem zagranicznym, eksport spółek z udziałem zagranicznym, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Partnerstwo Wschodnie, Mołdawia, transformacja systemowa, państwa poradzieckie, Niemcy, Rosja, handel, współpraca polityczno-gospodarcza, historia, współczesność, międzynarodowy handel bronią, XXI wiek, przemysł obronny Ukrainy, Ukroboronprom, servicifi cation of manufacturing, service, trade in services, modes of service supply, new-generation free trade agreements, free trade area, the European Union, South Korea, customs duty, geographical indications, agri-food products, European Union, Canada, trade relations, EU, international trade, Japan, trade policy, economic security, open economy, regional and world globalisation, the benefi ts of international division of labour, structural-factor competitiveness, intra-industry trade Poland UE, crisis of real and monetary global economy, crisis mangement in the UE, entities with foreign participation, exports of companies with foreign participation, foreign direct investment in Poland, Eastern Partnership, Moldova, systemic transformation, post-Soviet states, Germany, Russia, trade, political-economic cooperation, history, International Arms Trade, XXI century, Defence industry of Ukraine
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska