Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4 (XVI) Edukacja Praw Człowieka: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Bieżący numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” poświęcamy pamięci Profesora Michała Chorośnickiego. Zmarły w grudniu 2019 roku Prof. dr hab. Michał Chorośnicki był wieloletnim członkiem Rady programowej naszego czasopisma. A przede wszystkim był naszym Przyjacielem, zawsze gotowym do współpracy i pomocy. Artykuł Strategie Handlowe Donalda Trumpa. Kilka refleksji nad procesem transformacji NAFTA w USMCA, przedstawiający zakres badań Profesora Michała Chorośnickiego, przygotował Profesor Rett R. Ludwikowski z Columbus School of Law (The Catholic University of America), natomiast uczniowie i współpracownicy Profesora z Katedry Strategii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliżają nam postać Uczonego we wspomnieniach in memoriam."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Izrael, Palestyna, wolność słowa, bojkot, desinwestycje, sankcje (BDS), wolność akademicka, wolność mediów, wolność politycznej reprezentacji, prawa człowieka, edukacja, osoby starsze, dyskryminacja, zmiany demograficzne, społeczeństwo obywatelskie, Powszechny System Preferencji, GSP Plus, prawa człowieka prawa pracownicze, zrównoważony rozwój, edukacja praw człowieka, młodzi ludzie (młodzież), społeczeństwo integracyjne, społeczeństwo globalne, pouczenie o prawach i obowiązkach, przesłuchanie, postępowanie karne, edukacja prawnicza, islam, władza, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europa Środkowo-Wschodnia, zmiany instytucjonalne, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Litwa, Estonia, sądy lekarskie, prawa pacjenta, edukacja lekarzy, Unia Europejska, ochrona praw człowieka, Karta Praw Podstawowych, Agencja Praw Podstawowych UE, promocja praw człowieka, Israel, Palestine, freedom of speech, BDS, academic freedom, media freedom, freedom of political representation, human rights, education, old persons, ageing, discrimination, demographic change, civil socjety, Generalized System of Preferences, Human Rights, Labour rights, Sustainable Development, human rights education, young people, inclusive societies, storytelling, global citizens, letter of rights, interrogation, criminal proceedings, legal education, Islam, power, Human rights, European Court of Human Rights, Central and Eastern Europe, institutional change, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Latvia, Lithuania, medical courts, patient rights, education of doctors, European Union, protection of human rights, Charter of Fundamental Rights of the EU, EU Fundamental Rights Agency, promotion of human rights
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska