Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2017

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2017

Spis treści:

Katarzyna Banasik, Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej

Monika Augustyniak, Consultative bodies in the commune government in Poland and French Republic–a comparative perspective. Selected issues

Adam Banaszkiewicz, Uwzględnianie wymagań związanych z ochroną środowiska przy projektowaniu i realizowaniu inwestycji drogowych

Andrzej Sęk, Mariusz Róg, Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów

Piotr Kosmaty, Sprawozdawczość sądowa w świetle prawa prasowego

Paulina Wilhelmina Chełmowska, Wybrane aspekty etyczne leczenia niepłodności w prawie polskim – kilka słów o Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

Michał Kural, Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna

Monika Krzeczek, Katarzyna Molis, Kilka słów o karze–ujęcie ogólne

Robert Zimniak, Przestępczość stadionowa–stara Hydra, nowe głowy

Ryszard Eugeniusz Dominiuk, Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes

Paweł Klimek, Wybrane aspekty jakości prawa finansowego a funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL

Piotr Karolczyk, Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej

Anna Golonka, Dylematy prawne związane z wymiarem kary na zbiegu art. 148 § 4 k.k. i art. 31 § 2 k.k. (uwagi na marginesie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2015 r.)

Katarzyna Stępień, Nagroda wypłacana sportowcowi, a składnik majątku małżonków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2017

Spis treści:

Mariusz Załucki, Nowa ustawa o ułatwieniach w dochodzeniu wierzytelności. Podstawowe wątpliwości

Maciej Rzewuski, Rejestr Należności Publicznoprawnych

Paweł Janda, Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Renata Świrgoń-Skok, Aneta Arkuszewska, Wybrane zagadnienia dotyczące ułatwiania i przyspieszania realizacji obowiązku alimentacyjnego w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie polskim

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Obowiązek ujawnienia przez dłużnika informacji o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli

Joanna Bodio, Nieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Magdalena Rzewuska, Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Robert Kulski, Nowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym

Anna Kościółek, Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Marcin Borek, Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych

Katarzyna Jasińska, Ograniczenia egzekucji sądowej z autorskich praw majątkowych

Andrzej Marian Świątkowski, Marcin Wujczyk, Labour Law in the Face of Economic Crisis

Jan Widacki, Marcin Gołaszewski, Subiektywizm w badaniach poligraficznych

Piotr Ruczkowski, Agnieszka Kania, Wolność zgromadzeń w systemach prawnych Niemiec i Austrii

Monika Augustyniak, Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern

Grzegorz Wolak, Milczenie jako dorozumiane złożenie oświadczenia woli. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 203/16

Sylwiusz Mucha, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 3 grudnia 2015 r., I ACa 586/15

Iga Bałos, Zastosowanie klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy stwierdzenia wykonalności orzeczenia zagranicznego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 7 kwietnia 2017 r., V CSK 349/16


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (21), 2017
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Załucki, Mariusz; Rzewuski, Maciej; Janda, Paweł; Świrgoń-Skok, Renata; Arkuszewska, Aneta; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Bodio, Joanna; Rzewuska, Magdalena; Kulski, Robert; Kościółek, Anna; Borek, Marcin; Jasińska, Katarzyna; Świątkowski, Andrzej Marian; Wujczyk, Marcin; Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin; Ruczkowski, Piotr; Kania, Agnieszka; Augustyniak, Monika; Wolak, Grzegorz; Mucha, Sylwiusz; Bałos, Iga; Maciąg, Zbigniew
  Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem zawiera on głównie cywilistyczne opracowania związane z projektem naukowym „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności” kierowanym przez prof. Mariusza Załuckiego, a finansowanym przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy działający przy Krajowej Radzie Komorniczej. Cieszymy się, że praktyka współpracuje z nauką – i że możemy być tego częścią. W bieżącym numerze „Studiów Prawniczych” znalazły się także i inne publikacje związane z realizacją projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jak np. artykuł prof. Jana Widackiego i Marcina Gołaszewskiego czy tekst autorstwa dr Moniki Augustyniak. Zachęcamy do lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.
 • Pozycja
  Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09) Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz; Maciąg, Zbigniew