Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2018

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1 Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Chiny: Potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego

Erhard Cziomer, Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w Drugiej dekadzie XXI wieku

Piotr Mickiewicz, Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą

Maciej Saskowski, BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji

Marek Czajkowski, Nowy wyścig kosmiczny XXI w. – USA, Chiny i Rosja

Łukasz Gacek, Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce

Rafał Kwieciński, Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w.


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 2 Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku)

Spis treści:

Tomasz Młynarski, Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu

Marcin Lasoń, Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI w.

Beata Molo, Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2

Paulina Stępniewska, Turcja i Rosja wobec problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w drugiej dekadzie XXI w.

Robert Borkowski, Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu, separatyzmu i terroryzmu islamskiego

Kazimierz Kraj, Rosja i Chiny – walka z terroryzmem


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2018 (Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie)

Spis treści:

Beata Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych

Jerzy Zdanowski, Konstelacje polityczne na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny (1946–1990)

Michał Lipa, Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie

Bartosz Wróblewski, Sytuacja polityczna Jordanii po 2011 roku

Krzysztof Bojko, Palestyńska Władza Narodowa osiem lat po Arabskiej Wiośnie

Artur Skorek, Bliskowschodnia strategia Izraela po Arabskiej Wiośnie

Filip Cyganik, Kwestia palestyńska w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu

Jakub Sławek, Strategiczny sojusz saudyjsko-emiracki – odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej

Tomasz Młynarski, Polityka energetyczna państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

Katarzyna Czornik, USA wobec Bliskiego Wschodu: od Baracka Obamy do Donalda Trumpa

Piotr Łukasiewicz, Budowa instytucji państwa irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003–2011)

Anna Diawoł-Sitko, Ewolucja południowego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa po Arabskiej Wiośnie

Adrian Brona, Chińska strategia na Bliskim Wschodzie w XXI wieku – ewolucja kluczowych elementów

Marcin Styszyński, Konflikt w Jemenie jako przykład wojny zastępczej

Jerzy Zdanowski, Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) a ład światowy


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne)

Spis treści:

Fabio Serricchio, European attitudes in eastern European countries after economic crisis

Krzysztof Malinowski, Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich

Krzysztof Żarna, Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej

Beata Przybylska-Maszner, Współpraca międzyinstytucjonalna UE–NATO – nowe ramy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych UE po roku 2012

Maciej Klisz, Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy

Mira Malczyńska-Biały, Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku

Anna Diawoł-Sitko, Bliskowschodni proces pokojowy 25 lat po porozumieniu z Oslo – rola Unii Europejskiej

Jerzy Zdanowski, Niedobór wody i żywności na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a perspektywy współpracy regionalnej

Krzysztof Koźbiał, Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej. Przykład Kaukazu Południowego

Katarzyna Brataniec, Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w wymiarze współpracy międzynarodowej Królestwa

Bartosz Wróblewski, Współpraca Wielkiej Brytanii i USA a stabilizacja polityczna Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Marcin Lasoń, Współpraca międzynarodowa jako instrument polityki zagranicznej Nowej Zelandii w drugiej dekadzie XXI wieku na przykładzie projektu Te Mato Vai

Dariusz Zdziech, Quad–Australia. Nowe otwarcie

Elżbieta Majchrowska, Perspektywy działalności Światowej Organizacji Handlu w obliczu nowych tendencji w handlu światowym – efekty XI Konferencji Ministerialnej WTO

Jowita Świerczyńska, The institution of the authorised economic operator – facilitating economic activity and minimizing the risk of compromising the security of the trade flow in goods in the international trade


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XV), 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Paterek, Anna; Serricchio, Fabio; Malinowski, Krzysztof; Żarna, Krzysztof; Przybylska-Maszner, Beata; Klisz, Maciej; Malczyńska-Biały, Mira; Diawoł-Sitko, Anna; Zdanowski, Jerzy; Koźbiał, Krzysztof; Brataniec, Katarzyna; Wróblewski, Bartosz; Lasoń, Marcin; Zdziech, Dariusz
  Z wprowadzenia: "Niniejszy czwarty tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” podejmuje próbę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową, zweryfi kowania teoretycznych podstaw, pozwalających na zrozumienie, dlaczego i w jakich warunkach współpraca ta jest możliwa, a także skuteczna. Autorzy publikujący w tym numerze wyodrębniają najważniejsze aspekty badań nad współpracą międzynarodową posiłkując się wielodziedzinową literaturą przedmiotu, tak by ukazać mechanizmy kooperacji na arenie międzynarodowej, wyeksponować uwarunkowania lepszego funkcjonowania instytucji międzynarodowych, czy możliwości i granice kształtowania „globalnej” bądź „europejskiej” tożsamości przez pryzmat podejść na pograniczu politologii, socjologii, socjopsychologii, czy ekonomii. Zaproponowane perspektywy badawcze kreują wieloaspektowy obraz współpracy międzynarodowej, a także wskazują przyczyny jej ograniczeń i perspektywy rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 (XV), 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 2 Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Cziomer, Erhard; Młynarski, Tomasz; Lasoń, Marcin; Molo, Beata; Stępniewska, Paulina; Borkowski, Robert; Kraj, Kazimierz; Majchrowska, Elżbieta; Romańczuk, Michał; Adamczyk, Natalia
  ZE WSTĘPU: "Procesowi stopniowego przeobrażania porządku międzynarodowego w dobie nasilającej się globalizacji XXI wieku towarzyszyły wyzwania i zagrożenia w kontekście broni jądrowej i konwencjonalnej oraz związanych z nimi różnych form nowoczesnych działań zbrojnych, rozgrywające się na tle wzrostu znaczenia całokształtu współpracy i rywalizacji polityczno-militarno-gospodarczej między poszczególnymi kategoriami państw, zwłaszcza zaś mocarstw. Pierwszoplanową rolę w tym zakresie odgrywały w XXI wieku relacje Chin i Rosji z USA, co nie pozostawało bez znaczenia dla państw członkowskich oraz UE jako całości. Poniżej, tytułem wprowadzenia do drugiej części KSM 2018, koncentrujemy się na syntetycznym zasygnalizowaniu ogólnych przesłanek współdziałania Chin i Rosji w kontekście polityki „America first” prezydenta Donalda Trumpa oraz wybranych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego."
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 (XV), 2018 (Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Zdanowski, Jerzy; Lipa, Michał; Molo, Beata; Wróblewski, Bartosz; Bojko, Krzysztof; Skorek, Artur; Cyganik, Filip; Sławek, Jakub; Młynarski, Tomasz; Czornik, Katarzyna; Łukasiewicz, Piotr; Brona, Adrian; Styszyński, Marcin; Diawoł-Sitko, Anna
  Ze wstępu: "Proponowany do lektury numer trzeci „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” za 2018 r. poświęcony jest Bliskiemu Wschodowi, z uwzględnieniem tamtejszego systemu stosunków międzynarodowych. Region zajmuje ważne miejsce w historii polityki międzynarodowej. Bliskość z Europą, bogate zasoby energetyczne, islam jako religia rywalizująca z chrześcijaństwem o duchowe przewodzenie, symboliczne dla chrześcijańskiego Zachodu znaczenie Palestyny z Jerozolimą, migracje, a także liczne konflikty i problemy rozwojowe, z którymi boryka się region – sprawiały, że Bliski Wschód był stale obecny w świadomości i polityce europejskiej. (...)"
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (XV), 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1 Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Cziomer, Erhard; Żukrowska, Katarzyna; Waśko-Owsiejczuk, Ewelina; Mickiewicz, Piotr; Saskowski, Maciej; Czajkowski, Marek; Gacek, Łukasz; Kwieciński, Rafał; Munkelt, Peter; Molo, Beata; Stankiewicz, Jakub; Adamczyk, Natalia
  ZE WSTĘPU: "Celem kolejnego tomu „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” (KSM) jest dążenie do przedstawienia głównych przesłanek i następstw zacieśnienia współpracy między Chińską Republiką Ludową (CHRL) a Federacją Rosyjską, określanych współcześnie zamiennie w publicystyce i pracach naukowych jako Chiny i Rosja. Zagadnienie powyższe zostało zaprojektowane w dwóch powiązanych ze sobą zakresach tematyczno-merytorycznych: 1) Współdziałanie Chin z Rosją w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego – cześć 1; 2) Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej – część 2. Autorzy obu tomów złożyli swoje artykuły w Oficynie Wydawniczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) zgodnie z ustalonym trybem redakcyjnym na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Jednak przyspieszony bieg ważnych wydarzeń międzynarodowych (od maja po lipiec 2018 r.), związanych z podjętą problematyką badawczą części 1 i 2 KSM (2018), skłonił redaktora naukowego tomu do ich szerszego skomentowania w obu odrębnie przygotowanych częściach wprowadzenia."