Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (XV), 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1 Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego)

Abstrakt
ZE WSTĘPU: "Celem kolejnego tomu „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” (KSM) jest dążenie do przedstawienia głównych przesłanek i następstw zacieśnienia współpracy między Chińską Republiką Ludową (CHRL) a Federacją Rosyjską, określanych współcześnie zamiennie w publicystyce i pracach naukowych jako Chiny i Rosja. Zagadnienie powyższe zostało zaprojektowane w dwóch powiązanych ze sobą zakresach tematyczno-merytorycznych: 1) Współdziałanie Chin z Rosją w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego – cześć 1; 2) Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej – część 2. Autorzy obu tomów złożyli swoje artykuły w Oficynie Wydawniczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) zgodnie z ustalonym trybem redakcyjnym na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Jednak przyspieszony bieg ważnych wydarzeń międzynarodowych (od maja po lipiec 2018 r.), związanych z podjętą problematyką badawczą części 1 i 2 KSM (2018), skłonił redaktora naukowego tomu do ich szerszego skomentowania w obu odrębnie przygotowanych częściach wprowadzenia."
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska