Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XV), 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne)

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Niniejszy czwarty tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” podejmuje próbę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową, zweryfi kowania teoretycznych podstaw, pozwalających na zrozumienie, dlaczego i w jakich warunkach współpraca ta jest możliwa, a także skuteczna. Autorzy publikujący w tym numerze wyodrębniają najważniejsze aspekty badań nad współpracą międzynarodową posiłkując się wielodziedzinową literaturą przedmiotu, tak by ukazać mechanizmy kooperacji na arenie międzynarodowej, wyeksponować uwarunkowania lepszego funkcjonowania instytucji międzynarodowych, czy możliwości i granice kształtowania „globalnej” bądź „europejskiej” tożsamości przez pryzmat podejść na pograniczu politologii, socjologii, socjopsychologii, czy ekonomii. Zaproponowane perspektywy badawcze kreują wieloaspektowy obraz współpracy międzynarodowej, a także wskazują przyczyny jej ograniczeń i perspektywy rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach."(...)
Opis
Słowa kluczowe
tożsamość europejska, zaufanie, instytucje, Eurobarometr, Europa Wschodnia, rozszerzenie Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Niemiec, Bałkany Zachodnie, polityka zagraniczna, Republika Słowacka, determinanty, stosunki międzynarodowe, Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska, NATO, polityka obronna, bezpieczeństwo, obrona terytorialna, międzynarodowe stosunki wojskowe, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), PESCO, Grupa Wyszehradzka (V4), Trójkąt Weimarski, formacje terytorialne, „terytorialsi”, współpraca regionalna, konsument, polityka konsumencka, zakupy transgraniczne, bliskowschodni proces pokojowy, Izrael, Palestyna, Bliski Wschód, Afryka Północna, niedobór, woda, żywność, Szwajcaria, Kaukaz Południowy, pomoc rozwojowa, soft power, polityka zagraniczna Szwajcarii, tożsamość narodowa, naród, Arabowie, panarabizm, nacjonalizm, współpraca, Haszymidzi, Brytyjczycy, Jordania, John Bagot Glubb, stabilność, USA, Partnerstwo Trójstronne, Nowa Zelandia, Chińska Republika Ludowa, Wyspy Cooka, Te Mato Vai, Quad, Australia, Japonia, Indie, Stany Zjednoczone, Chiny Bezpieczeństwo, Obrona, Wojsko, Indo-Pacyfi k, ASEAN, Canberra, handel światowy, Konferencja Ministerialna, RTA, wielostronny system handlowy, WTO, Upoważniony Przedsiębiorca AEO, redukcja barier celnych, bezpieczeństwo obrotu Towarowego, European identity, trust, institutions, Eurobarometer, East Europe, enlargement of the European Union, German foreign policy, Western Balkans, foreign policy, Slovak Republic, determinants, international relations, Central and Eastern Europe, European Union, defense policy, security, territorial defence, Territorial Defence Forces, international cooperation, Visegrád Group (V4), Weimar Traingle, territorial formations, regional cooperation, consumer, consumer policy, cross-border shopping, Middle East peace process, Israel, Palestine, Middle East, North
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska