Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2006

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2006

Spis treści:

Apoloniusz Kostecki, Międzynarodowe źródła inspiracji zmian prawa podatkowego

Irena Czaja-Hliniak, Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych

Robert Wolański, Oddziaływanie zmian w opodatkowaniu dochodu na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Henryk Gawroński, Prawne, ekonomiczne, finansowe i polityczne aspekty samorządowego długu publicznego

Wojciech Fili, Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska

Izabela Lewandowska-Malec, Gmina jako pokrzywdzony w świetle art. 49 k pk

Piotr Feczko, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym jako odmiana sankcji norm prawa publicznego a standardy prawne Rady Europy

Szymon Gruca, Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe rozwiązania prawne a oczekiwania praktyki i nauki

Marek J. Lubelski, Pozorne dylematy polskiego ustawodawcy, czyli fundamenty zasad karania

Katarzyna Banasik, Czy celowe jest wprowadzenie do kodeksu karnego występku o charakterze chuligańskim

Henryk Lewandowski, Nowe formy zatrudnienia

Aleksandra Machowska, Projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym oraz w organizacji pracy sądu z punktu widzenia praktyki sądu gospodarczego i znaczenia dla obrotu gospodarczego

Michał Bartoszewicz, Funkcja kontrolna sejmowych komisji śledczych i przedmiot tej kontroli

Miroslav Hrasok, Jaroslav Nekoranec, Realizacia vyucovania prava a zvysovanie pravneho vedomia, ako vyznamny faktor skvalitńovania 1’udskych zdrojov v podmiankach Akademie ozbrojenych sfl gen. Milana Rastislava Stefanika so sidłom v Liptovskom Mikulasi, Slovenska republika


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2006
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006) Nowak, Marek; Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Gawroński, Henryk; Fill, Wojciech; Lewandowska-Malec, Izabela; Feczko, Piotr; Gruca, Szymon; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Lewandowski, Henryk; Machowska, Aleksandra; Bartoszewicz, Michał; Hrášok, Miroslav; Nekoranec, Jaroslav
    Ze wstępu: "Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze - rozprawy i materiały, jest zbiorem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: „Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat interesujący, zachęcający do dyskusji, eksploratywny. Często występuje bowiem zwarcie, a nawet konflikt interesów pomiędzy prawem stosowanym a wyrosłą z niego doktryną, czy szerzej - między prawem a rzeczywistością społeczno-polityczną i socjalno-gospodarczą. Wydaje się, że uzasadnienia zaistniałych sprzeczności należy szukać nie tylko w recepcji, ale i w ontologii samego zjawiska. Z jednej bowiem strony prawa powinny być stabilne i spójne, natomiast z drugiej - poglądy o nich ulegają ciągłym zmianom. Można to dostrzec w wielości i zróżnicowaniu kierunków, nurtów, szkół naukowych, modyfikacji czy formowaniu nieznanych wcześniej koncepcji. Pod koniec XX stulecia pojawiła się np. instytucjonalna teoria prawa, ekonomiczna analiza prawa czy ruch krytycznych studiów nad prawem (Critical legał studies), sytuujący się obok wcześniej już istniejących teorii prawa natury, pozytywizmu prawniczego czy amerykańskiego realizmu prawnego."(...)