Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2006

Abstrakt
Ze wstępu: "Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze - rozprawy i materiały, jest zbiorem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: „Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat interesujący, zachęcający do dyskusji, eksploratywny. Często występuje bowiem zwarcie, a nawet konflikt interesów pomiędzy prawem stosowanym a wyrosłą z niego doktryną, czy szerzej - między prawem a rzeczywistością społeczno-polityczną i socjalno-gospodarczą. Wydaje się, że uzasadnienia zaistniałych sprzeczności należy szukać nie tylko w recepcji, ale i w ontologii samego zjawiska. Z jednej bowiem strony prawa powinny być stabilne i spójne, natomiast z drugiej - poglądy o nich ulegają ciągłym zmianom. Można to dostrzec w wielości i zróżnicowaniu kierunków, nurtów, szkół naukowych, modyfikacji czy formowaniu nieznanych wcześniej koncepcji. Pod koniec XX stulecia pojawiła się np. instytucjonalna teoria prawa, ekonomiczna analiza prawa czy ruch krytycznych studiów nad prawem (Critical legał studies), sytuujący się obok wcześniej już istniejących teorii prawa natury, pozytywizmu prawniczego czy amerykańskiego realizmu prawnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska