Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2006

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2006

Spis treści:

Apoloniusz Kostecki, Międzynarodowe źródła inspiracji zmian prawa podatkowego

Irena Czaja-Hliniak, Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych

Robert Wolański, Oddziaływanie zmian w opodatkowaniu dochodu na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Henryk Gawroński, Prawne, ekonomiczne, finansowe i polityczne aspekty samorządowego długu publicznego

Wojciech Fili, Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska

Izabela Lewandowska-Malec, Gmina jako pokrzywdzony w świetle art. 49 k pk

Piotr Feczko, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym jako odmiana sankcji norm prawa publicznego a standardy prawne Rady Europy

Szymon Gruca, Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe rozwiązania prawne a oczekiwania praktyki i nauki

Marek J. Lubelski, Pozorne dylematy polskiego ustawodawcy, czyli fundamenty zasad karania

Katarzyna Banasik, Czy celowe jest wprowadzenie do kodeksu karnego występku o charakterze chuligańskim

Henryk Lewandowski, Nowe formy zatrudnienia

Aleksandra Machowska, Projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym oraz w organizacji pracy sądu z punktu widzenia praktyki sądu gospodarczego i znaczenia dla obrotu gospodarczego

Michał Bartoszewicz, Funkcja kontrolna sejmowych komisji śledczych i przedmiot tej kontroli

Miroslav Hrasok, Jaroslav Nekoranec, Realizacia vyucovania prava a zvysovanie pravneho vedomia, ako vyznamny faktor skvalitńovania 1’udskych zdrojov v podmiankach Akademie ozbrojenych sfl gen. Milana Rastislava Stefanika so sidłom v Liptovskom Mikulasi, Slovenska republika


Przeglądaj