3.1 Książki

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 552
 • Pozycja
  Ordering what cannot be done is not possible. The Legal Reasoning of Nūr al-Dīn al-Sālimī (1869–1914)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Zdanowski, Jerzy
  Nūr al-Dīn al-Sālimī is generally known as an Omani historian. However, al-Sālimī was an outstanding jurist who formulated over 1,500 maxims (qawāʿid), making him a thinker of great importance for Islamic jurisprudence. In Oman, he is believed to have been the most important Ibāḍī jurist after Ibn Baraka (d. 972). What was his method for deriving legal and ethical maxims? Al-Sālimī asks several questions: (1) what is particular and general, and how can a generalization be derived from specific cases? (2) what factors are necessary for a phenomenon to occur? (3) is every fact unique, and should it be treated separately? We maintain that al-Sālimī’s heuristic was based on induction and consisted of analysing individual facts from fiqh al-ʿibādāt (rules governing the relationship between man and God) in order to formulate generalizations that could be applied in fiqh al-muʿāmalāt (rules governing relations between humans).
 • Pozycja
  Czy sędziowie mają intuicję? : przyczynek do rozważań o sędziowskich mechanizmach decyzyjnych
  (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2023) Partyk, Aleksandra
  SŁOWO WSTĘPNE "Najczęściej nasza refleksja na temat sędziów, zwłaszcza w ramach ich działalności orzeczniczej, nie wychodzi poza społeczne oczekiwania co do tego, jakimi cechami powinien się on lub ona kierować. Sprzyja temu posługiwanie się pojęciem sądu, a więc bezosobowej, odhumanizowanej postaci, która w oczach społecznych ma być neutralna, apolityczna, kierująca się wyłącznie racjonalnymi (logicznymi) przesłankami, a zwłaszcza ma być wolna od tych wszystkich doznań, których doświadcza każdy inny człowiek (nie sąd). Ta powszechna wizja sędziego nie skłania do starań w kierunku poznaniu procesu podejmowania decyzji sędziowskiej. Jak się jednak okazuje, rzeczywistość jest daleko bardziej skomplikowania, bo sędzia to też człowiek. Książka Aleksandry Partyk jest świetną okazją do przybliżenia każdemu, zwłaszcza prawnikom, złożonych procesów, jakie towarzyszą podejmowaniu przez sędziów ostatecznych decyzji. Dla niektórych, być może dla wielu, poznanie to będzie zaskoczeniem, swoistą dekonstrukcją dotychczasowo wyobrażenia o pracy sędziów. Czytelnicy więc będą musieli zmierzyć się z prawdą o udziale myślenia intuicyjnego w procesie powstawania decyzji sędziowskiej oraz nadaniu doświadczeniu sędziowskiemu innego, szerszego kontekstu psychologicznego. Na podstawie tej książki Czytelnicy zapewne nabiorą także przekonania, iż nie ma racjonalności bez emocjonalności."(...)
 • Pozycja
  Demograficzne problemy Unii Europejskiej 2000-2050
  (Fogra Oficyna Wydawnicza, 2004) Mydel, Rajmund
  Z wprowadzenia: "Przełom XX/XXI wieku, który w zakresie gospodarki światowej przyniósł rozwój zjawiska jej globalizacji, w skali regionalnej nadał procesom integracyjnym nowe jakościowo oblicze. Stało się to przede wszystkim za sprawą Europy, mówiąc zaś dokładnie - przy udziale głównie państw zachodnioeuropejskich. Państwa te w warunkach nasilającej się międzynarodowej konkurencji, której towarzyszyła idea wzrostu znaczenia Europy na gospodarczej, a także i politycznej mapie świata, zainicjowały w 1992 roku działania zmierzające do utworzenia na kanwie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), bezprecedensowego w historii regionalnego ugrupowania integracyjnego o nazwie Unia Europejska (UE). Jedną z zasadniczych przyczyn, które umożliwiły nowe spojrzenie na problem powstania w tym regionie świata ugrupowania gospodarczego na miarę nowego tysiąclecia, były dokonujące się od przełomu lat 80. i 90. XX wieku zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapoczątkowały je przemiany ustrojowe w Polsce (1989), które doprowadziły do upadku systemu komunistycznego i rozwoju wolnorynkowej gospodarki, także w takich krajach, jak Węgry, Bułgaria, Rumunia i Czechosłowacja. Ponadto z Czechosłowacji w 1993 roku wyodrębniły się dwa samodzielne organizmy państwowe: Czechy i Słowacja. Towarzysząca powyższemu procesowi transformacja ustrojowa w Związku Radzieckim (od 1986 roku - tzw. pieriestrojka), doprowadziła w 1991 roku do jego rozpadu i przyczyniła się m. in. do zjednoczenia Niemiec (1990) oraz do powstania po rozpadzie ZSRR niepodległych państw (m.in. Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy). Równie ważnym wydarzeniem było także powstanie suwerennych krajów na Półwyspie Bałkańskim w wyniku rozpadu Jugosławii (1991-1992): Chorwacji, Słowenii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry."(...)
 • Pozycja
  Komputer a rzeczywistość. Wykorzystanie gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie badań dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2023) Koplejewska, Marta
  Z wprowadzenia: "Monitorowanie rozwoju dziecka w pierwszym roku jego życia jest niezwykle istotne. To najbardziej przełomowy czas, w którym nasze maleństwo z noworodka staje się niemowlakiem stawiającym pierwsze kroki i już porozumiewającym się ze światem. Po okresie niemowlęcym przychodzi okres wczesnego dzieciństwa, w którym dominuje ciekawość świata. Właśnie ta ciekawość staje się motorem napędowym do dalszego rozwoju i nieustannego uczenia się nowych rzeczy. To ciągłe eksperymentowanie, badanie, doświadczanie jest niczym innym jak nauką otaczającego świata. Świeżo upieczony przedszkolak potrafi już werbalnie skomunikować się z otoczeniem, jest bardziej samodzielny, by w końcu osiągnąć gotowość do podjęcia nauki w szkole."(...)
 • Pozycja
  Egzystencjalne uwarunkowania odporności i prężności psychicznej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Ostrowski, Tadeusz M.
  Ze wstępu: "Problematyka motywacji poruszona w tej książce ma zróżnicowany kontekst teoretyczny. Kwestia uwarunkowań sensu życia, określonych w teorii libertalno-walorycznej (Ostrowski, 2008), rozpatrywana jest, z jednej strony, w kontekście psychologii egzystencjalnej, co nadaje określony charakter i klimat przedstawionym teoriom i wynikom badań. Z drugiej strony, odniesienie sensu życia i jego uwarunkowań do problematyki odporności i prężności psychicznej wymaga wyjścia poza granice paradygmatu humanistycznego i skierowania się w stronę psychologii jako nauki o zachowaniu, ze względu na teorię temperamentu, bez której nie sposób mówić o odporności psychicznej. Teoria i badania dotyczące temperamentu, czyli formalnych cech zachowania, z założenia odnoszą się do każdej istoty żywej w paradygmacie biopsychologicznym, z uwzględnieniem genetycznych i środowiskowych predyktorów zachowania. W tym ujęciu jednostka oznacza każdą istotę żywą i z założenia jest postrzegana jako organizm. Nie oznacza to jednak redukcjonizmu tego podejścia, a związane jest z potrzebą używania pojęć o szerszym obszarze znaczeniowym niż humanistyczny, tj. obszarze, który jest adekwatny do wiedzy o organizmach żywych."(...)
 • Pozycja
  Wierszyki i wiersze opowiadane przez świerszcze
  (Copyright by Rajmund Mydel, 2022) Mydel, Rajmund
  Rajmund Mydel prof. zw. dr hab., absolwent i pracownik naukowy w latach 1969-2004 Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; od roku 2004 zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Badacz i znawca Japonii, w którym to kraju realizował liczne projekty badawcze. W szerokim kręgu aktywności badawczej Rajmunda Mydlą dominują szczegółowe studia procesów urbanizacji, suburbanizacji, dezurbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji oraz ich następstw w sferze przestrzenno-osadniczej, funkcjonalnej i demograficzno-społecznej – wieńczone z reguły formie pionierskich syntez modelowych, ujęć terminologicznych i definicyjnych. Uzupełniają je analizy procesu starzenia się ludności, zwłaszcza jego periodyzacji i modelowania. Autor ponad 500 artykułów naukowych, opracowań monograficznych oraz map i atlasów. Na marginesie akademickiej pracy badawczej i dydaktycznej, fascynuje się poezją haiku (autor 2 tomików pt. Ad Hoc i Ad Hoc Plus, 2020) oraz pisaniem wierszy dla dzieci, pierwotnie w formie jakże osobistych „listów” do najmłodszego pokolenia Rodziny.
 • Pozycja
  Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle akt sądów kryminalnych wybranych miast dawnego województwa krakowskiego od połowy XVI do XVIII wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Rosa, Wacław
  Ze wstępu: "Niniejsza monografia została poświęcona przestępstwom kryminalnym z użyciem przemocy na obszarze dawnego województwa krakowskiego w I Rzeczypospolitej. Zagadnienie zostało opracowane na podstawie wydanych drukiem akt spraw kryminalnych, pochodzących z tzw. ksiąg złoczyńców, nazywanych też księgami smolnymi. Podstawą wzmiankowanej publikacji jest 249 spraw karnych, w których sprawcy dopuszczali się przemocy wobec swoich ofiar. Protokoły procesów pochodzą z ośmiu ksiąg złoczyńców z pięciu miast województwa krakowskiego. Są to trzy księgi z Krakowa, dwie z Wiśnicza oraz po jednej księdze z Dobczyc, Muszyny, a także Żywca."(...)
 • Pozycja
  Międzynarodowa konferencja naukowa Europa Środkowo-Wschodnia w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku, 7–8 listopada 2022 r., Kraków. Abstrakty
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Catrinel Popescu, Alba Iulia; Maisaia, Vakhtang; Koźbiał, Krzysztof; Morozowski, Tomasz; Łukasik, Przemysław; Kraj, Kazimierz; Bazhenova, Hanna; Marcinkowski, Dominik; Świder, Małgorzata; Drozdowski, Mateusz; Domke, Radosław; Koszel, Bogdan; Kosman, Michał; Malinowski, Krzysztof; Molo, Beata; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Mróz, Anna; Kubiak, Piotr; Leunig, Ragnar; Vojtěch Baar, Lubomír; Adamczyk, Natalia; Furgacz, Przemysław; Chapichadze, Khatuna; Čepaitienė, Rasa; Mansfeld, Emilie; Bielawska, Agnieszka; Lapins, Wulf; Kleinwächter, Lutz; Jach, Anna; Diec, Joachim; Portnyi, Yevhenii; Bajor, Piotr; Guchua, Alika; Kovtun, Olena; Nosenko, Silvester; Lasek, Eryk; Grudzińska, Adrianna; Hajnosz, Olaf; Pachucki-Włosek, Krystian; Kucharski, Tomasz; Piechowiak, Joanna; Kotulewicz-Wisińska, Karolina; Lisiakiewicz, Rafał; Lachowicz, Magdalena; Shukuralieva, Nartsiss; Stelmach, Andrzej; Hordecki, Bartosz
  Słowo wstępne: "Oddajemy w Państwa ręce księgę abstraktów międzynarodowej konferencji naukowej „Europa Środkowo-Wschodnia w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku”, która w dniach 7–8 listopada 2022 r. gromadzi w murach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego doświadczonych badawczy, doktorantów i studentów z Polski i zagranicy. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (współorganizator). Partnerami naukowymi są Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (organizator pierwszej części konferencji, przeprowadzonej w dniu 26 maja 2022 r.), Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Celem konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową o historycznych doświadczeniach państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach, z którymi są konfrontowane rządy i społeczeństwa państw tego regionu."(...)
 • Pozycja
  Motywacyjna podstawa prawa
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Stanek, Julia
  Przedmowa: "Jaki jest mechanizm motywacji? Na czym polega motywacyjne działanie prawa? Pytania te są kluczowe dla zbadania istoty prawa i jego wpływu na postępowanie ludzi w społeczeństwie. Poznanie mechanizmów motywacji ma znaczenie nie tylko dla prawa. Jest to kwestia podstawowa dla wszystkich nauk społecznych, których przedmiotem badań jest społeczeństwo i zasady w nim obowiązujące. W książce znajdziecie próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tylko próbę? Teoria motywacji w kontekście prawa powinna uwzględniać wiele elementów, z których znaczna część jest powiązana z rzeczywistością społeczną, zjawiskiem wysoce skomplikowanym. W konsekwencji nie sposób w takiej teorii uwzględnić każdego czynnika wpływającego na motywację. Musimy rzeczywistość społeczną uprościć oraz wyodrębnić z niej elementy istotne. Przy wyodrębnianiu tych elementów rzeczywistości społecznej możemy pójść w różnych kierunkach. W książce podążymy śladem psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego. Teorii, która kształtowała socjologiczną szkołę prawa i wpłynęła na realizm amerykański oraz skandynawski (Podgórecki, 1980–1981; Polâkov, 2014). Nurty te kontynuowały psychologiczne podejście do prawa, ale żadna z powstałych w ich ramach teorii nie odwołuje się bezpośrednio do koncepcji motywacji opracowanej w ramach psychologicznej teorii prawa Petrażyckiego."(...)
 • Pozycja
  Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Stanek, Julia; Partyk, Aleksandra; Witek-Mioduszewska, Katarzyna; Jasińska, Katarzyna; Strzelec, Adam; Piwowarska, Kinga; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Klimek, Paweł
  Z wprowadzenia:"Zainteresowanie osiągnięciami współczesnej psychologii oraz naukami kognitywnymi nie jest nowością w teorii prawa. Powstało oraz powstaje wiele koncepcji teoretycznoprawnych opartych na wynikach nauk empirycznych. Bardziej sceptyczne podejście do nauk empirycznych panuje w praktyce i dogmatyce prawniczej. Wśród dogmatyków i praktyków prawa badania z tego zakresu są w najlepszym wypadku traktowane jako interesujące – lecz mało przydatne w prawie – ciekawostki. Być może sceptyków wykorzystania osiągnięć nauk empirycznych, w szczególności psychologii i nauk kognitywnych, nie da się przekonać, ale warto chociaż spróbować podważyć – przynajmniej częściowo – ich przekonania."(...)
 • Pozycja
  Project management
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Grzyb, Mariusz; Woźniak-Zapór, Marta
  Introduction Project management is dependent on a number of variables such as the rapidly evolving environment, the market, the ability to self-improve, financial resources, market position and many others. Project implementation can therefore be defined as a combination of resources, skils, technology and creativity of project managers. Efficient and skilful project management allows a balance to be struck between the quality standards required, the objectives set and the time in which they are to be achieved, and the budget allocated. This is possible by a project team in which those responsible for the various elements of the task are identifiable, productive, efficient and wellmanaged. Project management is a growing and desirable field that has begun to attract interest at a rapid pace due to the processes of globalisation of the economy that have progressed over the turn of the year. It will be reasonable to conclude that the development of the economy in the modern world is dependent on the effectiveness of the implementation of various project tasks. One of the largest substantive scopes of projects implemented in Poland are IT projects or projects related to the computerisation of a number of entities. Despite their popularity, IT projects are usually tasks that are among the most complex and characterised by a high degree of variability and risk. This is primarily due to the significant evolution and development of information technology and the human factor, which is a risk characteristic of all types of projects. In this context, it makes sense to emphasise the importance of a thorough understanding of the proven methods used in the project management process. These methods are used in all types of projects, of course taking into account the specific scope of each project. What is more, this script will consist of several parts that will discuss the most important mechanisms and basics of project management.
 • Pozycja
  AD HOC PLUS
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Mydel, Rajmund
  OD AUTORA: "Niniejszy tomik zatytułowany Ad hoc Plus zawiera wybrany zbiór wierszy napisanych w formule poetyckiej haiku, popełnionych w okresie 2016–2020. Był to jednocześnie szczególny czas w życiu prywatnym Autora, co znajduje wyraz w treści dedykacji . Autor pragnie ponownie podkreślić, że postrzeganie, odczuwanie oraz przeżywanie bogactwa zdarzeń, doznań i uczuć, będących udziałem dokonujących się w czasie rzeczywistym, jak też mających miejsce w przeszłości, czemu towarzyszy ,,naturalna” wręcz potrzeba utrwalenia ich w konwencji poetyckiej haiku, jest jedną z Jego ulubionych form intelektualnej rozrywki i przygody, psychicznego relaksu oraz doskonalenia umiejętności syntetycznego myślenia. Bezcennym walorem artystycznym tomiku Ad hoc Plus jest fakt zilustrowania jego treści przez mistrza rzeźby kameralnej oraz wielbiciela miniaturowych form artystycznych, artysty rzeźbiarza – profesora Stanisława Hrynia."(...)
 • Pozycja
  AD HOC
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Mydel, Rajmund
  OD AUTORA: "Tomik zatytułowany Ad hoc, jest ,,pionierskim” zbiorem wierszy napisanych w formule haiku, powstałych na dalekich peryferiach zawodowej aktywności Autora: pracy naukowej oraz edukacji młodzieży akademickiej. Postrzeganie, odczuwanie oraz reagowanie na otaczającą rzeczywistość, w tym przeżycia emocjonalne mające skrajnie osobisty charakter zapisywane w konwencji haiku, są dla Autora jedną z ulubionych form intelektualnej przygody, rozrywki i psychicznego relaksu. Z reguły dokumentują one zarówno nastroje, wrażenia, uczucia itp. przeżywane w danej chwili jak też te wynikające niekiedy z wieloletnich ocen różnych faktów, wydarzeń, przemyśleń zapisanych w syntetycznej formule haiku. Tomik haiku wzbogacają biało-czarne materiały ikono- graficzne przygotowane na podstawie fotografii i rysunków Autora, przez Beatę Kowalewską-Tylkę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Mają one w swej wymowie zarówno uniwersalny charakter, jak też korespondują bezpośrednio z treściami haiku, dokumentując w specyficzny sposób okoliczności i źródła doznań Autora, zapisanych ascetycznie ale z jakże osobistą nutą niczym telegram."(...)
 • Pozycja
  Innowacyjność, konkurencyjność, jakość, wiedza i uczenie się komponentami rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Leśniewski, Michał Adam; Lypchuk, Vasyl; Voytovych, Nataliya; Salamaga, Marcin; Predygier, Agnieszka; Myjak, Teresa; Movsum-zada, Ulvi; Dziura, Bernadetta; Chochowska, Anna; Jasiuk, Ewa; Bonarska-Treit, Alicja; Gawron, Iwona; Marcisz, Joanna; Wiśniewska, Sylwia; Wiśniewski, Kamil; Szydło, Robert; Sołtys, Anna; Dołhasz, Magdalena
  Z wprowadzenia: "Monografia składa się z trzech części. Pierwsza z nich łączy problematykę innowacyjności i konkurencyjności z rozwojem organizacji. Literatura z zakresu zarządzania odnosi się tu do kwestii rozwoju organizacji oraz wariantów tego rozwoju, mając na uwadze, w perspektywie strategicznej, uzyskanie przez organizację określonej pozycji, a także przewagi konkurencyjnej. Rozpatrywane są różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne tego rozwoju – jednym z istotniejszych jest innowacyjność. Jest ona postrzegana zarówno w perspektywie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Z perspektywy zewnętrznej analizowany jest wpływ innowacji (w szczególności o charakterze przełomowym) na szanse rozwojowe firm. Często dotyczą one sposobu realizacji działalności wytwórczej czy usługowej przedsiębiorstw. Podkreśla się także znaczenie wpływu innowacji o charakterze społecznym na rozwój przedsiębiorstw. Z kolei innowacyjność wewnętrzna firm wiąże się często z realizacją własnych innowacji, najczęściej o charakterze inkrementalnym. Rozpatrywane są także różne poziomy innowacyjności: ponadnarodowy, krajowy, lokalny, wreszcie na poziomie poszczególnych organizacji. W części pierwszej opracowania odniesiono się także do problematyki innowacyjności i konkurencyjności krajów Unii Europejskiej oraz do problematyki innowacyjności przedsiębiorstw różnych branż, zwracając m.in. uwagę na rolę kapitału ludzkiego."(...)
 • Pozycja
  Cisza. Refleksje nie tylko pedagogiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Olearczyk, Teresa
  Z wprowadzenia: "Cisza nie przestaje fascynować i jako zjawisko przyrodnicze, i jako fenomen kulturowy, a także wciąż pozostaje problemem wieloznacznym i otwartym. Powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy ją wprowadzać do naszego życia, edukacji, komunikacji, do wychowania i kultury zachowań. Należałoby przy tym uwzględnić zarówno możliwości, jak i potrzeby społeczne oraz specyfikę świata, w którym żyjemy i w którym przyjdzie nam żyć."(...)
 • Pozycja
  Hyper aged Japan
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Mydel, Rajmund
  From introduction: "The commonly emphasized process of globalization is accompanied by two other phenomena of a word-wide character. They mainly occur in the most developed countries in the world and are characterized by forming information societies and a high level of progress with regard to the process of global population ageing. This process, in general terms, consists in an increasing number of individuals aged 65 and over (65+) and a growing share of this group in the total number of people in a given population, exceeding the group aged 0–14 in the most advanced phases of the process. This phenomenon is a consequence of a systematic drop in the birth rate, a decreasing total fertility rate and a marked increase of life expectancy."(...)
 • Pozycja
  Surowce polifenolowe. Zastosowania i perspektywy
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Grzywacz-Kisielewska, Agata; Cierniak, Agnieszka; Łukasiewicz, Sylwia; Kyzioł, Agnieszka; Dziedzicka-Wasylewska, Marta; Cohen, Zoya; Maimon, Yair; Kwiecień, Inga; Zdziobek, Patryk; Jodłowski, Grzegorz; Budzowski, Artur; Gil, Regina; Kapler, Adam
  PRZEDMOWA: "Polifenole są metabolitami wtórnymi roślin i grzybów. Powszechnie występują w kwiatach, korze, korzeniach, łodygach, liściach i owocach roślin. Ich strukturę chemiczną charakteryzuje obecność dwóch lub więcej grup –OH przyłączonych do pierścieni aromatycznych. Do polifenoli zaliczamy lignany, kurkuminoidy, taniny, stilbenoidy, kwasy fenolowe oraz flawonoidy. Ta ostatnia klasa obejmuje: flawony (np. apigenina), flawanony (np. naringenina), flawonole (np. kwercetyna), flawanole (np. katechiny), izoflawony (np. genisteina), antocyjanidyny (np. malwidyna), chalkony (np. buteina), aurony (np. aureuzydyna) i ksantony (np. α-mangostyna). Do tej pory opisano ponad dziesięć tysięcy związków polifenolowych i wciąż nie poznano ich wszystkich. Właściwości polifenoli to temat intensywnie badany na całym świecie ze względu na możliwe wykorzystanie związków polifenolowych w medycynie, farmakologii, kosmetologii, rolnictwie, dietetyce i przemyśle."(...)
 • Pozycja
  Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Chodyński, Andrzej; Zbroińska, Barbara; Zaleśna, Aleksandra; Tutko, Marta; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Kiliańska, Katarzyna; Krechowicz, Maria; Świerczyńska, Jowita; Waśniewski, Krzysztof; Nesterak, Janusz; Wodeck-Hyjek, Angelika; Bąchor, Ewa; Krupa, Marian; Pękala, Maciej; Molenda, Wioletta; Szplit, Marcin; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Jabłoński, Marek; Jabłoński, Adam; Cisowski, Waldemar; Dragun, Łukasz; Uryga, Renata; Borowski, Dominik
  Z wprowadzenia: "Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest szeroko opisywane w literaturze przedmiotu, często również kojarzone z pojęciem sustainability. Dotyczy harmonijnego rozwoju organizacji, w tym także biznesowych, które w swych założeniach są nastawione na równoczesną realizacje celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Aspekty społeczne będą się przejawiać m.in. w realizacji założeń CSR. Zrównoważenie może być zakłócane występowaniem różnego rodzaju zagrożeń, także wynikających ze skrajnej turbulencji otoczenia. Skutki takich zakłóceń (w tym w ujęciu ekologicznym) mogą wywoływać stany kryzysowe w przedsiębiorstwach. Oczekiwane są zatem zachowania o charakterze rezylientnym (o różnym stopniu odporności i zdolności dostosowawczych wobec zmiennych warunków), pozwalającym na przezwyciężenie sytuacji kryzysowych. Mając na uwadze realizację założeń rozwoju zrównoważonego, podkreślić należy rolę polityki informacyjnej przedsiębiorstw odnośnie do ochrony środowiska naturalnego, a także znaczenie systemów zarządzania środowiskowego czy funkcjonowania łańcuchów dostaw. Zróżnicowanie zagrożeń – w tym występowanie tych o charakterze pandemicznym – powoduje konieczność właściwego ukierunkowania działań społecznie odpowiedzialnych. W ramach szeroko pojętej koncepcji zrównoważonego rozwoju dokonano między innymi wstępnej analizy wykonalności konkretnego, proekologicznego i innowacyjnego projektu hydrologicznego, umożliwiającego wytwarzanie energii elektrycznej. Powyższe tematy zostały podjęte w części pierwszej monografii pod tytułem: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Strategie proekologiczne przedsiębiorstw. Część druga monografii nosi tytuł: Systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w strategiach rozwoju organizacji. Z jednej strony naświetlone zostały tu problemy zarządzania bezpieczeństwem organizacji rozumiane jako możliwości ciągłego, efektywnego funkcjonowania głównie firm produkcyjnych przy wsparciu m.in. współczesnych systemów informatycznych. Z drugiej – zwrócono uwagę na wzrost znaczenia bezpieczeństwa opisywanego jako bezpieczeństwo publiczne. Ten nurt w zarządzaniu zyskuje na znaczeniu wobec narastających, nieoczekiwanych zagrożeń, również pandemicznych. Także na znaczeniu zyskują działania zarządcze w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla szerokich rzesz społeczeństwa. Problem, ten omówiono na przykładzie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Poruszono różne ważne kwestie szczegółowe, między innymi skuteczność narzędzi informatycznych w zakresie komunikowania istotnych informacji biznesowych, wspomaganie procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP, wsparcie sprzedaży, zarządzanie bezpieczeństwem danych produkcyjnych, uwarunkowania prawne doręczeń elektronicznych, formy komunikacji w zarządzaniu kryzysowym (przykład pandemii). Rozpatrując systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, oparto się na założeniach funkcjonowania organizacji wysokiej niezawodności . Publikacja ukazuje wybrane aspekty dorobku naukowego i obszary zainteresowań badawczych zarówno pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak i pracowników innych uczelni i wydziałów, w szczególności deklarujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości."(...)
 • Pozycja
  Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część II: Między teorią a empirią
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Majczyna, Marek; Kubacka-Jasiecka, Dorota; Stach, Ryszard; Wilczyńska, Agnieszka; Mirski, Andrzej; Obtułowicz, Urszula; Gałkowska, Agnieszka; Ławska, Adrianna
  Z wprowadzenia: "W drugiej części monografii Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu w podtytule w języku polskim użyto powszechnie zrozumiałego sformułowania: między teorią a empirią. W wersji angielskiej natomiast pojawia się dopowiedzenie – obecne w sposób niemy w wersji polskojęzycznej – o charakterze dookreślania (konkretyzacji) ważnego sensu zakresu (wymiaru) poczynionych i zawartych w tym zbiorze badań, a mianowicie: między „tym, co teoretyczne” a „tym, co empiryczne”. Za takie bowiem uchodzą bieguny wymiaru naukowych dociekań (biegun teoretyczny) i potwierdzeń (biegun empiryczny). Można przeprowadzać rozważania niejako w obu kierunkach, czego dowodzą liczne dane zebrane również w tekstach tej publikacji. Z dociekań teoretycznych płyną impulsy i pomysły do ustaleń i potwierdzeń empirycznych."(…)
 • Pozycja
  Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów klas początkowych w toku innowacyjnych warsztatów plastycznych Nauka – Sztuka – Edukacja na przykładzie badań eksperymentalnych
  (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2021) Aksman, Joanna
  The present publication is the result of many years of studies carried out in Poland, Slovakia, Slovenia, and Ukraine. The origins of these research projects go back to the years 2011–2013. As a result of numerous research tasks performed by a team of 10 scientists from various universities and 15 students of Andrzej Frycz Morzewski Krakow University, appropriately selected for the purpose of the study at hand, under the scientific supervision of the author of this publication, the Science – Art – Education Model (Model Nauka – Sztuka – Edukacja, abbreviated as NSE) was created along with an art education program for children of early school age, incorporating work with an artistically gifted student105. In 2013, the developed model was introduced in 15 primary schools, and studies on its application continued for six months. The teachers expressed their willingness to continue the implementation of the NSE model and help in this process from the methodological point of view. Conclusions from international and Polish research studies conducted between 2011–2013 prompted the planning and development of a further, more detailed research procedure. For this purpose, the author conducted a three-year – longitudinallstudy (2015–2018) organised in 12 schools in southern Poland, using the method of experiment where the control group and the experimental group were employed, and in two schools using the experimental group only. The goal of the study was to determine the impact of the NSE model on the development of life skills in early school-age children. For research purposes, three innovative textbooks with teaching materials for teachers were created – serving to assist in the art education programme for children in grades 1–3 of primary school. Subsequently, three schools were selected out of all the schools that had implemented the model at the beginning of the study. In these three, the study of selected variables in the annual time series was planned and executed. The selected schools differed in terms of their location (a school in a large city, a school in a smaller town, and a school in a rural area). The changes taking place in the life skills of children are illustrated in photographs and methodological films recorded on an on-going basis every year within the duration of the research project. These films and the photographic record contain: selected children’s artworks, the record of individual work shaping the ability to make decisions and shaping one’s own creativity, the record of group work to teach coping and managing stress, and the picture of shaping interpersonal skills in the vital part of art workshops – namely, affirmation) They are included in the present publication. The publication consists of the theoretical, methodological, and analytical parts, in which particular research problems are discussed in detail. The theoretical part consists of two chapters, the first relating to the theories pertaining to the NSE model and its fundamental reference to the life skills of children. This reference is made in the context of health education and mental health education not only for artistically gifted children, but also for the entire class. The second chapter of this part shows the theoretical references to inclusive activities for the integration of the class community, which has also become an important element of the presented NSE model. Here the references go back to the movements of positive pedagogy and psychology. The methodological part presents the objectives, the subject of the research, the research problems and hypotheses, as well as research variables and indicators, research method, research group, and research area. The chronology of the research procedure and the method of research analysis are also expounded. Linear mixed models, Student’s t-tests, and non-parametric Mann- -Whitney and Friedman tests were used for intergroup comparisons, while the Spearman correlation coefficient was used in order to measure the strength of the correlation between the variables. The analytical part presents the results of the studies with reference to the previously adopted specific problems. We have shown the impact of the implementation of the innovative model of art education (Science – Art – Education) on shaping the life skills of children in grades 1–3 of primary school in relation to shaping interpersonal skills, skills for building self-awareness, decision- making as well as coping and managing stress in children. We also presented the correlations between self-esteem and interpersonal relations, hope and efficiency of actions, self-esteem and cooperation, collaboration and creative attitude in experimental groups, in terms of statistical calculations. The results are presented in a descriptive and tabular format, embracing the conclusions of the entire study. The conclusions from the study are optimistic, as all the research hypotheses regarding the positive impact of the NSE model on shaping the life skills of children have been confirmed. This confirmation gives us hope for the model’s feasibility of application in school practice, especially after the pandemic period. The analysis of the research process was conducted using the data collected from the application of various research techniques of the pedagogical experiment method aimed at children, especially three standardized diagnostic tests106. In the final part of the publication we will find: a list of tables (174) and diagrams (4), references, and a list of annexes. The appendix presents the structure of the NSE model, the three-year curriculum and program of innovative art classes for children in early school education, a sample scenario of workshop activities, illustrating the independent variables introduced during the three years of the experiment, and diagnostic tests used in the study.