3.1 Książki

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 559
 • Pozycja
  Cyfrowe oblicza buntu kobiet. Wirtualne praktyki komunikacyjne na rzecz zmiany społeczno-kulturowej w Polsce w latach 2016–2022
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Piechota, Grażyna
  Z wprowadzenia: "Aktywność nowych ruchów społecznych, które angażują grupy społeczne do wyrażania oporu wobec działań podejmowanych przez rządzących, stanowią w XXI wieku fenomen, tak polityczny, jak i społeczno-kulturowy. „Rewolucja jest kobietą” to hasło coraz częściej towarzyszy zrywom społecznym, które są inicjowane przez kobiety, albo to kobiety formułują postulaty, wokół których koncentruje się główna siła narracji i oporu wobec zastanych rozwiązań lub proponowanych zmian. Aktywność społeczno-polityczna przypisywana kobietom nie jest niczym nowym w XXI wieku."(…)
 • Pozycja
  Dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Adaptacja z perspektywy dzieci, młodych dorosłych, ekspertów i państwa norweskiego na przełomie XX i XXI wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Strzemecka, Stella
  Ze wstępu: "Ludzkość przemieszcza się od początku swego istnienia, jednak wiek XXI ma szansę zapisać się na kartach historii migracji jako stulecie międzynarodowej migracji dzieci. Skala zjawiska transgranicznej wędrówki osób niepełnoletnich przybrała bowiem niespotykaną dotąd skalę. Począwszy od lat 90. XX wieku obserwujemy znaczący wzrost i zróżnicowanie mobilności dzieci w związku z przemianami geopolitycznymi, przyspieszeniem procesów globalizacyjnych, rozwojem oraz umasowieniem nowych technologii komunikacyjnych i transportowych, a także zmianami prawno-instytucjonalnymi i społeczno-kulturowymi (Castles, Miller 2011; Thiollet 2017). Z szacunków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci wynika, że na przestrzeni 30 lat liczba migrantów międzynarodowych wzrosła ze 153 mln (w tym 25 mln dzieci) w 1990 roku do 281 mln (w tym 36 mln dzieci) w roku 2020 (UNICEF, Child…). Nieustannie, na całym świecie, członkowie rodzin podejmują decyzję o migracji. Na to postanowienie ma wpływ szeroki wachlarz tzw. czynników wypychających i przyciągających, które dotyczą zarówno obecnej sytuacji prywatnej, społecznej, gospodarczej oraz politycznej, jak i przyszłych aspiracji rodzin (Lee 1966)."(...)
 • Pozycja
  The industry of electric vehicles: environmental, marketing and social aspects of management
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Waśniewski, Krzysztof; Leśniewski, Michał Adam; Huszlak, Wojciech; Bałamut, Anna; Woźniak-Zapór, Marta; Bąchor, Ewa; Oliwkiewicz, Barbara; Baran, Dariusz; Damasiewicz, Agnieszka
  Introduction: "This monograph addresses the question of management in the broadly defined industry of electric vehicles. Complexity of electromobility in general is being addressed, and prospects for managerial action are discussed as regards business entities active in the sector. Aspects such as law, spatial economics and marketing are being developed, as well as behavioural patterns observable in both the present and the future customers in that rapidly growing market. The authors, researchers with the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, come from management science and from related disciplines. Besides studying the present state of the industry, authors point at the managerial action to be taken by the main players of the industry in order to meet the challenges of electromobility, both globally and locally."(...)
 • Pozycja
  Turystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Aspekty interdyscyplinarne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Kapera, Izabela; Mydel, Rajmund; Kolasińska, Anna; Gmyrek, Katarzyna; Szeliga, Anna; Cziomer, Marcin; Wolak, Grzegorz
  Ze wstępu: "W ostatnich latach sektor turystyczny stanął przed szeregiem wyzwań i choć nastąpiło jego ożywienie, to tempo poprawy sytuacji pozostaje nierównomierne w poszczególnych regionach świata. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 i generowane w związku z nim problemy gospodarcze wpłynęły znacząco na działalność w omawianym zakresie, potwierdzając przy tym potrzebę wypracowania takiego podejścia do rozwoju turystyki, które będzie skutecznie odpowiadać na kolejne trudności. Celem głównym przyjętym przez Autorów monografii było przedstawienie i analiza wybranych aspektów współczesnej turystyki z perspektywy międzynarodowej oraz krajowej. W książce omówiono zagadnienia mające duże znaczenie dla turystyki, wskazując zarówno szanse, jak i niezbędne działania w odniesieniu do problemów ekonomicznych oraz społecznych, z którymi aktualnie mierzą się i nadal będą konfrontowani mieszkańcy destynacji turystycznych, wytwórcy produktów turystycznych, a także sami turyści. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny i jest efektem pracy przedstawicieli polskich ośrodków naukowych reprezentujących szereg dyscyplin badawczych, a także praktyków różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką."(...)
 • Pozycja
  Inkluzja młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością przez pryzmat potrzeb i barier
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Konarska, Joanna; Zabrocka, Monika; Majewicz, Piotr; Wheeler, John J.; Zaorska, Marzenna; Pyrczak-Piega, Monika; Khalid, Ansab; Khawaja, Anuksha; Iqbal, Muhammad Nasar; Rafiq, Muhammad; Frąszczak, Krzysztof; Olszewski-Strzyżowski, Dariusz Jacek; Taub, Deborah; Foster, Megan; Banasik-Petri, Katarzyna; Jachyra, Patrick; Mcleod, James; Rosa, Wacław
  Wprowadzenie: "Oddajemy do rąk Czytelników tom będący zbiorem artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych we wrześniu 2022 r. na międzynarodowej konferencji „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością” zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mamy nadzieję, że książka, podobnie jak i sama konferencja, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania problemami ludzi z niepełnosprawnościami, przede wszystkim zaś młodzieży studiującej. Konferencja była jednym z zadań ujętych w harmonogramie projektu „Akademia Równych Szans”, finansowanego z Funduszy Europejskich przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Uczelnia Dostępna”. Celem projektu było kompleksowe dostosowanie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od listopada 2020 r., kiedy to rozpoczął się proces realizacji założeń projektowych, dokonano wielu zmian, które sprawiły, że Krakowska Akademia stała się bardziej przyjazna tym osobom; dowodów na to dostarcza przede wszystkim zwiększone zainteresowanie młodych ludzi z niepełnosprawnością możliwościami studiowania na oferowanych przez uczelnię kierunkach."(...)
 • Pozycja
  Metody interpretacji danych w badaniach poligraficznych. Problem subiektywizmu ekspertów przy opiniowaniu
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Gołaszewski, Marcin
  Z wprowadzenia: "Badania poligraficzne (psychofizjologiczne przy użyciu poligrafu) należą do czynności z obszaru kryminalistyki. Zostały zaprojektowane przede wszystkim na potrzeby śledcze, choć z czasem znalazły również inne zastosowania – głównie w procedurach kadrowych (przedzatrudnieniowych i w ramach kontroli wewnętrznej w danej instytucji), a także w pracy operacyjnej służb (przy weryfikacji wiarygodności osobowych źródeł informacji) – oraz na rozmaite potrzeby prywatne (np. przy próbach sprawdzenia lojalności partnera czy ustaleniach w sprawie okoliczności jakichś strat materialnych w przedsiębiorstwie). Przydatność badań poligraficznych wykazano ponadto w nadzorze i terapii osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (obecnie w USA i Wielkiej Brytanii – jako jeden z warunków przedterminowego zwolnienia)."(...)
 • Pozycja
  Doktor honoris causa Aleksander Kwaśniewski
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Aleksejczuk, Oleg; Baszak-Jaroń, Halina
 • Pozycja
  Ordering what cannot be done is not possible. The Legal Reasoning of Nūr al-Dīn al-Sālimī (1869–1914)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Zdanowski, Jerzy
  Nūr al-Dīn al-Sālimī is generally known as an Omani historian. However, al-Sālimī was an outstanding jurist who formulated over 1,500 maxims (qawāʿid), making him a thinker of great importance for Islamic jurisprudence. In Oman, he is believed to have been the most important Ibāḍī jurist after Ibn Baraka (d. 972). What was his method for deriving legal and ethical maxims? Al-Sālimī asks several questions: (1) what is particular and general, and how can a generalization be derived from specific cases? (2) what factors are necessary for a phenomenon to occur? (3) is every fact unique, and should it be treated separately? We maintain that al-Sālimī’s heuristic was based on induction and consisted of analysing individual facts from fiqh al-ʿibādāt (rules governing the relationship between man and God) in order to formulate generalizations that could be applied in fiqh al-muʿāmalāt (rules governing relations between humans).
 • Pozycja
  Czy sędziowie mają intuicję? : przyczynek do rozważań o sędziowskich mechanizmach decyzyjnych
  (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2023) Partyk, Aleksandra
  SŁOWO WSTĘPNE "Najczęściej nasza refleksja na temat sędziów, zwłaszcza w ramach ich działalności orzeczniczej, nie wychodzi poza społeczne oczekiwania co do tego, jakimi cechami powinien się on lub ona kierować. Sprzyja temu posługiwanie się pojęciem sądu, a więc bezosobowej, odhumanizowanej postaci, która w oczach społecznych ma być neutralna, apolityczna, kierująca się wyłącznie racjonalnymi (logicznymi) przesłankami, a zwłaszcza ma być wolna od tych wszystkich doznań, których doświadcza każdy inny człowiek (nie sąd). Ta powszechna wizja sędziego nie skłania do starań w kierunku poznaniu procesu podejmowania decyzji sędziowskiej. Jak się jednak okazuje, rzeczywistość jest daleko bardziej skomplikowania, bo sędzia to też człowiek. Książka Aleksandry Partyk jest świetną okazją do przybliżenia każdemu, zwłaszcza prawnikom, złożonych procesów, jakie towarzyszą podejmowaniu przez sędziów ostatecznych decyzji. Dla niektórych, być może dla wielu, poznanie to będzie zaskoczeniem, swoistą dekonstrukcją dotychczasowo wyobrażenia o pracy sędziów. Czytelnicy więc będą musieli zmierzyć się z prawdą o udziale myślenia intuicyjnego w procesie powstawania decyzji sędziowskiej oraz nadaniu doświadczeniu sędziowskiemu innego, szerszego kontekstu psychologicznego. Na podstawie tej książki Czytelnicy zapewne nabiorą także przekonania, iż nie ma racjonalności bez emocjonalności."(...)
 • Pozycja
  Demograficzne problemy Unii Europejskiej 2000-2050
  (Fogra Oficyna Wydawnicza, 2004) Mydel, Rajmund
  Z wprowadzenia: "Przełom XX/XXI wieku, który w zakresie gospodarki światowej przyniósł rozwój zjawiska jej globalizacji, w skali regionalnej nadał procesom integracyjnym nowe jakościowo oblicze. Stało się to przede wszystkim za sprawą Europy, mówiąc zaś dokładnie - przy udziale głównie państw zachodnioeuropejskich. Państwa te w warunkach nasilającej się międzynarodowej konkurencji, której towarzyszyła idea wzrostu znaczenia Europy na gospodarczej, a także i politycznej mapie świata, zainicjowały w 1992 roku działania zmierzające do utworzenia na kanwie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), bezprecedensowego w historii regionalnego ugrupowania integracyjnego o nazwie Unia Europejska (UE). Jedną z zasadniczych przyczyn, które umożliwiły nowe spojrzenie na problem powstania w tym regionie świata ugrupowania gospodarczego na miarę nowego tysiąclecia, były dokonujące się od przełomu lat 80. i 90. XX wieku zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapoczątkowały je przemiany ustrojowe w Polsce (1989), które doprowadziły do upadku systemu komunistycznego i rozwoju wolnorynkowej gospodarki, także w takich krajach, jak Węgry, Bułgaria, Rumunia i Czechosłowacja. Ponadto z Czechosłowacji w 1993 roku wyodrębniły się dwa samodzielne organizmy państwowe: Czechy i Słowacja. Towarzysząca powyższemu procesowi transformacja ustrojowa w Związku Radzieckim (od 1986 roku - tzw. pieriestrojka), doprowadziła w 1991 roku do jego rozpadu i przyczyniła się m. in. do zjednoczenia Niemiec (1990) oraz do powstania po rozpadzie ZSRR niepodległych państw (m.in. Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy). Równie ważnym wydarzeniem było także powstanie suwerennych krajów na Półwyspie Bałkańskim w wyniku rozpadu Jugosławii (1991-1992): Chorwacji, Słowenii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry."(...)
 • Pozycja
  Komputer a rzeczywistość. Wykorzystanie gier komputerowych w rozwijaniu wybranych zdolności poznawczych dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie badań dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2023) Koplejewska, Marta
  Z wprowadzenia: "Monitorowanie rozwoju dziecka w pierwszym roku jego życia jest niezwykle istotne. To najbardziej przełomowy czas, w którym nasze maleństwo z noworodka staje się niemowlakiem stawiającym pierwsze kroki i już porozumiewającym się ze światem. Po okresie niemowlęcym przychodzi okres wczesnego dzieciństwa, w którym dominuje ciekawość świata. Właśnie ta ciekawość staje się motorem napędowym do dalszego rozwoju i nieustannego uczenia się nowych rzeczy. To ciągłe eksperymentowanie, badanie, doświadczanie jest niczym innym jak nauką otaczającego świata. Świeżo upieczony przedszkolak potrafi już werbalnie skomunikować się z otoczeniem, jest bardziej samodzielny, by w końcu osiągnąć gotowość do podjęcia nauki w szkole."(...)
 • Pozycja
  Egzystencjalne uwarunkowania odporności i prężności psychicznej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Ostrowski, Tadeusz M.
  Ze wstępu: "Problematyka motywacji poruszona w tej książce ma zróżnicowany kontekst teoretyczny. Kwestia uwarunkowań sensu życia, określonych w teorii libertalno-walorycznej (Ostrowski, 2008), rozpatrywana jest, z jednej strony, w kontekście psychologii egzystencjalnej, co nadaje określony charakter i klimat przedstawionym teoriom i wynikom badań. Z drugiej strony, odniesienie sensu życia i jego uwarunkowań do problematyki odporności i prężności psychicznej wymaga wyjścia poza granice paradygmatu humanistycznego i skierowania się w stronę psychologii jako nauki o zachowaniu, ze względu na teorię temperamentu, bez której nie sposób mówić o odporności psychicznej. Teoria i badania dotyczące temperamentu, czyli formalnych cech zachowania, z założenia odnoszą się do każdej istoty żywej w paradygmacie biopsychologicznym, z uwzględnieniem genetycznych i środowiskowych predyktorów zachowania. W tym ujęciu jednostka oznacza każdą istotę żywą i z założenia jest postrzegana jako organizm. Nie oznacza to jednak redukcjonizmu tego podejścia, a związane jest z potrzebą używania pojęć o szerszym obszarze znaczeniowym niż humanistyczny, tj. obszarze, który jest adekwatny do wiedzy o organizmach żywych."(...)
 • Pozycja
  Wierszyki i wiersze opowiadane przez świerszcze
  (Copyright by Rajmund Mydel, 2022) Mydel, Rajmund
  Rajmund Mydel prof. zw. dr hab., absolwent i pracownik naukowy w latach 1969-2004 Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; od roku 2004 zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Badacz i znawca Japonii, w którym to kraju realizował liczne projekty badawcze. W szerokim kręgu aktywności badawczej Rajmunda Mydla dominują szczegółowe studia procesów urbanizacji, suburbanizacji, dezurbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji oraz ich następstw w sferze przestrzenno-osadniczej, funkcjonalnej i demograficzno-społecznej – wieńczone z reguły formie pionierskich syntez modelowych, ujęć terminologicznych i definicyjnych. Uzupełniają je analizy procesu starzenia się ludności, zwłaszcza jego periodyzacji i modelowania. Autor ponad 500 artykułów naukowych, opracowań monograficznych oraz map i atlasów. Na marginesie akademickiej pracy badawczej i dydaktycznej, fascynuje się poezją haiku (autor 2 tomików pt. Ad Hoc i Ad Hoc Plus, 2020) oraz pisaniem wierszy dla dzieci, pierwotnie w formie jakże osobistych „listów” do najmłodszego pokolenia Rodziny.
 • Pozycja
  Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle akt sądów kryminalnych wybranych miast dawnego województwa krakowskiego od połowy XVI do XVIII wieku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Rosa, Wacław
  Ze wstępu: "Niniejsza monografia została poświęcona przestępstwom kryminalnym z użyciem przemocy na obszarze dawnego województwa krakowskiego w I Rzeczypospolitej. Zagadnienie zostało opracowane na podstawie wydanych drukiem akt spraw kryminalnych, pochodzących z tzw. ksiąg złoczyńców, nazywanych też księgami smolnymi. Podstawą wzmiankowanej publikacji jest 249 spraw karnych, w których sprawcy dopuszczali się przemocy wobec swoich ofiar. Protokoły procesów pochodzą z ośmiu ksiąg złoczyńców z pięciu miast województwa krakowskiego. Są to trzy księgi z Krakowa, dwie z Wiśnicza oraz po jednej księdze z Dobczyc, Muszyny, a także Żywca."(...)
 • Pozycja
  Międzynarodowa konferencja naukowa Europa Środkowo-Wschodnia w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku, 7–8 listopada 2022 r., Kraków. Abstrakty
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Catrinel Popescu, Alba Iulia; Maisaia, Vakhtang; Koźbiał, Krzysztof; Morozowski, Tomasz; Łukasik, Przemysław; Kraj, Kazimierz; Bazhenova, Hanna; Marcinkowski, Dominik; Świder, Małgorzata; Drozdowski, Mateusz; Domke, Radosław; Koszel, Bogdan; Kosman, Michał; Malinowski, Krzysztof; Molo, Beata; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Mróz, Anna; Kubiak, Piotr; Leunig, Ragnar; Vojtěch Baar, Lubomír; Adamczyk, Natalia; Furgacz, Przemysław; Chapichadze, Khatuna; Čepaitienė, Rasa; Mansfeld, Emilie; Bielawska, Agnieszka; Lapins, Wulf; Kleinwächter, Lutz; Jach, Anna; Diec, Joachim; Portnyi, Yevhenii; Bajor, Piotr; Guchua, Alika; Kovtun, Olena; Nosenko, Silvester; Lasek, Eryk; Grudzińska, Adrianna; Hajnosz, Olaf; Pachucki-Włosek, Krystian; Kucharski, Tomasz; Piechowiak, Joanna; Kotulewicz-Wisińska, Karolina; Lisiakiewicz, Rafał; Lachowicz, Magdalena; Shukuralieva, Nartsiss; Stelmach, Andrzej; Hordecki, Bartosz
  Słowo wstępne: "Oddajemy w Państwa ręce księgę abstraktów międzynarodowej konferencji naukowej „Europa Środkowo-Wschodnia w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku”, która w dniach 7–8 listopada 2022 r. gromadzi w murach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego doświadczonych badawczy, doktorantów i studentów z Polski i zagranicy. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (współorganizator). Partnerami naukowymi są Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (organizator pierwszej części konferencji, przeprowadzonej w dniu 26 maja 2022 r.), Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Celem konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową o historycznych doświadczeniach państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach, z którymi są konfrontowane rządy i społeczeństwa państw tego regionu."(...)
 • Pozycja
  Motywacyjna podstawa prawa
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Stanek, Julia
  Przedmowa: "Jaki jest mechanizm motywacji? Na czym polega motywacyjne działanie prawa? Pytania te są kluczowe dla zbadania istoty prawa i jego wpływu na postępowanie ludzi w społeczeństwie. Poznanie mechanizmów motywacji ma znaczenie nie tylko dla prawa. Jest to kwestia podstawowa dla wszystkich nauk społecznych, których przedmiotem badań jest społeczeństwo i zasady w nim obowiązujące. W książce znajdziecie próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tylko próbę? Teoria motywacji w kontekście prawa powinna uwzględniać wiele elementów, z których znaczna część jest powiązana z rzeczywistością społeczną, zjawiskiem wysoce skomplikowanym. W konsekwencji nie sposób w takiej teorii uwzględnić każdego czynnika wpływającego na motywację. Musimy rzeczywistość społeczną uprościć oraz wyodrębnić z niej elementy istotne. Przy wyodrębnianiu tych elementów rzeczywistości społecznej możemy pójść w różnych kierunkach. W książce podążymy śladem psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego. Teorii, która kształtowała socjologiczną szkołę prawa i wpłynęła na realizm amerykański oraz skandynawski (Podgórecki, 1980–1981; Polâkov, 2014). Nurty te kontynuowały psychologiczne podejście do prawa, ale żadna z powstałych w ich ramach teorii nie odwołuje się bezpośrednio do koncepcji motywacji opracowanej w ramach psychologicznej teorii prawa Petrażyckiego."(...)
 • Pozycja
  Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Stanek, Julia; Partyk, Aleksandra; Witek-Mioduszewska, Katarzyna; Jasińska, Katarzyna; Strzelec, Adam; Piwowarska, Kinga; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Klimek, Paweł
  Z wprowadzenia:"Zainteresowanie osiągnięciami współczesnej psychologii oraz naukami kognitywnymi nie jest nowością w teorii prawa. Powstało oraz powstaje wiele koncepcji teoretycznoprawnych opartych na wynikach nauk empirycznych. Bardziej sceptyczne podejście do nauk empirycznych panuje w praktyce i dogmatyce prawniczej. Wśród dogmatyków i praktyków prawa badania z tego zakresu są w najlepszym wypadku traktowane jako interesujące – lecz mało przydatne w prawie – ciekawostki. Być może sceptyków wykorzystania osiągnięć nauk empirycznych, w szczególności psychologii i nauk kognitywnych, nie da się przekonać, ale warto chociaż spróbować podważyć – przynajmniej częściowo – ich przekonania."(...)
 • Pozycja
  Project management
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Grzyb, Mariusz; Woźniak-Zapór, Marta
  Introduction Project management is dependent on a number of variables such as the rapidly evolving environment, the market, the ability to self-improve, financial resources, market position and many others. Project implementation can therefore be defined as a combination of resources, skils, technology and creativity of project managers. Efficient and skilful project management allows a balance to be struck between the quality standards required, the objectives set and the time in which they are to be achieved, and the budget allocated. This is possible by a project team in which those responsible for the various elements of the task are identifiable, productive, efficient and wellmanaged. Project management is a growing and desirable field that has begun to attract interest at a rapid pace due to the processes of globalisation of the economy that have progressed over the turn of the year. It will be reasonable to conclude that the development of the economy in the modern world is dependent on the effectiveness of the implementation of various project tasks. One of the largest substantive scopes of projects implemented in Poland are IT projects or projects related to the computerisation of a number of entities. Despite their popularity, IT projects are usually tasks that are among the most complex and characterised by a high degree of variability and risk. This is primarily due to the significant evolution and development of information technology and the human factor, which is a risk characteristic of all types of projects. In this context, it makes sense to emphasise the importance of a thorough understanding of the proven methods used in the project management process. These methods are used in all types of projects, of course taking into account the specific scope of each project. What is more, this script will consist of several parts that will discuss the most important mechanisms and basics of project management.
 • Pozycja
  AD HOC PLUS
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Mydel, Rajmund
  OD AUTORA: "Niniejszy tomik zatytułowany Ad hoc Plus zawiera wybrany zbiór wierszy napisanych w formule poetyckiej haiku, popełnionych w okresie 2016–2020. Był to jednocześnie szczególny czas w życiu prywatnym Autora, co znajduje wyraz w treści dedykacji . Autor pragnie ponownie podkreślić, że postrzeganie, odczuwanie oraz przeżywanie bogactwa zdarzeń, doznań i uczuć, będących udziałem dokonujących się w czasie rzeczywistym, jak też mających miejsce w przeszłości, czemu towarzyszy ,,naturalna” wręcz potrzeba utrwalenia ich w konwencji poetyckiej haiku, jest jedną z Jego ulubionych form intelektualnej rozrywki i przygody, psychicznego relaksu oraz doskonalenia umiejętności syntetycznego myślenia. Bezcennym walorem artystycznym tomiku Ad hoc Plus jest fakt zilustrowania jego treści przez mistrza rzeźby kameralnej oraz wielbiciela miniaturowych form artystycznych, artysty rzeźbiarza – profesora Stanisława Hrynia."(...)
 • Pozycja
  AD HOC
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020) Mydel, Rajmund
  OD AUTORA: "Tomik zatytułowany Ad hoc, jest ,,pionierskim” zbiorem wierszy napisanych w formule haiku, powstałych na dalekich peryferiach zawodowej aktywności Autora: pracy naukowej oraz edukacji młodzieży akademickiej. Postrzeganie, odczuwanie oraz reagowanie na otaczającą rzeczywistość, w tym przeżycia emocjonalne mające skrajnie osobisty charakter zapisywane w konwencji haiku, są dla Autora jedną z ulubionych form intelektualnej przygody, rozrywki i psychicznego relaksu. Z reguły dokumentują one zarówno nastroje, wrażenia, uczucia itp. przeżywane w danej chwili jak też te wynikające niekiedy z wieloletnich ocen różnych faktów, wydarzeń, przemyśleń zapisanych w syntetycznej formule haiku. Tomik haiku wzbogacają biało-czarne materiały ikono- graficzne przygotowane na podstawie fotografii i rysunków Autora, przez Beatę Kowalewską-Tylkę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Mają one w swej wymowie zarówno uniwersalny charakter, jak też korespondują bezpośrednio z treściami haiku, dokumentując w specyficzny sposób okoliczności i źródła doznań Autora, zapisanych ascetycznie ale z jakże osobistą nutą niczym telegram."(...)