Inkluzja młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością przez pryzmat potrzeb i barier

Abstrakt
Wprowadzenie: "Oddajemy do rąk Czytelników tom będący zbiorem artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych we wrześniu 2022 r. na międzynarodowej konferencji „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością” zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mamy nadzieję, że książka, podobnie jak i sama konferencja, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania problemami ludzi z niepełnosprawnościami, przede wszystkim zaś młodzieży studiującej. Konferencja była jednym z zadań ujętych w harmonogramie projektu „Akademia Równych Szans”, finansowanego z Funduszy Europejskich przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Uczelnia Dostępna”. Celem projektu było kompleksowe dostosowanie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od listopada 2020 r., kiedy to rozpoczął się proces realizacji założeń projektowych, dokonano wielu zmian, które sprawiły, że Krakowska Akademia stała się bardziej przyjazna tym osobom; dowodów na to dostarcza przede wszystkim zwiększone zainteresowanie młodych ludzi z niepełnosprawnością możliwościami studiowania na oferowanych przez uczelnię kierunkach."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska