Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2020

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2020

Spis treści:

Rafał Adamus, Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych

Grzegorz Krawiec, Wsparcie osób z niepełnosprawnością w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich – aktualne problemy

Grzegorz Wolak, Czy prawo wierzyciela do zaspokojenia wierzytelności z majątku wspólnego małżonków (art. 41 § 1 k.r.o.) może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika?

Ramona Duminică, The principle of non-retroactivity of the law in the Romanian civil code

Adriana Pirvu, Juridical challenges regarding bitcoin

Andra Puran, Marius Andreescu, Few aspects regarding the supremacy of the Romanian Constitution

Katarzyna Jasińska, Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”?

Agnieszka Kubiak Cyrul, Rekomendacje OECD jako ramy etyczne i prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji

Aleksandra Partyk, Optymalność zachowku wobec przemian rodzinno-społecznych

Marzena Czochra, Damian Bar, Odpowiedzialność karna za udzielanie bez wymaganych uprawnień świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zagadnienia wybrane

Grzegorz Kościelniak, Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – geneza, konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia na tle porównawczym

Oliwia Skoczylas, Rola prokuratora w postępowaniu cywilnym


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2020

Spis treści:

Rafał Adamus, Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji

Anna Golonka, Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa

Jadwiga Stawnicka, Kamil Jadczyk, Kazimierz Marszał, Właściwość miejscowa rzecznika dyscyplinarnego uczelni w postępowaniu w sprawie deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez byłego nauczyciela akademickiego

Grzegorz Wolak, Z problematyki pracy świadczonej przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III PZP 3/20

Marius Andreescu, Andra Puran, Some considerations on the principles of law

Aleksandra Partyk, Instytucja zgłaszania zastrzeżeń do protokołu po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Weronika Wenda, Przedkontraktowe obowiązki informacyjne dewelopera, a zmiana przedsięwzięcia deweloperskiego po zawarciu umowy deweloperskiej

Beata Więzowska-Czepiel, Sztuczna inteligencja w arbitrażu – AI w roli arbitra?

Lucas Moreira Alcici, The Protection of the Right to Freedom of Expression in International Human Rights Law: an Overview

Piotr Kęsek, Obsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce – uregulowania prawne

Grzegorz Kościelniak, Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia

Katarzyna Sikora, Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego

Barbara Smuk, Wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w świetle ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

Ewelina Zander-Zięcina, Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy

Przeglądaj