Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (27), 2020

Abstrakt
Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego periodyku. W tym bogatym zbiorze wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa i praktyki prawniczej znalazło się miejsce dla prac autorów z różnych dziedzin prawa. Analizowane zagadnienia odnoszą się w szczególności do problematyki prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego. Zgromadziliśmy cenne spostrzeżenia autorów z różnych ośrodków akademickich – tak z Polski, jak i z zagranicy. Obok interesujących artykułów naukowych oraz glos przedstawiamy też niemałą liczbę innych tekstów, przede wszystkim recenzji publikacji naukowych i sprawozdań pokonferencyjnych. Mamy nadzieję, że ten, jak i przyszłe numery czasopisma stanowić będą dla Państwa interesującą lekturę, skłaniającą do refleksji nad poruszanymi tematami i prowokującą do tworzenia kolejnych prac naukowych. Liczymy, że zechcą Państwo publikować je – jak do tej pory – na łamach czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. Życzę inspirującej lektury!"(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
umowa kontraktacji, niemożliwość świadczenia, siła wyższa, impossibilium nulla obligatio est, upojenie, niepoczytalność, poczytalność zmniejszona, przestępstwo, odpowiedzialność dyscyplinarna, delikt dyscyplinarny, nauczyciel akademicki, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich, prawo o szkolnictwie wyższym, skierowanie do pracy, skazany pozbawiony wolności, decyzja, dyrektor zakładu karnego, podmiot zatrudniający, postępowanie cywilne, zastrzeżenie do protokołu, uchybienia sądu, wnoszenie apelacji, rzetelny proces umowa deweloperska, przedsięwzięcie deweloperskie, obowiązki informacyjne dewelopera, odstąpienie od umowy deweloperskiej, sztuczna inteligencja, arbitraż, arbiter, rozstrzyganie sporu, cultivation contract, inability to provide, force majeure, intoxication, insanity, diminished sanity, crime, disciplinary liability, disciplinary off ense, academic teacher, disciplinary proceedings representative for academic staff, law on higher education, job placement, convict serving a sentence of imprisonment, decision, director of a penitentiary institution, employing entity, principles of the law, essence and phenomenon like aspect of the law, “given” and “constructed” in the law, signifi cances of the principles of law, moral value, juridical value, metaphysical principles, constructed principles, civil procedure, reservation regarding the minutes, court deficiencies of the procedural law, filling the appeal, fair trail, development contract, development project, information duties of the developer, withdrawal from the development contract, artificial intelligence, arbitration, arbitrator, dispute resolution
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska