Odpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Opracowanie przedstawia wybrane problemy prawne związane z przeciwdziałaniem atakom cyberprzestępców na systemy IT bazującym na przechwytywaniu emitowanych przez urządzenia fal elektromagnetycznych (tzw. obrazów szumowych). Skupia się ono przede wszystkim na kwestii odpowiedzialności dostawców i operatorów usług świadczonych drogą elektroniczną za właściwe zabezpieczenie systemów i sieci komputerowych, w tym także na kwestii ochrony przez nich danych osobowych.
The study presents selected legal problems related to counteracting cybercriminals’ attacks on IT systems based on the interception of electromagnetic waves emitted by devices, i.e. “noise images.” It focuses on the issue of the liability of providers and operators of services provided by electronic means for the proper protection of computer systems and networks, including the issue of their protection of personal data.
Die Arbeit stellt ausgewählte rechtliche Probleme dar, die mit der Bekämpfung der Angriffe der Cyberkriminellen gegen die, sich auf die Überwachung der durch die Geräte emmitierten elektromagnetischen Welen stützenden IT Systeme (die sog. „verrauschte Bilder“) verbunden sind. Die Bekämpfung konzentriert sich vor allem auf das Problem der Verantwortung von Lieferanten und Betreibern der auf elektronischem Wege geleiststen Dienstleistungen für die richtige Absicherung der Systeme und Computernetze, darin auch das Problem der von ihnen geschützten Personaldaten.
В статье представлены некоторые юридические проблемы, связанные с мерами противодействия киберпреступности – защитой ИТ-систем от перехвата, излуча- емых устройствами электромагнитных волн. В исследовании внимание сосредо- точено, прежде всего, на вопросах ответственности провайдеров и операторов, предоставляемых электронным путем, услуг за надлежащее обеспечение безо- пасности систем и компьютерных сетей, в том числе связанных с защитой персо- нальных данных.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3, s. 33-44.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska