1.1 Artykuły z Oficyny Wydawniczej AFM

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3245
 • Pozycja
  A Letter to the Editor Regarding the APA’s Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Matte, James Allan
  "Dear Editor: This critique in the form of a letter-to-the-editor is in response to the publication of the fourth edition of the Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception, hereafter referred to as Terminology Reference, authored by Donald Krapohl, Mark Handler and Michael Lynch published by the American Polygraph Association in 2022."(...)
 • Pozycja
  From Ancient Oracles to Modern Techniques: The Evolution of Deception Detection and the Benefits of Investigative Interviewing
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Perez-Campos Mayoral, Eduardo; Perez-Campos, Eduardo L.; Pérez Campos Peláez, Fernanda Paola; Pérez Campos Peláez, Fernanda Paola
  Throughout history, different methods and instrumental designs have been used to identify and obtain the truth. Some of the methods described in this work are based on myths that have remained over time, but due to this legacy are unlikely to be applied, such as the Osiris judgment. In this study, we analyzed the characteristics of these methods, such as the period in which they were used, their scientific validation, and their passive or active approach according to the literature. Some approaches have established the theoretical foundations for the development of more precise technologies that are currently used, such as the Bisha Bedouin Court System (ordeal by fire), which is based on arousal theory (response). This work also includes innovative applications such as the use of interview techniques to detect deception, which stands out for their wide spectrum of use in different contexts. Finally, we mention elements of investigative interview models and highlight the benefits of using verbal approaches to detect deception.
 • Pozycja
  A Handful of Remarks on the “Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception”
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Widacki, Jan
  "I find it appropriate to commence by recalling that the realisation that one of the defining characteristics of a science (or its field) that allows for its recognition as distinct and mature, alongside its subject of study and methods of research, is its language dates back to as early as the mid-19th century (Okasha, 2016). Contemporary scientific methodology demands that each science must have a specific subject and objective distinct from other sciences, as well as its own unique language so that it makes use of clearly defined and named concepts (Humphreys, 2014)."(...)
 • Pozycja
  Political deepfake. Remarks de lege lata and postulates de lege ferenda
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Ziobroń, Agata
  In the paper the phenomenon of political deepfake was discussed, constituting the type of political deepfake deriving from original deepfake classification regarding to the aim. It was concluded, that currently functioning measures may be insufficient. The proposition of new potential type of illicit act was formulated, differentiating socially harmful deepfake from artistic deepfake.
 • Pozycja
  Prawne aspekty funkcjonowania sklepów autonomicznych
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Wilk, Anna
  Artykuł porusza problematykę prawnych aspektów funkcjonowania sklepów autonomicznych, czyli sklepów, w których nowoczesna technologia umożliwia robienie zakupów bez fizycznej obecności personelu w placówce. Autorka stara się zidentyfikować najważniejsze problemy prawne związane z działaniem sklepów autonomicznych, wskazując jednocześnie możliwe ich rozwiązania. Poruszono kwestie ochrony praw konsumenta w tego typu sklepach, weryfikacji wieku, stanu trzeźwości i zdolności do czynności prawnych klientów oraz ochrony prywatności i danych osobowych konsumentów w kontekście użycia „inteligentnych” systemów monitoringu.
 • Pozycja
  Skutek standardów Codex Alimentarius w krajowych porządkach prawnych w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Słowacji
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Srogosz, Tomasz
  Bezpieczeństwo żywności, czyli jakość produktów żywnościowych związana z ochroną zdrowia, nie jest już wyłącznie domeną prawa krajowego. Po powstaniu WTO można powiedzieć, że należy do obszaru współpracy międzynarodowej, który można nazwać globalnym zarządzaniem bezpieczeństwem żywności. Centralne miejsce zajmuje tu wspólny organ FAO i WHO – Komisja Codex Alimentarius. Jej standardy nie należą w reżimie WTO do soft law, ponieważ zostały utwardzone w ramach porozumienia w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych. Biorąc to pod uwagę, warto zastanowić się nad miejscem tychże standardów w krajowych porządkach prawnych. W niniejszym artykule posłużono się w tym celu porównaniem regulacji polskich i słowackich w kontekście członkostwa w UE, a tym samym unijnego prawa żywnościowego. W konkluzjach stwierdzono, że zarówno Polska, jak i Słowacja zobowiązane są do inkorporowania standardów Codex Alimentarius, o czym zapomniały instytucje krajowe tych państw. Standardy te są właściwie wdrażane w ramach instrumentów unijnych, ale nie zwalnia to państw od właściwego podejścia do Codex Alimentarius, uwzględniającego istnienie Kodeksu. Z tym jest natomiast problem zarówno w sferze informacyjnej, jak i edukacyjnej.
 • Pozycja
  The Right to Privacy. Its Value in a Technologically Developed Society
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Załuski, Wojciech
  The paper is aimed at defending the following three claims: (1) that the objective value of privacy may change in time (as its significance is relative to concrete social context); (2) that in the contemporary world, in which the state’s and global corporations power to intrude upon our liberty, especially upon its variety called informational privacy, has become due to technological developments particularly strong, the need for protection of privacy has become especially urgent (given our attachment to the axiological fundamentals of liberal democracies), and therefore its objective value is very high; and (3) that in spite of this high objective value of privacy, it does not correspond to its subjective valuation by the ‘typical’ citizen of contemporary liberal democracies, who, if Byung-Chul Han’s picture of our society as ‘the burnout one’ is correct, has become mentally exhausted by overstimulation and overachievement, and for whom, consequently, the central value has become flatly understood happiness (as material comfort and security), rather than liberty and its constitutive part, which is the right to privacy.
 • Pozycja
  O istocie zasady przedstawicielstwa oraz wybranych aspektach gwarancji w sprawowaniu mandatu parlamentarnego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Uliasz, Joanna
  Punktem wyjścia dla prowadzonych w niniejszym opracowaniu rozważań jest fundamentalna z punktu widzenia społeczeństwa demokratycznego zasada przedstawicielstwa. W polskim porządku prawnym ma ona rangę naczelnej zasady Konstytucji. W powiązaniu z tą zasadą i w celu jej urzeczywistnienia kluczowa staje się konstrukcja mandatu parlamentarnego oraz mechanizmy jego ochrony. Ochrona immunitetowa gwarantuje posłowi (senatorowi) możność swobodnego wykonywania mandatu. Wąski katalog przesłanek usprawiedliwiających wygaśnięcie mandatu służy zabezpieczeniu pełnomocnictwa do reprezentowania wyborców, nabytego przez posła wskutek aktu wyborczego. Uniemożliwia równocześnie dyskrecjonalne pozbawienie przedstawiciela Narodu formalnej legitymacji do wypowiadania się w jego imieniu. Tezą niniejszego opracowania jest stwierdzenie, iż każdorazowe, bezprawne doprowadzenie do utraty mandatu przez parlamentarzystę, w procedurze rażąco wadliwej, godzi w fundament demokracji, którym jest wolny, dokonany przez Naród wybór przedstawicieli do organów władzy ustawodawczej.
 • Pozycja
  Konwersja postępowania sądowego na postępowanie przed sądem polubownym – skuteczna reklama arbitrażu?
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Grochowski, Patryk
  Autor opisuje wprowadzoną do Kodeksu postępowania cywilnego w 2023 r. instytucję konwersji postępowania sądowego na postępowanie przed sądem polubownym (arbitraż). W artykule wskazane są wady i zalety tego rozwiązania zarówno w ujęciu dogmatycznym, jak i z perspektywy efektywności czasowej i finansowej dla biznesu. Autor stawia też pytanie o wpływ wprowadzenia konwersji na popularyzację arbitrażu w Polsce, a także czy jedynie inicjatywa ustawodawcy i władzy wykonawczej ma wpływ na propagowanie idei arbitrażu.
 • Pozycja
  Regulacje prawnopodatkowe w kontekście nadania osobowości prawnej sztucznej inteligencji
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Wyjadłowski, Piotr
  Artykuł omawia wpływ rosnącego udziału algorytmów sztucznej inteligencji (SI) na systemy opodatkowania. Wskazuje na potrzebę redefinicji systemów podatkowych w kontekście alokacji środków na dobra publiczne i kompensacji dla osób wykluczonych z rynku pracy przez automatyzację. Zwraca uwagę na problemy z efektywnym opodatkowaniem korporacji wykorzystujących SI, które generują znaczne przychody dzięki licencjonowaniu i komercjalizacji technologii. Artykuł rozważa różne koncepcje nadania osobowości prawnej SI i konsekwencje takiego rozwiązania dla regulacji podatkowych. Omawia też regulacje prawne dotyczące obowiązków podatkowych oraz metody egzekwowania zobowiązań podatkowych.
 • Pozycja
  Ustrój sądownictwa konstytucyjnego w państwach autorytarnych. Analiza porównawcza przypadku republik Azji Środkowej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Czachor, Rafał
  Poniższy artykuł stanowi próbę omówienia ustroju sądownictwa konstytucyjnego w państwach Azji Środkowej – Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Celem badania było ujawnienie ich zgodności lub niezgodności z modelem kelsenowowskim. Stwierdzono, że model ustroju sądów konstytucyjnych w omawianych państwach nie odbiega od wzorca zachodnioeuropejskiego. To ważna konkluzja, bowiem państwa regionu Azji Środkowej klasyfikowane są jako niedemokratyczne. Zachodzi zatem pytanie o sens działania organów sądownictwa konstytucyjnego w państwach, które nie przestrzegają zasady demokratycznych rządów prawa. Odpowiedź na nie wykracza poza ramy poniższego badania, natomiast bezspornym wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że państwa autorytarne przywiązują wagę do normatywnego aspektu funkcjonowania reżimów i dbają o istnienie fasadowych instytucji właściwych państwom demokratycznym.
 • Pozycja
  Wpływ koncepcji zarządzania na architekturę bezpieczeństwa biznesu – programy zapobiegania awariom przemysłowym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Chodyński, Andrzej
  Określono wpływ koncepcji zarządzania na budowę architektury bezpieczeństwa biznesu zapewniającej rezylientne zachowania podmiotów gospodarczych w sytuacji zagrożeń o charakterze pozaekonomicznym. Przeanalizowano rolę nadmiarowych zasobów, w szczególności o charakterze niematerialnym, na budowę tej architektury. Podkreślono znaczenie takich zasobów jak kapitał intelektualny, kapitał społeczny, powiązania sieciowe czy zarządzanie wiedzą, a także CSR i ECSR. Zwrócono uwagę na możliwości ich wykorzystania w sytuacji kryzysowej. Uwzględniono rolę koncepcji ambidexterity, łączącej myślenie strategiczne z zapewnieniem ciągłości działania w przypadku sytuacji awaryjnej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wystąpienia awarii przemysłowych w podmiotach infrastruktury krytycznej. Na podstawie studiów przypadków zaprezentowano programy i plany dla wybranych przedsiębiorstw przemysłu petrochemicznego o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Programy odniesiono do elementów architektury biznesu.
 • Pozycja
  Możliwości i problemy zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu kryzysowym
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna
  Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu kryzysowym. Cel ten został osiągnięty w oparciu o systematyczny przegląd literatury przy wykorzystaniu metodyki PRISMA Group. W wyniku przeprowadzonego przeglądu scharakteryzowano rozwój badań na temat sztucznej inteligencji w zarządzaniu kryzysowym, zidentyfikowano trzy rozwijające się obszary badawcze w tym zakresie, a także przeprowadzono szczegółową analizę możliwości i problemów stwarzanych przez sztuczną inteligencję w zarządzaniu kryzysowym. Wyniki przeprowadzonych badań wniosły wartość dodaną do teorii i praktyki zarządzania kryzysowego.
 • Pozycja
  Role of non-governmental organizations in the area of effective environmental safety management in Poland on the example of Polish Smog Alert (PSA)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) du Vall, Marta; Majorek, Marta
  The changing state of the environment leads to impacts on human well-being and ecosystem health, which then produces human responses to remedy these impacts, such as social controls, redirecting investments, and/or policies and political interventions to influence human activity. These responses have an impact on the state of the environment, either directly or indirectly, through the driving forces or the pressures. The article focuses on the conditions of air in the cities which directly affects human health. As a case study, the activities of the non-governmental organization – Polish Smog Alert (PSA, Pol. Polski Alarm Smogowy) were focused on. Efficiently operating non-governmental organizations in a democratic state allow for optimal realization of the interests of all citizens. The main objective was to examine the effectiveness of the Polish Smog Alert as an organization working for the environment – mainly clean air. The conducted analysis concerned the fulfillment by PSA of the four basic functions that a non-governmental organization should perform: educational – influencing the shape of civic awareness and attitudes regarding environmental issues; integration – impact on partnership relations between entities that can jointly implement the goal of improving air quality in cities; mobilization – a set of substantive content and instruments inspiring citizens, public authorities and other groups and organizations to be active in the field of ensuring clean air; programing – direct impact on the process of shaping state policy. The main research method was the analysis of content posted on the organization’s website and in its social media.
 • Pozycja
  Obszary współpracy, rywalizacji i konfliktu w Zatoce Perskiej w stosunkach chińsko-amerykańskich w latach 2010–2022
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Ryś, Aleksandra
  The aim of the article is to distinguish the fields of cooperation, rivalry, and conflict in the Gulf region within the context of the global dimension of Sino-American relations. As the research has shown, despite the ongoing rivalry between great powers there is also a possibility to cooperate in the region. Regarding the interactions between the US and China, seven fields have been specified: security in the field of cooperation and rivalry, climate change, the Iran nuclear agreement, foreign trade, technology development, and health policy. The analysis has shown the lack of conflict areas; however, we cannot exclude the possibility of their development in the further perspective. The research is based on a comparative analysis of the foreign policies of great powers towards the Gulf states. The article also attempts to answer the question regarding the most important fields of Sino-American interactions towards the Gulf states in the context of contemporary problems and challenges in the region.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo jako kontekst zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym – wybrane aspekty zarządcze
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Damasiewicz, Agnieszka
  Kiedy w odniesieniu do planowania przestrzennego mowa o „zrównoważonym rozwoju” czy „bezpieczeństwie”, istnieje ryzyko bardzo ogólnikowego traktowania wartości, które reprezentują. Potrzebne jest skonkretyzowanie tych pojęć, aby w kolejnym kroku zidentyfikować wartości w nich zakodowane. To prowadzi do oznaczenia konfliktów pomiędzy wartościami, które ma chronić plan, oraz zmusza do dokonania wyboru mechanizmu ich rozstrzygania. Takim mechanizmem jest zasada proporcjonalności. Następnym krokiem jest przyjęcie określonego modelu zarządzania danym terenem, inkorporowanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W omawianym przypadku jest to zarządzanie procesowe. Miejscowy plan musi być konkretny, musi spełniać wymogi prawne stawiane aktom prawa, a co najtrudniejsze, swoją treścią musi dowodzić, że kryteria jego jakości zostały spełnione oraz że jest kompletny: uwzględnia wszystkie wartości, które ma chronić, i odpowiednio porządkuje relacje między nimi.
 • Pozycja
  Zarządzanie kryzysowe na przykładzie sektora węglowego w Polsce
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Bałamut, Anna
  Ostatnich kilka lat przyniosło wiele zmian w kształcie sektora energetycznego w Polsce. Dywersyfikacja kierunków i źródeł energii jest od dawna elementem polityki bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego nie tyko Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Pozostaje pytanie, jak Polska radzi sobie z dostosowaniem rynku energii do polityki nisko- lub zeroemisyjności UE, z ograniczeniem dostaw surowców z Rosji i z rosnącymi cenami surowców. Sytuacja kryzysowa może przerodzić się w sukces przedsiębiorstwa (w tym przypadku – państwa), jeżeli działania zostaną podjęte w sposób szybki, efektywny i uwzględniający perspektywę czasową, zarówno krótko- jak i długoterminową. Drugi element to zasobność państwa w zaplecze surowcowe, podmiotowe (relacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz sprawnie funkcjonujący mechanizm i struktura, która umiejętnie rozdziela zadania. Skonkretyzowanie zadań i rozdzielenie odpowiedzialności pozwalają na weryfikację działań i ich skrupulatną ocenę. Nie można pomijać też tzw. czynników okolicznościowych, które stanowią elementy składowe zaistniałej sytuacji i dają jej pełny obraz (kryzys z dominacją czynników wewnętrznych lub zewnętrznych).
 • Pozycja
  The U.S. Economic War under the Donald Trump Administration
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Furgacz, Przemysław
  Though the use of economic war for realization of U.S. policy goals has a long history, it seems that the former U.S. president Donald Trump was definitely inclined to resort to this instrument of foreign policy more often and on bigger scale than his predecessors. The economic war appeared to be the favourite foreign policy tool of the Donald Trump. The Trump presidential administration clearly preferred economic over conventional war. The White House under the Trump was determined to withdraw its military involvement in the Middle East and other regions of the globe replacing it with severe economic pressure on its opponents and adversaries. The tools of economic war – primarily economic sanctions – were employed by Washington in recent years against the Russian Federation, the People’s Republic of China, the Islamic Republic of Iran, Turkey and Venezuela. Over the decades the U.S. intelligence community mastered the economic war tools to provoke bank runs, increased inflation, currency collapse, and shortages of crucial imported products or the combination of the above mentioned things for the purpose of destabilization of targeted economies and regimes. Washington particularly often takes advantage of the dominant position of U.S. dollar in the global economy and its control of the global dollar financial transfers system as a powerful economic weapon. However, the frequent usage of this weapon makes the targeted states inclined to de-dollarize as far as possible and as quickly as possible, which would be unbeneficial to the U.S. eventually.
 • Pozycja
  Bronisław Malinowski jako prekursor antropologii bezpieczeństwa
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Jarmoszko, Stanisław
  The aim of the article was to show the contribution of the achievements of Bronisław Malinowski, an outstanding Polish anthropologist of world fame, to the development of security anthropology – a new subdiscipline emerging in our times. Using a critical analysis of literature, qualitative content analysis and elements of comparative analysis, the research was focused on solving the problem: Does Bronisław Malinowski’s achievements allow him to be considered a precursor of the anthropology of security? Virtually every major work by Malinowski (even from a hundred years ago) contains references to security problems. We see this when he wrote about birth, family, work, sailing, warfare, customs, law, death, etc. He is a precursor of the concept of human security, launched by the UN (only) in 1994, a promising platform for the development of scientific reflection on human security. Dealing with people, Malinowski cared and strived for the survival of culture. To this end, he took actions to combat the war. In the perspective adopted by Malinowski, security was the basis, ‘rock’ and content of the existence and development of man and culture. The entirety of his scientific achievements allows us to formulate a positive answer to the research question.
 • Pozycja
  Uwarunkowania zarządzania problemami bezpieczeństwa w świecie VUCA
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2024) Ziarko, Janusz
  W artykule przedstawiono koncepcje świata VUCA i występujących w takim świecie problemów bezpieczeństwa oraz wskazano na pewne implikacje tych koncepcji dla zarządzania tymi problemami. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano cechy charakterystyczne świata VUCA jako zespołu czynników kształtujących środowiska zagrożeń dla bezpieczeństwa. Następnie omówiono, w jaki sposób czynniki te oddziałują na siebie i wpływają na bezpieczeństwo środowisk organizacyjnych i społecznych. W drugiej części opracowania dokonano klasyfikacji i charakterystyki problemów bezpieczeństwa oraz omówiono trudności związane z ich rozwiązywaniem. W trzeciej części przedstawiono niektóre stwarzane przez VUCA wyzwania i wymagania związane ze zrozumieniem złożoności bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.