Romowie - bliscy czy dalecy?: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-010-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy raport jest pokłosiem dwóch projektów badawczych zrealizowanych na zlecenie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim oraz Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Głównym celem badań było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiły się w związku z podejmowaniem przez policję działań w ramach obu programów. Jednakże ocena tych działań nie była możliwa bez odniesienia do innych obszarów, w których były i są podejmowane działania na rzecz Romów przez stosowne instytucje i urzędy województwa małopolskiego.
The report at issue is the outcome of two research projects carried out on behalf of Prevention Department of Krakow Regional Police as a part of a Pilot programme for Romani community in Małopolska and a Programme for Romani community in Poland. The main aim of the researches was to arrive at the answer to a number of questions that occurred due to the activities undertaken by the police as a part of both these programmes. The evaluation of these activities was impossible without a broader reference to other fields in which the activities for the benefit of Romani people have been undertaken by proper institutions and offices in Małopolska.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska