Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, który przewidziany został w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W artykule autor nie tylko analizuje zasady i przypadki, w jakich obowiązek ten spoczywa na gminie, ale także charakter prawny tego obowiązku, który uznaje za administracyjnoprawny. Autor przeprowadza również rozważania odnośnie pozycji procesowej gminy w sprawie o opróżnienie lokalu uznając, iż gmina może wstąpić do procesu w charakterze interwenienta ubocznego nie tylko po stronie powoda, ale i pozwanego, w każdym z tych przypadków będąc uprawniona do kwestionowania żądania eksmisji. Wreszcie autor rozważa zakres odszkodowania, do którego wypłaty zobowiązana jest gmina w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego uznając, iż odszkodowanie to obejmuje okres od powiadomienia gminy o braku dobrowolnego wykonania przez dłużnika wyroku eksmisyjnego, przy uwzględnieniu czasu koniecznego na znalezienie i przygotowanie dla uprawnionego odpowiedniego lokalu socjalnego, do czasu złożenia przez gminę lokatorowi zobowiązanemu do opróżnienia lokalu oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
The article discusses the obligation of municipalities to provide social housing, which was provided for in the provisions of the Law of 21 June 2001 on the protection of the rights of tenants, municipal residential resources and on amending the Civil Code. In his article, the author not only analyses the rules and the cases when the municipalities shall assume the duty, but also the legal character of this obligation, which he claims to be both administrative and legal. The author also reflects on the position of the municipalities in the proceedings for eviction, recognizing that the municipalities may join the proceedings as a secondary intervener not only the plaintiff ’s, but also on the defendant’s side. In both cases the municipalities is entitled to question the eviction claims. Finally, the author considers the extent of the compensation claim that the debtor is entitled to when the municipalities did not provide social housing, regarding that the compensation covers the period from notifying the municipalities of failing to execute eviction sentence voluntarily by the debtor, taking into account the time necessary to find and prepare the social housing for the entitled, until the municipalities make an offer to conclude a lease agreement for social housing to the tenant obliged to vacate the premises.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 1 (18), s. 85-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska