Kryzys - zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemom kryzysu i zasadom, jakim winien odpowiadać konstruowany system. Przedstawiono zarys teorii kryzysu, defi nicję i cechy. Dla jego zobrazowania odwołano się do teorii regulacji. Podkreślono różnorodność kryzysów związanych ze sferami społecznej aktywności. Następnie określono wizję, misję i zasady współczesnego systemu zarządzania kryzysowego.
The problem of crisis article be consecrated and principles, what owing to answer constructed system. If the outline of theory of crisis, defi nition was introduced was and feature. It for it was image it was appealed to theory of control. The variety of crisis was underlined connected with spheres of social activity. It the vision, mission was qualifi ed was then and the principle of present of emergency management system
Статья посвящена проблемам кризиса и принципам, каким должна соответс- твовать создаваемая система. Указаны общие черты кризиса, его определение и признаки. С целью его рассмотрения авторы посылаются на теорию регуля- ции. Уделено внимание разнообразию кризисов связанных со сферами обще- ственной активности. Рассмотрено видение, миссию и принципы современной системы управления в кризисных ситуациях.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 7-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska