Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development, sformułowane w roku 1975 przez Program Ochrony Środowiska ONZ) ma w języku polskim kilka synonimów: ekorozwój, rozwój zrównoważony, dynamicznie trwały, samopodtrzymujący się. Ekorozwój to przebieg rozwoju gospodarczego, który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, godząc prawa przyrody i prawa ekonomii. Koncepcja trwałego rozwoju łączy elementy: instytucjonalno-polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, struktur przestrzennych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa człowieka. Jak dotąd koncepcja ekorozwoju jest jedyną, która faktycznie zmierza do zachowania bezpiecznej przyszłości świata i zachowania cywilizacji. W koncepcji tej uzyskanie postępu zakładane jest przez właściwsze i pełniejsze wykorzystanie potencjalnych możliwości tkwiących w ludziach i środowisku w sposób, który zapewni dobre ich funkcjonowanie z zachowaniem bogactwa i różnorodności z pokolenia na pokolenie.
The concept of sustainable development (created in 1975 by ONZ Environment Protection Program) has a couple of synonyms in Polish: eco-development, dynamically durable development, and self- supportive development. Eco-development is a course of economic development that does not disturb human environment in a significant and irreparable way, and combines the natural systems with the rights of economics. The concept of durable development ties institutional and political elements; socio-economic and ecological elements; and also the elements of spatial structures and of human security in general sense. Until now, the concept of ecodevelopment has been the only one which in reality is making its way towards maintaining civilization and safe future of the world. The assumption of eco-development is to achieve progress through fuller and more appropriate use of potential human capacities and of environmental concerns in a way which will guarantee their positive functioning, providing affluence and diversity of future generations to come.
Понятие устойчивого развития (sustainable development), сформулированное в 1975 году в Программе охраны окружающей среды ООН) имеет много синонимов: экологическое, гармоничное, сбалансированное, устойчивое, согласованное развитие и т.д. Экологическое развитие - это ход экономического развития, который не нарушает существенным и неотвратимым образом среду жизни человека, пренебрегая правами природы и экономики. Концепция устойчивого развития соединяет следующие элементы: политический, общественный, экономический, экологический, пространственных структур, а также широко понимаемой безопасности человека. До сегодняшнего дня концепция экологического развития является единственной, которая действительно направлена на сохранение безопасности будущего всего мира и цивилизации. В этой концепции развитие прогресса основано на правильном и полном использовании потенциальных возможностей человека и природы, учитывающее их гармоничное функционирование и вместе с тем сохраняющее богатство среды для следующих поколений.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 75-83.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska