Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2016

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2016

Spis treści:

Louis Garb, Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate

Mariusz Załucki, Protection of Family Against Testamentary Dispositions in English Law. Recent Case of Ilott v. Mitson: On the Road to a Regime of Forced Heirship?

Yevhen Kharytonov, Olena Kharytonova, Adaptation of Law of Ukraine to the EU Law in the Context of European Traditions of Private Law

Adam Doliwa, Uwagi o zakresie zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej (na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 r. I CSK 312/14)

Anna Golonka, Cyberprzestępczość–międzynarodowe standardy zwalczania zjawiska a polskie regulacje karne

Jarosław R. Antoniuk, Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego

Paweł Mazur, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej w angielskim prawie spółek – przebicie zasłony korporacyjnej oraz aktualne tendencje

Katarzyna Dziewulska, Skarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnych

Paulina Wilhelmina Konarska, Pobieranie i przeszczepianie narządów, tkanek i komórek post mortem w Azji na przykładzie Singapuru i Indii – wybrane aspekty

Marta Rzadkowska, Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka

Katarzyna Zawiślan, Dorota Polak-Hawranek, Łukasz Chechelski, Drobna przestępczość – problematyka zjawiska

Anna Juryk, Dariusz Michta, Zmiana postanowienia oddalającego żądanie w postępowaniu nieprocesowym. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r., sygn. II CSK 718/10

Rafał Bernat, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2015 r.,II FSK 2274/13. Uprawdopodobnienie braku winy w sprawie o przywrócenie terminu

Damian Synowiec, Jurysdykcja sądu w postępowaniu z powództwa osoby trzeciej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. C-521/14

Angelika Gajek, Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej,które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.)–glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2016

Spis treści:

Jan Widacki, Spór o technikę badań poligraficznych

Daniel T. Wilcox, Rosie Gray, Wykorzystanie badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Wielkiej Brytanii

Monika Augustyniak, The authorities of the commune in Poland and France. Conclusions and postulates

Adam Banaszkiewicz, Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane

Jan Dytko, Weryfikacja rozporządzeń wojewody w trybie nadzoru i samokontroli

Elżbieta Jabłońska, Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie

Patrycja Wojtowicz-Pytel, Usprawiedliwiony błąd co do znamion czynu zabronionego – próba oceny zasadności nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 roku

Marek Tomczyk, Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej

Lucyna Kinecka, Zasada in dubio pro tributario jako gwarancja stabilności prawa podatkowego

Krzysztof Flak, Wpływ zmian prawa na emisje obligacji komunalnych w III Rzeczpospolitej

Jan Tarnawski, Geneza oraz ewolucja wykładni – art. 57 Prawa energetycznego

Paweł Szewczyk, Ograniczenia swobody przemieszczania się i pobytu obywateli UE uzasadnione względami porządku oraz bezpieczeństwa publicznego

Marek Danikowski, Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (19), 2016
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Widacki, Jan; Wilcox, Daniel T.; Gray, Rosie; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Dytko, Jan; Jabłońska, Elżbieta; Wojtowicz-Pytel, Patrycja; Tomczyk, Marek; Kinecka, Lucyna; Flak, Krzysztof; Tarnawski, Jan; Szewczyk, Paweł; Danikowski, Marek; Karkut, Daniel; Moryc, Iwona; Mirocha, Łukasz; Ibek, Anna; Maciąg, Zbigniew
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (18), 2016
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Garb, Louis; Załucki, Mariusz; Kharytonov, Yevhen; Kharytonova, Olena; Doliwa, Adam; Golonka, Anna; Antoniuk, Jarosław R.; Mazur, Paweł; Dziewulska, Katarzyna; Konarska, Paulina Wilhelmina; Rzadkowska, Marta; Zawiślan, Katarzyna; Polak-Hawranek, Dorota; Chechelski, Łukasz; Juryk, Anna; Michta, Dariusz; Bernat, Rafał; Synowiec, Damian; Gajek, Angelika; Lyszczyna, Anna; Tusiński, Mateusz; Augustyniak, Monika; Pieniążek, Marcin; Maciąg, Zbigniew