Państwo i Społeczeństwo, 2018

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2018 (Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji)

Spis treści:

Jarosław Rokicki, O urzeczywistnieniu gry i mistyfi kacji rzeczy

Magdalena Christ, Alina Nowak, Od gier i zabaw po grywalizację w budowaniu motywacji do uczenia się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studentów pedagogiki

Magdalena Trzcionka, Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym

Ewa Trębińska-Szumigraj, Uniwersytet na ulicy – o doświadczeniach płynących z gier miejskich

Marta du Vall, Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Radosław Uliszak, Ingress jako przykład wykorzystania grywalizacji w turystyce. Studium przypadku dla Krzeszowic i Skały

Katarzyna Gibek, Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników

Anna Losa-Jonczyk, Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2018 (Architektoniczne dialogi)

Spis treści:

Anna Palej, Dziecko i jego miejsce we współczesnym mieście

Piotr Wróbel, Przestrzenie publiczne – zbudowane ramy dialogu społecznego

Barbara Stec, Dialog człowieka z architekturą

Marta A. Urbańska, Architektura dialogu: w stronę przestrzeni pytań i odpowiedzi

Artur Jasiński, Dialog Renzo Piano z Louisem Kahnem: Kimbell Art Museum w Fort Worth

Bartosz Haduch, Dialog architektury i sztuki w twórczości pracowni Herzog & de Meuron

Krzysztof Ingarden, Współczesna architektura chińska Drugiej Fali–Modernizm Udomowiony

Elżbieta Kaczmarska, Małgorzata Kaczmarska, Nowa architektura w uzdrowiskach Zatoki Biskajskiej

Agnieszka Starzyk, Collegium Nobilium – architektura społecznego dialogu

Katarzyna Banasik-Petri, Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera

Emilia Malec-Zięba, Personalne wnętrza


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2018 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Agnieszka Cierniak, Magdalena Skubal, Małgorzata Kalemba-Drożdż, Czy galusan epigallokatechiny może być skutecznym polifenolem w terapii skojarzonej z etopozydem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej?

Ewelina Wędrowska, Marek Libura, Maciej Chmielarski, Bartłomiej Grad, Joanna Golińska, Tomasz Senderek, Rafał Wojciechowski, Jakub Siudut, Piotr Kopiński, Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem

Magdalena Słapińska, Tomasz Senderek, Filip Gołkowski, Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym

Anna M. Roszkowska, Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Witamina C w leczeniu nowotworów i profilaktyce chorób niezakaźnych

Janusz Ligęza, W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia

Tomasz Gawlikowski, Anna Bilska-Kos, Leszek Satora, Zatrucia grzybami jadalnymi

Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Majka, Patrycja Swadźba, Jakub Swadźba, Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2018 (Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne)

Spis treści:

Urszula Struzikowska-Seremak, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska, Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie

Ewelina Wild, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska, Trening empatii jako metoda zapobiegania zachowaniom agresywnym w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym – Doniesienia wstępne

Andrzej Mirski, Natalia Mirska-Tomasz, ADHD i choroba Aspergera a wykluczenie społeczne

Beata Zinkiewicz, Działania profilaktyczne podejmowane przez rodzinnych kuratorów sądowych w obszarze zdrowia

Olena Bocharova, Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy

Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Małgorzata Leśniak, Młodzież ukraińska w Polsce. Problemy integracji

Beata Zinkiewicz, Znaczenie pracy osób pozbawionych wolności na przestrzeni dziejów

Robert Witkowski, Terapeutyczny wymiar wolontariatu hospicyjnego osób pozbawionych wolności


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4 (XVIII): Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Leśniak, Małgorzata; Struzikowska-Seremak, Urszula; Lickiewicz, Jakub; Makara-Studzińska, Marta; Mirski, Andrzej; Mirska-Tomasz, Natalia; Zinkiewicz, Beata; Bocharova, Olena; Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka; Leśniak, Małgorzata; Zinkiewicz, Beata; Witkowski, Robert
  Z wprowadzenia "Wykluczenie społeczne jest problemem niezwykle złożonym, a jego przyczyny i obszary są mocno zróżnicowane. Na sytuację osoby czy grupy wykluczonej mają wpływ różne niekorzystne czynniki, występujące łącznie i wzajemnie się wzmacniające. Zgodnie z defi nicją zaproponowaną przez Grupę Drugą Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej (Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski 2004–2010) wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w sposób godny. Zjawisko to nabrało wielowątkowego i interdyscyplinarnego charakteru, czego dowodem są między innymi liczne badania tego zagadnienia prowadzone na gruncie nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Autorzy tych analiz często podkreślają istnienie tendencji do wzrostu społecznej ekskluzji, czyli wyłączania z głównego nurtu życia społecznego, co rodzi szereg niekorzystnych konsekwencji dla funkcjonowania jednostek, grup i społeczności."(...)
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 3 (XVIII) : Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Cierniak, Agnieszka; Skubal, Magdalena; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip; Roszkowska, Anna M.; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej; Leks, Sylwia; Chrobot, Renata; Ligęza, Janusz; Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek; Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja; Grzywacz-Kisielewska, Agata; Kopiński, Piotr
  ZE WSTĘPU: Prezentowany Czytelnikom numer „Państwa i Społeczeństwa”, zajmujący się zagadnieniami medycyny i zdrowia publicznego, zawiera trzy prace oryginalne, sześć poglądowych i jeden opis przypadku. Dodatkowo zamieszczono sprawozdania, w tym – w pierwszej kolejności – z konferencji „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, która odbyła się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dniach 11–12 czerwca 2018 r. W ramach swej aktywności naukowej Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zaopiekował się sesją pt. „Postępowanie w chorobach rzadkich”, tj. tematyką o bardzo istotnych walorach rozwojowych w świetle popularnych haseł o indywidualizacji terapii w wielu dziedzinach klinicznych. Wszystkie trzy prace badawcze, zgodnie z klasyfikacją, zawierają oryginalne i potencjalnie ważne wyniki. Zespół Cierniak i wsp. wykazał możliwość zmniejszenia toksyczności standardowej terapii cytostatykami w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w drodze suplementacji pospolitym polifenolem zawartym w herbacie (galusanem epigalloketechiny). Wędrowska i wsp. zaprezentowali profil immunocytologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów i podali wstępne dane o modyfikacji tego profilu przez standardowe leczenie. Z kolei z pracy Słapińskiej i wsp. wynikły ciekawe wnioski dotyczące standaryzacji ambulatoryjnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w populacji chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, przy czym – jak wykazali autorzy – na zmienność obserwowanych wyników wpływa współwystępowanie innych przewlekłych chorób w przebadanej populacji. Prace poglądowe rozpoczyna niezwykle nowoczesna publikacja podsumowująca najnowsze techniki leczenia stożka rogówki, a więc czerpiąca z pogranicza kliniki okulistycznej i zdrowia publicznego. Kolejna zespołowa praca podsumowuje aktualną i ważną dla klinicystów wiedzę o działaniach ubocznych w stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (temat ten ma być przez zespół autorski kontynuowany). Stanowiący przedmiot sporów problem podawania megadawek witaminy C w złośliwych chorobach nowotworowych i niektórych stanach zakaźnych przedyskutowano w odrębnej pracy poglądowej, z przytoczeniem ciekawych danych, właściwie podsumowanych umotywowanymi wnioskami. Odlegle z pracą tą łączy się kolejna publikacja, tym razem z pogranicza genetyki i gerontologii: tytułowa „fontanna młodości” jest tu pretekstem do omówienia genetycznych uwarunkowań procesu starzenia. Tę grupę prac zamyka cenna pozycja o zatruciach grzybami jadalnymi. Otóż należy podkreślić, że jest to zjawisko dotąd w medycynie nazbyt niedokładnie przebadane, zaś ze względu na lekceważenie problemu pozycji literaturowych w tym zakresie praktycznie brak. Wspomniana praca dobrze wypełnia tę lukę. Opis przypadku dotyczy odzyskiwania funkcji neurologicznych (kończyn dolnych) przez chorego z uszkodzeniem poprzecznym rdzenia kręgowego, możliwego dzięki zastosowaniu komórek macierzystych. Jest to już typowa medycyna XXI wieku i życzylibyśmy sobie, by korzystny efekt terapeutyczny w tym dotychczas nieuleczalnym stanie udało się powtórzyć autorom w większej grupie pacjentów.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 2 (XVIII) : Architektoniczne dialogi
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Banasik-Petri, Katarzyna; Palej, Anna; Wróbel, Piotr; Stec, Barbara; Urbańska, Marta A.; Haduch, Bartosz; Ingarden, Krzysztof; Kaczmarska, Elżbieta; Kaczmarska, Małgorzata; Starzyk, Agnieszka; Malec-Zięba, Emilia; Schubert, Jan; Banasik-Petri, Katarzyna
  ZE WSTĘPU: Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” – drugi już poświęcony architekturze – nosi tytuł Architektoniczne dialogi i stanowi zaproszenie do szerszej dyskusji. Autorzy artykułów – architekci, twórcy, badacze i krytycy – sprowokowani tematem, spojrzeli na architekturę z nowej perspektywy, wychodząc poza ramy akademickiej dyskusji, nastawionej jedynie na estetyczne aspekty formalne. Podjęte zagadnienia stanowią zaledwie zalążek możliwych dyskusji dotyczących kreacji współczesnej architektury, jako dziedziny reagującej na sygnały z różnych sfer ludzkiego życia. Cytując prof. Jana Gehla – architektura powinna odpowiadać podstawowemu kryterium, jakim jest „kultura budowania”, co bezpośrednio wpływa na jej jakość i tworzy „kulturę architektoniczną”, w której wszystkim użytkownikom żyje się komfortowo i bezpiecznie.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 1 (XVIII) : Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018) Aksman, Joanna; Bierówka, Joanna; Rokicki, Jarosław; Christ, Magdalena; Nowak, Alina; Trzcionka, Magdalena; Trębińska-Szumigraj, Ewa; du Vall, Marta; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław; Gibek, Katarzyna; Losa-Jonczyk, Anna; Kliś, Maria; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Baran, Dariusz; Bierówka, Joanna
  Tom, który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników, składa się z ośmiu tekstów skoncentrowanych wokół tematyki grywalizacji. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące i aktualne w obliczu specyfiki współczesnego społeczeństwa, w którym zasobem szczególnie pożądanym jest uwaga i zaangażowanie. Dotyczy to wielu kontekstów życia człowieka, między innymi edukacyjnego, rynkowego, medialnego, ale także zarządzania czy sfery spędzania wolnego czasu. W tych i innych dziedzinach coraz częściej wykorzystuje się potencjał, który istnieje w mechanizmach leżących u podstaw gier. Zjawisko to nie jest jednak nowe. Warto sięgnąć do koncepcji poświęconych zabawie, grze, odgrywaniu, nie tylko po to, aby działania grywalizacyjne uczynić skuteczniejszymi. Warto pochylić się nad moralnymi aspektami tego typu oddziaływań, które mogą wszakże nosić znamiona manipulacji.