Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2018

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2018

Spis treści:

Monika Augustyniak, Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion

Henriett Rab, Márton Leó Zaccaria, Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?

Tomasz Srogosz, Strasburskie kryteria dotyczące izolacyjnego środka zabezpieczającego a prawo polskie

Agnieszka Szpak, Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych

Michał Peno, Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa

Tomasz Tyburcy, Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby” (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie” (art. 130 § 3 k.w.)

Agnieszka Kania, Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową

Konrad Burdziak, Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej?

Marcin Jurewicz, Oznakowanie nanoproduktów w Unii Europejskiej – uwarunkowania prawne

Jakub Biernat, Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich–przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część I)

Aleksandra Grześkowiak, Niedozwolone oddziaływanie na wolę testatora. Groźba a nieważność testamentu. Analiza porównawcza Kodeksu cywilnego, Bürgerliches Gesetzbuch oraz Code civil des Français

Izabela Ciszek-Łudzik, Dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem od świadka koronnego

Maciej Schmidt, Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2018

Spis treści:

Jan Czaja, Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej

Wojciech Cyrul, Wiesław Hałucha, Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych

Łukasz Balwicki, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Analiza uchwałodawstwa rad gmin wprowadzającego strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych

Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay, Organised Crime in the Slovak Republic

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część II)

Bartosz Szolc-Nartowski, Wola dziedzica a treść legatu w prawie rzymskim

Agnieszka Bednarczyk-Płachta, Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Karol Flisek, Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych

Kinga Piwowarska, Czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy?

Jan Dytko, Postępowanie w sprawie incydentów medycznych


Przeglądaj