Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018

Opis
Słowa kluczowe
interwencja humanitarna, porządek westfalski, zasada suwerenności, zasada nieinterwencji, masowe naruszenia praw człowieka, praktyka interwencji humanitarnej, czystki etniczne, akty ludobójstwa, negocjacje, kultura, negocjacje prawnicze, umowa handlowa, kontrakt międzynarodowy, strefy wolne od dymu tytoniowego, papierosy elektroniczne, lokalna legislacja, przestępczość zorganizowana, handel ludźmi, wykorzystywanie, alternatywne metody rozwiązywania sporów, spory konsumenckie, dyrektywa 2013/11/EU, ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmioty uprawnione, prawo rzymskie, testament, legaty, fideikomisy, szkoły wyższe, zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, uprawnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), kompetencje nadzorcze, relacje zewnętrzne, Trybunał Konstytucyjny, merytoryczne orzekanie sądów administracyjnych, kasatoryjne orzekanie sądów administracyjnych, pętla administracyjna, nakaz sądowy, przyszłość sądownictwa administracyjnego, nowe technologie, prawo pracy, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), wyrób medyczny, zjawiska medyczne, ochrona zdrowia i życia ludzkiego humanitarian intervention, Westphalian order, principles of International Law, massive human rights violations, doctrine of humanitarian intervention, ethnic cleansing, acts of genocide, negotiations, culture, legal negotiations, trade agreement, international contract, smoke-free zones, electronic cigarettes, local legislation, organised crime, traffi cking in human beings, exploitation, alternative dispute resolution (ADR), consumer disputes, Directive 2013/11/EU, Out-of-Court Settlement of Consumer Disputes Act, accredited entities, Roman law, wills, legacies, trusts, universities, changes in law about higher education, the Polish Accreditation Committee (PKA) qualifi cations, supervisory competences, external relations, Constitutional Tribunal, substantive competence of the administrative courts, cassatory competence of the administrative courts, administr
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska