Państwo i Społeczeństwo, 2012

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012

Spis treści:

Kazimierz Z. Sowa, Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim

Anna Pekaniec, Autobiografie w literaturoznawstwie i w socjologii. Rozbieżności i styczne (wstępne rozpoznanie teoretyczne)

Stanisław Gałkowski, Agnieszka Gałkowska, Personalizacja polityki

Marta Majorek, Justyna Wojniak, Memetyzacja komunikowania politycznego u progu XXI w.

Dariusz Baran, W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty

Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch, Politicaltainment jako przejaw tabloidyzacji polityki

Marcin Konik, Starożytne źródła koncepcji muzyki sfer w XII w.

Grzegorz Gruca, Piotr Mróz, Kierkegaard a Szestowowska koncepcja zagrożeń autentyczności egzystencji

Beata Szymańska, Zasada sprawiedliwości a dostęp do opieki zdrowotnej

Józef Kuźma, Rola architektury we współczesnej i przyszłej szkole

Małgorzata Karpińska-Ochałek, Uwarunkowania rozwoju zawodowego młodzieży upośledzonej umysłowo. Przegląd wybranych teorii


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2012

Spis treści:

Magdalena Jurzak, Anna Goździalska, Grażyna Dębska, Keloidy – łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia

Małgorzata Karpińska-Ochałek, Magdalena Obrzud, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szanse i ograniczenia w terapii

Sylwia Mętel, Anna Gruchała, Elżbieta Szczygieł, Wpływ uczestnictwa w treningu zdrowotnym na koncentrację oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet

Tomasz Kwiatkowski, Zdzisław Kawecki, Stanisław Kwiatkowski, Kask narciarski dla dzieci – ale jaki?

Grzegorz Kaczmarczyk, Grzegorz Machnik, Ewa Pelc, Monika Czapla, Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych

Magdalena Kowalczyk, Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012

Spis treści:

Jacek Z. Szwaja, Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej

Grzegorz Kościelniak, Zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w erze ponowoczesnej a ustrojowa przyszłość instytucji samorządu terytorialnego w Polsce

Dominik Jaśkowiec, Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach

Agnieszka Huras, Anna Rej, Wybrane problemy reprezentacji w spółce partnerskiej

Dominik Słowik, Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy

Marta Polaczek-Bigaj, Przebieg procesu likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch”

Anna Kargol, Między sztuką a polityką. Źródła myśli politycznej Stanisława z Warty Szukalskiego

Agnieszka Gajda, Stach from Warta Szukalski and the Tribe of the Horned Heart: though this be madness, yet is there method in it

Agnieszka Gajda, Jan Hempel: neopogaństwo lewicowe

Kamil Pindel, The Second Vatican Council and Today’s Roman Catholic Church in America


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2012 (Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu)

Spis treści:

Dariusz Juruś, Elementy psychologii pozytywnej w nawiązaniu do rozważań Arystotelesa

Marzena Lelek-Kratiuk, Leszek Pawłowski, Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wobec kobiet

Andrzej Mirski, Zarządzanie w sektorze gospodarki kreatywnej

Weronika Zaremba, Konflikty w rodzinie i ich konsekwencje psychospołeczne

Jacek Z. Szwaja, Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie

Mariusz Parlicki, Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom


Przeglądaj