Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane

dc.contributor.authorMaj, Ireneusz
dc.date.accessioned2018-08-31T10:40:33Z
dc.date.accessioned2018-11-08T13:55:34Z
dc.date.available2018-08-31T10:40:33Z
dc.date.available2018-11-08T13:55:34Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractInternet rzeczy, jako zjawisko przekazu danych i informacji między ludźmi a maszynami, czy tylko między maszynami, nie jest nowe, ale mało znane w naukach technicznych i praktycznie nieznane w naukach społecznych. W krótkiej perspektywie czasu sieć będzie w przeważającej części obsługiwać przepływ informacji związanej z Internetem rzeczy. Internet rzeczy wygenerował już wiele problemów, których rozwiązanie nie weszło w fazę standaryzacji, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nieuchronność i naturalność zjawiska związana z Interwentem rzeczy niesie ze sobą także, a może przede wszystkim wiele zagrożeń dla swobody konkurencji, ograniczenia swobód obywatelskich, ograniczenia prywatności i wiele zjawisk temu podobnych. Dla Internetu rzeczy istotne są przemiany społeczne. Wzrośnie efektywność gospodarowania, zmaleją istotnie koszty produkcji, zmaleje zużycie energii, nastąpi optymalizacja w czasie rzeczywistym wykorzystania tak czasu, jak i zasobów.
dc.description.abstractInternet of Things, as the phenomenon of data and information transfer between people and machines, or just between machines, is not at all new, but in technical sciences known only to a limited degree and virtually unknown in social sciences. In the short term, the network will mostly handle the flow of information related to the Internet of Things. Internet of Things has already generated a lot of problems, the solutions to which have not entered into standardization phase and this is just the tip of the iceberg. The inevitability and naturalness of the phenomena linked to the Internet of Things carries also or first of all a lot of risks, both to competition, restrictions on civil liberties, privacy restrictions and many other similar phenomena. Internet of Things is going to cause significant social changes. Economic efficiency will increase, production costs will significantly decrease, energy consumption will decrease and real-time use of both time and resources will be optimized.
dc.description.abstractИнтернет вещей, как явление передачи данных и информации между людьми и ма- шинами, или только между машинами не является новым, но остается мало извест- ным в области технических наук и практически полностью неизвестным в гуманитар- ных науках. В краткосрочной перспективе сеть будет обслуживать основные потоки информации, связанные с Интернетом вещей. Интернет вещей является причиной многих проблем, решение которых не вступило в фазу стандартизации. Неизбеж- ность и естественность явления, связанного с Интернетом вещей содержит в себе также множество угроз для свободы конкуренции, гражданских свобод, конфиден- циальности и многих других подобных явлений. Интернет вещей имеет влияние на социальные перемены: повышение экономической эффективности, снижение про- изводственных затрат, снижение энергопотребления, оптимизация в режиме реаль- ного времени использования времени и ресурсов.
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 3, s. 51-57.pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20381
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectInternet
dc.subjectInternet rzeczy
dc.subjectdane
dc.subjectinformacja
dc.subjectzagrożenie
dc.subjectbezpieczeństwo
dc.subjectInternet
dc.subjectInternet of Things
dc.subjectdata
dc.subjectinformation
dc.subjectthreat
dc.subjectsecurity
dc.subjectИнтернет
dc.subjectИнтернет вещей
dc.subjectданные
dc.subjectинформация
dc.subjectугрозы
dc.subjectбезопасность
dc.subject.otherInformatykapl
dc.titleInternet rzeczy i zagrożenia z nim związanepl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MAJ_Internet_rzeczy_i_zagrozenia_z_nim_zwiazane_2015.pdf
Rozmiar:
107.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: