Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące istoty paradygmatu i orientacji badawczych w nauce o bezpieczeństwie. Zaakcentowano znaczenie kwestii ontologicznych i epistemologicznych jako istotnych i pomocnych w ujmowaniu rzeczywistości i wyjaśnianiu zjawisk bezpieczeństwa. Zasygnalizowano problem orientacji 1 założeń badawczych, wskazano na znaczenie potrzeby łączenia różnych perspektyw i sposobów uprawiania nauki, które sprzyjałoby ogarnianiu całego bogactwa rzeczywistości bezpieczeństwa.
В статье рассмотрены теоретические рассуждения, касающиеся существа парадигмы и исследовательских ориентаций в науке о безопасности. Акцентировано значение онтологических и гносеологических проблем, как существенных и полезных в указании действительности и объяснении проявлений безопасности. Частично рассмотрены проблемы ориентации и исследовательских предпосылок, подчеркнуто значение необходимости сочетания разных перспектив и способов научных изысканий, которые содействовали бы рассмотрению всего богатства действительности безопасности.
The article covers theoretical considerations concerning the essence of paradigm and scientific orientations in security-related science. The importance of ontological and epistemological questions being crucial and helpful in considering reality and explanation of security-related phenomena is also emphasised. The problem of scientific assumptions and positions was mentioned with the emphasis on the importance of the need to combine various perspectives and manners of practising science that would favour encompassing the entire profusion of security reality.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 9-21.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska