Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In this paper idea statistical approach in DEA method on the example of the single-product Banker 's model is described. Its assumptions and following from them properties of the DEA estimator of point value production frontier is presented. Selected problems are described, which can be object of statistical inference on the base of this model. Methods of the testing are proposed and the whole of considerations is illustrated by empirical example ba sed o n real data. Limitations connected with accepted model's as sumptions , selected estimation's and testing's methods are given. Finally, importance of the model for development of the corresponding methodology is described.
W pracy opisano ideę podejścia statystycznego w me todzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera. Przedstawiono jego założenia i wynikające z nich własności estymatora DEA wartości funkcji produkcji w punkcie. Opisano wybrane problemy, które mogą być przedmiotem wnioskowania statystycznego na gruncie tego modelu. Zaproponowano także sposoby ich testowania , ilustrując całość rozważań przykładem empirycznym opartym na danych rzeczywistych. Podano również ograniczenia związane z przyjętymi założeniami modelowymi, wybraną metodą estymacji i sposobami testowania. Na koniec opisano znaczenie jednoproduktowego modelu Bankera dla rozwoju metodologii w tym zakresie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2012, Vol. LIII, s. 41-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska