Problemy funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego Proponowany kierunek zmian

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Dokonany na podstawie przepisów polskiego prawa lotniczego podział na lotnictwo cywilne i lotnictwo państwowe jest zgodny z przyjętym i obecnie obowiązującym w prawie międzynarodowym. Podstawą prawa międzynarodowego dotyczącego lotnictwa cywilnego jest Konwencja Chicagowska z 7 grudnia 1944 roku wraz z licznymi aneksami i załącznikami opracowywanymi w kolejnych latach. O ile lotnictwo cywile może stosować w całym zakresie cywilne akty prawne dotychczas wprowadzone w życie, o tyle lotnictwo państwowe w Polsce ma problem w stosowaniu tego prawa w niektórych obszarach swojej działalności. Problemy prawne nie są jedynymi. Obecny system szkolenia oraz nadzór jest różny i oparty na resortowych przepisach. Jedynie lotnictwo wojskowe posiada w miarę spójny model przygotowania personelu lotniczego, obsługi sprzętu lotniczego oraz przepisów lotniczych. Propozycje rozwiązań w sferze przepisów, władzy lotnictwa państwowego, wykorzystania istniejącego potencjału szkoleniowego do efektywniejszego funkcjonowania współczesnego lotnictwa państwowego przedstawia autor w swoim artykule.
Deviation of the aviation into two functional areas: civilian aviation and state aviation follows current international regulations. The basic legal document for civilian aviation operations is Chicago Convention from the December the 7th 1944. Despite the fact that civilian aviation can apply all regulations currently implemented, the state aviation has some significant problems in some areas of its implementation. Legal issues are not the only ones. The training and control systems are different and not based on the same regulations. Only military aviation has coherent model of flight and maintenance personnel preparation, precise aviation regulations in addition. The author and his proposals included in the article are related to the problems of the functionality of the state aviation in the following areas: aviation law, state aviation authority and training model for flight and maintenance personnel.
Проведённый на основе польского авиационного законодательства раздел на гражданскую и государственную авиацию, соответствует принятым и действующим в международном праве стандартам. Основой международного права, касающегося гражданской авиации, является «Чикагская конвенция» подписанная 7 декабря 1944 года, а также многочисленные положения и изменения принятые в последующие годы. Деятельность гражданской авиации в Польше полностью соответствует принятым международным юридическим документам. В тоже время функционирование государственной авиации сталкивается со многими проблемами во время попыток введения этих стандартов в некоторые области её деятельности. Кроме юридических проблем в государственной авиации существуют также и другие. Одной из них является система обучения и контроля, основанная на внутренних правилах различных ведомств. Только военная авиация имеет достаточно стройную модель подготовки авиационного персонала, обслуживания авиационного оборудования и систему авиационных правил. Автор статьи выдвигает некоторые предложения решения проблем в области существующих правил управления государственной авиацией, использования существующего учебного потенциала, направленные на повышение эффективности функционирования современной государственной авиации.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 41-56.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska