Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pomijając aksjologiczne spory dotyczące obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby uznać coś za wartościowe, możemy zatrzymać się nad pytaniem o sposób, w jaki wartości są internalizowane. Zagadnienie to rozważane być może na gruncie wielu różnorodnych koncepcji teoretycznych. Możemy mówić o przekazywaniu wartości jako o procesie kształtowania postaw, wzbudzania motywacji czy też analizować go przez pryzmat teorii uczenia się. Te i inne koncepcje wydają się prowadzić do wniosku, iż w procesie konstytuowania się sposobu rozumienia wartości, a w szczególności wartości rodziny decydujące są wzorce osobowe, z jakimi jednostka spotyka się w trakcie tego procesu oraz jej doświadczenia. Rodzice, ze względu na długotrwałość i intensywność kontaktu z dorastającymi dziećmi, są ważnymi modelami w kształtowaniu się sposobu rozumienia pojęcia wartości, w tym wartości rodziny."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 149-156.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska