Prawo do bezpiecznych warunków pracy. Teoria a praktyka działania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Standardy zawarte w przepisach prawnych, określające wysoki poziom ochronny podmiotowego prawa do bezpiecznych warunków pracy, w niedostatecznym stopniu wpływają na praktykę działania w tym zakresie. W artykule wskazano na ważniejsze uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz przyczyny nierespektowania podmiotowego prawa pracowników do bezpiecznych warunków pracy. W świetle danych statystycznych i wyników prowadzonych kontroli, zawartych w rocznych sprawozdaniach Państwowej Inspekcji Pracy, skala łamania przepisów znajdująca wyraz w odnotowywanych wykroczeniach i zdarzeniach jest w Polsce wciąż ogromna. W rozważaniach wskazano na rodzajowe działania, które powinny korzystnie wpływać na poprawę sytuacji w powyższym zakresie.
The standards contained in legal regulations, defining high level of protection of subjective right to safe working conditions, does not affect sufficiently the practice of activities in this area. The article pointed out the important social and economic factors and causes of failure to respect personal employee rights to safe working conditions. In light of statistical data and results of the carried out checks, contained in the annual reports of State Labour Inspection, the scale of violations that are expressed in reported offenses and events is still enormous in Poland. The consideration pointed out the generic actions that should favourably affect improvement of the situation in this respect.
Существующие в законодательстве стандарты, определяющие высокий уровень за- щиты субъективного права на безопасные условия труда, недостаточным образом влияют на практику действий в этой области. В статье указаны наиболее важные со- циальные и экономические условия и причины несоблюдения права работников на безопасные условия труда. В свете статистических данных и проверок, результаты которых содержатся в годовых отчетах Государственной инспекции труда, масштабы нарушений законодательства в Польше по-прежнему остаются большими. В статье указаны примеры действий, которые должны положительно повлиять на улучшение ситуации в этой области.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 4, s. 67-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska