Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-militarnych w nowoczesnym świecie. Zaprezentowano charakter i przebieg przyszłych konfliktów zbrojnych. Opisano zależności i wpływ rozwoju systemów uzbrojenia i techniki wojskowej na zdolności i cechy sił zbrojnych. Autorzy, zgodnie z naukowcami cywilnymi i wojskowymi prognozują, że do 2030 roku nastąpią zmiany w kilku dziedzinach, z których do najważniejszych można zaliczyć: bezprzewodowe sieci komputerowe, miniaturyzację i robotyzację oraz dynamiczny rozwój nauk biologicznych. W materiale zaprezentowano nowe zdolności sił zbrojnych. Przedstawiono kompetencje i przepisy prawne regulujące funkcjonowanie armii w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wykazano, jak błyskotliwa myśl, skuteczne zasady taktycznego, operacyjnego oraz strategicznego użycia sił zbrojnych wpływają na efekty pola walki. Wykazano również, jak zastosowanie nowoczesnych technologii, urządzeń i sprzętu wojskowego prowadzi do zmniejszenia liczebności sił zbrojnych z jednoczesnym przyrostem ich potencjału bojowego. Kończąc rozważania, wskazano wymagane, zdaniem autorów, zdolności Sił Zbrojnych RP 2030 roku.
Studying the environment of security in the first decades of XXI century, this article discusses phenomena which may lead to rising threats and socio-military conflicts in the contemporary world. The paper presents the character and the course of future military conflicts. It discusses the correlation and impact of the development in weaponry systems as well as in military technique on the capability and quality of armed forces. In accordance with civil and military scientists, the authors predict that by 2030 changes will have occurred in a few fields, the most significant of which are: wireless computer networks, miniaturizing and robotizing, as well as a dynamic development of biological sciences. This material discusses new abilities of armed forces. It presents competences and legal regulations concerning the functioning of the army both in the national and international arena. It has been shown how a brilliant thought, effective rules of tactic, operational as well as strategic use of armed forces influence the battlefield results. It has also been proven how implementing new technologies, devices and equipment leads to a decrease in the number of armed forces together with an increase in their potential. Finally, the paper discusses the required, according to the authors, skills of the RP Armed Forces in 2030.
В статье, на основе анализа сферы безопасности первых десятилетий XXI века, указаны явления, которые могут привести к нарушению безопасности и вызвать социально-военные конфликты в современном мире. В исследовании представлен характер и ход будущих вооруженных конфликтов. Описаны зависимости и влияние развития систем вооружения и военной техники на возможности и особенности вооруженных сил. Авторы, подобно как и другие гражданские и военные исследователи, прогнозируют, что к 2030 году произойдут значительные перемены, которые затронут такие важные направления, как: беспроводные компьютерные сети, миниатюризация и робототизация, биологические науки. В статье рассмотрены новые возможности вооруженных сил. Указаны компетенции и правовая база, регулирующие функционирование армии внутри страны и на международной арене. Показано, как новые идеи, эффективные правила тактического, оперативного и стратегического использования вооруженных сил влияют на эффекты поля боя. Показано также, как использование современных технологий, оборудования и военной техники ведут к сокращению численности вооруженных сил с одновременным увеличением их боевого потенциала. В заключительной части указаны наиболее, по-мнению авторов, востребованные способности польских вооруженных сил 2030 года.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 4, s. 31-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska