Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań związku pomiędzy podatnością wiktymogenną, czyli podatnością na stanie się ofiarą przestępstwa, a takimi właściwościami psychicznymi jednostki, jak samoocena i optymizm. Przeprowadzone badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania o różnice pomiędzy osobami młodymi a tymi w wieku podeszłym, a także różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie podatności na wiktymizację, poziomu samooceny i optymizmu. Postawiono również pytanie dotyczące interakcyjnego wpływu wieku i płci na owe zmienne oraz zdecydowano się sprawdzić, czy czynnik wieku oraz płeć są istotnymi modulatorami wpływu optymizmu i samooceny na podatność wiktymogenną. Badane zmienne (podatność wiktymogenna, samoocena i optymizm) zostały zbadane za pomocą trzech metod kwestionariuszowych. Analiza objęła także czynnik wieku i płeć.
This article presents the results of the researches on the relation between victimization susceptibility namely susceptibility to become a victim of a crime, and mental characteristics of individuals such as self-esteem and optimism. The researches in question aimed to arrive at answers to questions about the differences between young people and the elderly, as well as differences between women and men in the field of vulnerability to victimization, levels of self-esteem and optimism. Another question concerned interactive effects of age and gender on these variables, and the researchers decided to check whether the factor of age and gender were important modulators of optimism and self-esteem on victimization susceptibility. The variables in question (victimization susceptibility, self-esteem and optimism) were examined by means of three questionnaire methods. The analysis also covered the factor of age and gender.
В статье указаны результаты исследований связей между податливостью на виктимизацию, т.е. податливостью на превращения себя в жертву преступного посягательства и такими психологическими качествами личности, как само- оценка и оптимизм. Целью проведенных исследований было получение ответа на вопросы о разнице между молодыми людьми и лицами зрелого возраста, а также разнице между женщинами и мужчинами в сфере податливости на вик- тимизацию и уровнем их самооценки и оптимизма. Был поставлен также вопрос, касающийся интерактивного влияния возраста и пола на эти переменные, а также было принято решение проверить, является ли фактор возраста и пола существенным модулятором влияния оптимизма и самооценки на податливость на виктимизацию. Изменяемое исследование (податливость на виктимизацию, самоопределение и оптимизм) было проведено с помощью трёх анкетных ме- тодов. Был проанализирован также фактор возраста и пола.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 137-152.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska