Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzeni

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-35-2
e-ISBN 978-83-66007-75-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Na całość pracy składają się trzy wątki. W pierwszym przedstawiam, w dużym skrócie, sytuację na froncie galicyjskim od sierpnia do grudnia 1914, a także szkicuję przebieg bitwy pod Limanową i Łapanowem w dniach 2–12 grudnia tego roku. Drugi, poświęcam opisowi organizacji służb cmentarniczych w armii austrowęgierskiej oraz powstaniu, w późnej jesieni 1915 roku, krakowskiego Oddziału ds. Grobów Żołnierskich (Kriegsgräberabteilung). Trzeci, główny i najbardziej rozbudowany wątek zawarty jest w rozdziałach 3 i 4. W rozdziale trzecim przedstawiam krótkie informacje o twórcach cmentarzy, przeprowadzam zestawienie projektów wykonanych przez krakowski Oddział ds. Grobów Żołnierskich, analizuję układy przestrzenne cmentarzy, opisuję, w dużym skrócie, dzieje ich budowy i ogólną charakterystykę. Rozdział czwarty poświęcam analizie oprawy architektonicznej i szaty roślinnej cmentarzy. Obejmuje ona zarówno małe formy architektoniczne (ogrodzenia, bramy, furtki, znaki nagrobne) jak też pomniki, krzyże centralne i ściany pomnikowe. Duży fragment tekstu poświęcam szacie roślinnej cmentarzy, kilka zdań drogowskazom i znakom informacyjnym. Krótki rozdział 5 to spojrzenie na cmentarz żołnierski w krajobrazie. W końcowym fragmencie pracy szkicuję losy cmentarzy w XX wieku i ostatnim dwudziestoleciu, a także oceniam ich stan zachowania. W słowie końcowym przedstawiam kilka uwag związanych z przyszłością cmentarzy żołnierskich na badanym obszarze.
This work comprises three major threads. The first is a general overview of the situation on the Galician front between August and December 1914, as well as an outline of the battle near Limanowa and Łapanów, which took place between the second and twelfth of December of that year. The second is devoted to a description of the organisation of the sepulchral services of the Austro-Hungarian army and the establishment of the Krakow Department of War Graves (Kriegsgräberabteilung) in late autumn of 1915. The third thread—the most important and extensive— is presented in chapters 3 and 4. In the third chapter, I present brief information about the creators of the cemeteries, list and compare the designs prepared by the Krakow Department of War Graves, analyse the spatial layout of the cemeteries, and briefly describe the history of their construction and general characteristics. I devote the fourth chapter to an analysis of the architectural décor and plant cover of the cemeteries. It includes both small-sized architectural forms (fences, gateways, gates, gravestones) as well as monuments, central crosses and monument walls. A large fragment of the text has been devoted to the plant cover of the cemeteries, while signposts and information plaques have been briefly touched upon. Chapter 5 is an outlook of the military cemetery in the landscape. Towards the end, I outline the fate of the cemeteries in the twentieth century and the past two decades and assess their state of preservation. In the closing remarks, I present commentary on the future of military cemeteries in the area under study.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska