Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w procesie regionalnej integracji Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Regionalna integracja krajów jako strategia wzmocnienia bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego państw i regionów, jest również adekwatna do sytuacji krajów Azji Południowo-Wschodniej. Zapoczątkowane w 1967 r. procesy skutkują pogłębieniem integracji w dziedzinie politycznej i ekonomicznej, co z kolei owocuje wzrostem bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego nie tylko w samej Azji Południowo- Wschodniej, ale również w całej Azji i Pacyfiku. Podjęcie decyzji o powstaniu Wspólnoty ASEAN w oparciu o filary współpracy politycznej i bezpieczeństwa, ekonomicznej i kulturalnej, pokazuje, iż Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej ASEAN, jako ważny podmiot na stałe wpisuje się nie tylko w region Azji i Pacyfiku, ale w cały system międzynarodowy.
The regional integration of countries as a strategy for reinforcement of political and economic security of states in the region is also adequate for the countries of Southeast Asia. Initiated in 1967, these processes result in the reinforcement of integration in politics and economy, which in turn results in the increased political and economic security, not only in Southeast Asia, but also in the entire continent and on the Pacific. The decision to establish the ASEAN community based on the foundations of economic, cultural, and political cooperation and security proves that the Association of Southeast Asian Nations is an important element not only of the Asia and Pacific region, but also of the entire international system.
Региональная интеграция стран, как стратегия укрепления политической и экономической безопасности государств и регионов, происходит также в странах Юго-Восточной Азии. Начатые в 1967 году процессы, кроме углубления политической и экономической интеграции, привели к росту политической и экономической безопасности не только в самой Юго-Восточной Азии, но также во всей Азии и в регионе Тихого океана. Принятые решения об образовании Ассоциации АСЕАН, основанной на политическом, экономическом и культурном сотрудничестве, показало, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН, стала важным субъектом не только в регионе Азии и Тихого океана, но и всей международной системы.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 141-151.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska