Poczucie sensu życia a jakość życia młodzieży licealnej Badania porównawcze polsko-amerykańskie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Pytanie o sens życia pojawia się u człowieka wielokrotnie w ciągu jego życia. Szczególnego znaczenia nabiera ono w bardzo ważnym okresie życia, jakim jest okres adolescencji, kiedy rozwija się poczucie własnej tożsamości oraz system wartości, który może mieć wpływ na poczucie sensu życia. Wysokie lub niskie poczucie sensu życia może z kolei determinować podjęcie pracy nad sobą, wpływać na rozwijanie swoich możliwości i planów na bliższą i dalszą przyszłość. Praca ta powstała w wyniku moich zainteresowań tą problematyką. Szczególnie zainteresowało mnie to: czy i w jakim stopniu zróżnicowane kulturowo kręgi (Polska i USA) są czynnikami różnicującymi sposoby postrzegania świata przez młodzież z nich pochodzącą. Celem pracy było określenie współzależności pomiędzy poczuciem sensu a poczuciem jakości życia, krajem pochodzenia (Polska i USA) i płcią badanej młodzieży oraz wyjaśnienie faktu istnienia ewentualnych różnic w poszukiwanym i aktualnym poczuciu sensu życia u osób z dwóch badanych grup kulturowych. Badania zostały przeprowadzone na grupie 172 uczniów - 81 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w tym 40 dziewcząt i 41 chłopców oraz 91 uczniów International High School w Nowym Yorku i William Howard Taft High School w Chicago w tym 59 dziewcząt i 32 chłopców, w wieku od 17 do 19 lat. Poziom poczucia sensu życia określany był przy pomocy skal Testu Sensu Życia (PLT) J. Crumbaugha i L.T. Maholicka oraz wybranych skal Kwestionariusza Poczucia Sensu Życia (MLQ), autorstwa M.F. Steger, P.Fraizer i Sh. Oishi. Przyjęte hipotezy badawcze zostały pozytywnie zweryfikowane.
The question of the life meaning appears in a man many times during his life. It is of special importance in a very important period of life, which is the period of adolescence, when they develop a sense of their own identity and value system, the may have an impact on the meaning of life. High or low sense of meaning of life may inturn determine taking up the employment on themselves, affect development of their capabilities and plans for the near and distant future. This paper is the result of my interest in this issue. Particularly I became interested in: whether and to what extent culturally diverse circles (Poland and United States of America) are the factors that differentiate the ways of perceiving the word through young people coming from them. The aim of the study was to determine the correlation between the seans of meaning and the sense of quality in life, the country of origin (Poland and United States of America) ad sex of the young people, as well as explanation the existence of any differences in the sought-after and the current sense of the meaning of life in people from two cultural studied groups. The research was conducted on a group of 172 students - 81 students from the III High School in Cracow, including 40 girls and 41 boys, and 91 students from International High School in New York and William Howard Taft High School in Chicago - 59 girls and 32 boys, in age between 17 and 19 years old. The level of the sense of life was determined using scales of the tests: Sense of Life (PLT) J. Crumbaugha and L.T. Maholicka and selected scales of Meaning in Life Questionnaire (MLQ) by M.F. Steger, P. Fraizer and Sh. Oishi. Adopted hypotheses have been positively verified.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska