Proekologiczne regionalne powiązania przedsiębiorstwa.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-229-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wiele uwagi w rozwoju przedsiębiorstw poświęca się lokalizacji ich działalności. Dotychczasowy wymiar „przestrzeń” w ekonomii miał charakter bierny, statyczny, neutralny. „Przestrzeń” jest jedynie miejscem występowania mechanizmów rynkowych. Pojęcie „terytorium” jest dynamiczne, aktywne i czynne względem przedsiębiorstw na nim działających. Terytorium wpływa na integrację podmiotów i jest warunkiem ich zakorzenienia. Rozwój przedsiębiorstwa odbywać się może z wykorzystaniem zasobów występujących na poziomie regionalnym. Mogą to być zasoby materialne i niematerialne, w tym związane ze środowiskiem naturalnym. Coraz powszechniej sprzyjają takiemu rozwojowi powiązania sieciowe przedsiębiorstw – w tym klastry. Po zaprezentowaniu współczesnych poglądów na klastry, odniesiono się do metod badań klastrów, ze zwróceniem uwagi na znaczenie studium przypadku (case study). Omówiono rozwój klastrów ekologicznych. Podano ich przykłady. Wskazano na możliwości wykorzystanie koncepcji sustainability na kształtowanie powiązań w obrębie klastrów na poziomie regionalnym. Realizacja założeń sustainability wymaga budowy i integracji przez przedsiębiorstwo kompetencji w obszarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Kompetencje te tworzone są z wykorzystaniem interakcji z różnymi podmiotami, funkcjonującymi na poziomie regionalnym. Założenia sustainability mogą dotyczyć funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sytuacjach o różnym ryzyku, uwzględniając także ryzyko pozaekonomiczne. Jest ono związane m.in. z katastrofami naturalnymi i ekologicznymi. Podano niektóre możliwości wykorzystania działań zarządczych związanych z sytuacjami kryzysowymi.
In the development of enterprises, much attention is given to the location of their business. To date, “space” in economics has been of passive, static, and neutral nature. “Space” is only the venue for market mechanisms. The term “territory” is, on the other hand, dynamic and active with respect to the enterprises operating therein. Territory affects business integration and is a condition for their establishment. An enterprise may develop using resources found at the regional level. They may be tangible and intangible resources, including those related to environmental issues. An increasingly popular form conducive to such development are enterprise networks, including clusters. This paper presents contemporary views on clusters. A reference was made to the methods of researching clusters, with particular attention to the importance of case studies. It discusses the development of eco-clusters. Their examples were given. The paper suggests the possibilities of using the concept of sustainability in the formation of networks within clusters at the regional level. Implementation of sustainability principles requires the creation and integration of competencies by an enterprise in the economic, social and environmental area. Those competencies are created using the interactions between different entities functioning at the regional level. Sustainability assumptions may relate to the functioning of economic entities in situations of varying risk, also taking into account non-economic risks. They include, but are not limited to, natural and environmental disasters. Moreover, the paper mentions some of the possible uses of management actions related to crisis situations.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Przekształcenia struktur regionalnych. (red.) Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 37-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna