Skarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnych

dc.contributor.authorDziewulska, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-09-17T14:12:27Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:41:41Z
dc.date.available2018-09-17T14:12:27Z
dc.date.available2018-11-09T18:41:41Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza zagadnienia dopuszczalności zastosowania skargi pauliańskiej do ochrony wierzytelności publicznoprawnych. Rozważania opierają się głównie na badaniu orzecznictwa sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz na własnych obserwacjach autora. Niniejszy artykuł omawia sytuację, w której dłużnik celowo doprowadza do swojej niewypłacalności, przez co uniemożliwia zaspokojenie się wierzyciela publicznoprawnego. Mimo, iż sądy pierwotnie odrzucały możliwość zastosowania prawa cywilnego do ochrony wierzytelności, których źródłem jest prawo publiczne, to od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2000 r. stanowisko w badanej sprawie uległo zmianie. Od tamtej pory uważa się, że cywilnoprawna ochrona wierzyciela publicznoprawnego jest dopuszczalna. Takie podejście uzasadnione jest uznaniem wierzyciela publicznoprawnego za podmiot prawa cywilnego, a więc w przypadku braku publicznoprawnych instrumentów przysługuje mu również ochrona cywilnoprawna. Możliwość zastosowania skargi pauliańskiej w omawianej sytuacji nie stoi w opozycji do zakazu stosowania analogii w prawie podatkowym oraz do realizacji zasady in dubio pro tributario, albowiem wskazany zakaz odnosi się do zakresu opodatkowania, a przywołana zasada wyłącznie do przebiegu postępowania podatkowego. Ponadto nie ma znaczenia fakt, że instytucja skargi pauliańskiej nie została uregulowana w Ordynacji podatkowej, albowiem za niewłaściwe uznane zostało zarówno powielenie przepisów art. 527–534 Kodeksu cywilnego w Ordynacji podatkowej, jak i zamieszczenie w niej przepisów odsyłających do actio pauliana.pl
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the admissibility of the actio Pauliana for the protection of public debts. These considerations are based mainly on judicial decisions made by common courts, the Constitutional Court as well as on the author’s own observations. This article focuses on a situation where debtors intentionally lead to their insolvency and thus render it impossible for the public creditors to recover their debts. In spite of the fact that courts initially dismissed the possibility of applying the provision of the civil law to protect public debts, they changed their stance following the Constitutional Court judgment passed in 2000. Since then, the protection of public creditors has been considered to be admissible under the civil law. Such an approach was justified by turning public creditors into the subjects of the civil law. Therefore, public creditors are protected by the civil law if there are no public instruments available to them. Hence, the admissibility to apply an actio Pauliana in this case does not stand in opposition to the ban to use an analogy in the tax law as well as to the principle of in dubio pro tributario as the ban mentioned above refers to the scope of taxation, whereas the invoked principle only to the conduct of tax proceeding. Moreover, it is irrelevant that the institution of the actio Pauliana was not regulated in the Tax Ordinance Act as it was considered improper to repeat the provisions of the articles 527–534 of the Civil Code in the Tax Ordinance Act or to include the provisions referring to the actio Pauliana thereinto.pl
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 1 (18), s. 117-140.pl
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20522
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectskarga pauliańskapl
dc.subjectochronapl
dc.subjectwierzytelnośćpl
dc.subjectpublicznoprawnypl
dc.subjectthe actio Paulianapl
dc.subjectprotectionpl
dc.subjectdebtpl
dc.subjectpublicpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleSkarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnychpl
dc.title.alternativeFraudulent transfer and the defence of legal debt claimpl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
DZIEWULSKA_Skarga_paulianska_w_ochronie_wierzytelnosci_2016.pdf
Rozmiar:
341.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: