Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony został problematyce upadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Analiza dokonywana jest w świetle zmian wprowadzonych w regulacji postępowania zabezpieczającego na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Modyfi kacje te zmierzają w szczególności do zwiększenia efektywności postępowania zabezpieczającego poprzez próbę wyeliminowania problemów, jakie ujawniły się w związku ze skorzystaniem z zabezpieczenia po uwzględnieniu powództwa. Tak zdefi niowanym celom służyć mają przede wszystkim zmiany dokonane w treści art. 7541 k.p.c., polegające na wydłużeniu okresu upadku zabezpieczenia po wygraniu sprawy przez powoda oraz zmianie zasad obliczania terminu upadku zabezpieczenia po wydaniu orzeczenia. Na koniec rozważań zasygnalizowano również dalszy kierunek zmian, jakim poddany zostanie art. 7541 k.p.c. w związku z uznaniem przepisu art. 7541 § 1 k.p.c. – w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową – za niezgodny z Konstytucją.
Th e article addresses the issue of the annulment of the security of monetary claims. Th e analysis is carried out in the light of changes introduced under the Act of 7 April 2017 on Amendments to Certain Acts to Facilitate Debt Recovery. Th e abovementioned changes are intended in particular to increase the eff ectiveness of the proceedings to secure claims by trying to eliminate problems that have arisen in relation to the use of the security after allowing the claim. Such aim is to be achieved mainly by the changes in the content of the Article 7541 of the Code of Civil Procedure, which include: extension of the period of the annulment of the security after the plaintiff has won the case and modifi cation to the rules for the calculation of the period of the annulment of the security after the judgment has been issued. Th e article also refers to the further direction of amendments to the Article 7541 which result from claiming the Article 7541 § 1 – to the extent that this provision refers to the security by encumbering the real estate with compulsory mortgage – as incompatible with the Constitution.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 129-141.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska