Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego zapoczątkowało powrót do monizmu w polskim ruchu związkowym. Zgodnie z dekretem o stanie wojennym wydanym przez Radę Państwa wszystkie związki zawodowe zostały zawieszone. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu tego tragicznego w historii Polski zdarzenia na status prawny ówcześnie funkcjonujących związków zawodowych i przedstawienie gwałtownego regresu w budowie limitowanego pluralizmu związkowego, który nastąpił po wydarzeniach na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r.
Introduced in December 1981 martial law is one of the most important events in the history of the newest Poland. This event initiated the return to monism in the Polish trade union movement. According to the decree on martial law issued by the Council of State, all trade unions were suspended. The purpose of this article is to present the impact of this tragic event in the history of Poland on the legal status of trade unions at that time and to show a rapid regress in the construction of a limited trade union pluralism that followed the events of The Coast in August 1980.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 417-438.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska