Porównanie systemu prawnego w dziedzinie turystyki na Ukrainie i w Polsce z uwzględnieniem Ustawy o turystyce na Ukrainie i Ustawy o usługach turystycznych w Polsce

Abstrakt
Praca charakteryzuje ukraiński system prawodawstwa odnoszącego się do turystyki. W rozdziale pierwszym omówione zostało legislacyjne (prawne) wsparcie dziedziny turystyki na Ukrainie. Rozdział drugi omawia i charakteryzuje ukraińska ustawę o turystyce: prawa i obowiązki organizatora, prawa i obowiązki turysty, umowę o usługi turystyczne. Kolejny rozdział określa zakres kompetencji organów władzy w kwestii turystyki, z podziałem na Ukrainę i Autonomiczna Republikę Krymu. Porównanie polskiej Ustawy o usługach turystycznych z ukraińską Ustawą o turystyce znajduje się w ostatnim rozdziale pracy.
The dissertation characterizes the Ukrainian system of legislation relating to tourism. In the first chapter has been discussed legislative (legal) support for the field of tourism in Ukraine. The second chapter discusses and characterizes the Ukrainian act of tourism: the rights and obligations of the organizer, the rights and duties of a tourist, The act of touristic services. The next chapter defines competence scope of the authorities in terms of tourism, with the division of Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea. Comparison of the Polish Act of touristic services with the Ukrainian Act of tourism is in the last chapter of the dissertation.
Opis
Wyróżniona praca zaliczeniowa pod kierunkiem dr Jacka Szwaji
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska