Prawne i ekonomiczne determinanty konkurencyjności w handlu międzynarodowym – wybrane aspekty z perspektywy konkurencyjności strukturalno-czynnikowej w handlu Polski z krajami Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą identyfi kacji i określenia współdziałania prawnych i ekonomicznych determinant innowacyjności polskiej gospodarki, a zatem konkurencyjności polskiego handlu na wspólnym rynku Unii Europejskiej, a szerzej rzecz ujmując – w zglobalizowanej gospodarce światowej. Na bazie dogłębnej analizy dynamiki zmian w poziomie konkurencyjności strukturalno- czynnikowej polskiego handlu na rynku UE (wskaźniki RCA oraz IIT w latach 2002–2012) autorzy systematyzują wewnętrzne i zewnętrzne determinanty innowacyjności na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz wskazują na istotę, znaczenie i obszary wyzwań stojących przed polską gospodarką w tym względzie. Obok aspektów polityczno-ekonomicznych (polityka ekonomiczna państwa w krótkim i długim okresie), opracowanie zawiera również wskazania co do uwarunkowań i pożądanych zmian w zakresie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Słowa kluczowe: Polska w UE, konkurencyjność strukturalna polskiego handlu, wskaźniki RCA oraz IIT, handel wewnątrzgałęziowy vs handel międzygałęziowy, ekonomiczno-prawne uwarunkowania konkurencyjności gospodarki na wspólnym rynku UE, wewnętrzne i zewnętrzne determinanty innowacyjności, prawo krajowe, unijne i międzynarodowe vs innowacyjność gospodarki, prawo krajowe, unijne i międzynarodowe vs nowoczesny model międzynarodowego podziału pracy, determinanty prawne konkurencyjności polskiego handlu na rynku UE
This study is an attempt to identify and defi ne the cooperation of legal and economic determinants of innovativeness of the Polish economy, and thus the competitiveness of Polish trade in the single market, the European Union and, more broadly speaking – in a globalized world economy. On the basis of thorough analysis of the dynamics of changes in the level of structural competitiveness of Polish trade on the EU market (RCA and IIT indicators in the period of 2002–2012), the authors systematize internal and external determinants of innovation at macro- and microeconomics level and point out the essence, signifi cance and areas of challenges facing the Polish economy in this regard. In addition to political and economic aspects (economic policy in the short and long term), the study also includes indications as to the conditions and desired changes in national, EU and international law.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 3, s. 79-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska